Beëindigen huurcontract kantoor of bedrijfspand

Huur kantoorpand of bedrijfruimte

Huurt of verhuurt u een kantoorpand of een andere 230a-ruimte en wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Hieronder leest u of u het huurcontract kunt beëindigen en hoe u dat kunt doen.

Beëindigen huurcontract kantoorruimte

Beëindiging van de huurcontract

Er zijn drie mogelijkheden voor het beëindigen van de huurovereenkomst:

  • beëindigen met wederzijds goedvinden;
  • ontbinding van een huurovereenkomst wanneer een partij tekortschiet in de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst;
  • eenzijdige opzegging door huurder of verhuurder.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Verhuurt u een 230a-ruimte, dan is het nog niet zo eenvoudig om de huurovereenkomst te beëindigen als de huurder niet meewerkt. Huurt u een 230a-ruimte dan heeft u weliswaar ontruimingsbescherming, maar u moet wel in actie komen als er wordt opgezegd.

De huurrechtspecialisten van Absolute Advocaten kunnen u helpen met uw vragen en problemen. Zij kunnen u adviseren over de beëindiging van een huurovereenkomst, de huurovereenkomst voor u controleren en u bijstaan in zaken als er problemen dreigen te of zijn ontstaan.

Beëindigen huurcontract

Heeft de huur een aanvang genomen en besluiten huurder en verhuurder gezamenlijk dat de huur op een bepaald moment zal eindigen, dan is dit toegestaan. Veelal wordt hiervoor een beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin staat vermeld tegen welke datum de huurovereenkomst wordt beëindigd. Echter, een beding in de huurovereenkomst waarin staat dat de huurovereenkomst op enig moment (of door het intreden van een bepaalde voorwaarden) zal eindigen zonder voorafgaande opzeggen, is nietig.

Wederkerige overeenkomst

Een huurovereenkomst is een wederkerige overeenkomst. Dit houdt in dat beide partijen één of meerdere verplichtingen hebben. Een verplichting aan de kant van de huurder is onder andere het betalen van huur, een verplichting aan de kant van de verhuurder is dat hij het gehuurde ter beschikking stelt. Indien één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden.

Door ontbinding van de huurovereenkomst worden partijen bevrijd van de door de overeenkomst in het leven geroepen verbintenissen. De huurder wordt bevrijd van zijn verplichting tot huurbetaling en de verhuurder van zijn plicht tot verschaffing van huurgenot.

Specifiek huurrecht

Het huurrecht kent een eigen regeling voor ontbinding. Op grond van die regeling kan ontbinding slechts worden uitgesproken door de rechter. Dit geldt alleen voor de situatie dat de verhuurder de overeenkomst wenst te ontbinden, een huurder kan de overeenkomst wel buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) ontbinden.

Opzegging

Voor de huurovereenkomst van overige bedrijfsruimtes (de 230a-ruimte) is de opzegging aan minder regels gebonden dan bij die voor 290-bedrijfsruimtes. Een huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd geldt, eindigt simpelweg door de huurovereenkomst op te zeggen. Zowel huurder als verhuurder heeft die bevoegdheid. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan aan het einde van de overeengekomen termijn worden opgezegd.

Wanneer er in de huurovereenkomst geen opzegtermijn is opgenomen, geldt als opzegtermijn de periode die tussen twee huurbetalingstermijnen in ligt. Wordt bijvoorbeeld huur betaald per kwartaal, dan is de opzegtermijn ook een kwartaal. De minimale opzegtermijn is één maand.

Ontruiming schriftelijk aankondigen

Er gelden geen vereisten voor de manier van opzegging, maar voor de bewijsbaarheid is het aan te raden dit bij aangetekende brief te doen. Er zit nog wel een addertje onder het gras voor de verhuurder als hij de huurovereenkomst opzegt: de verhuurder moet namelijk bij de opzegging ook de ontruiming van het pand schriftelijk aankondigen. Ook in dit geval is het aan te raden om dit per aangetekende brief te doen, om een bewijs in handen te hebben. Verzuimt de verhuurder de ontruiming aan te kondigen, dan kan de huurder gewoon in het pand blijven, ook al is de huurovereenkomst geëindigd.

Ontruimingsbescherming

Wanneer de huurder het niet eens is met de opzegging door de verhuurder, mag hij na de beëindigingsdatum nog 2 maanden blijven zitten, ook al is er opgezegd én is de ontruiming aangekondigd. Dit geldt ook bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. De huurder kan de rechter binnen die twee maanden om een verlenging van de huurovereenkomst vragen. Er volgt dan een gerechtelijke procedure, die meestal een paar maanden duurt. De huurder mag gewoon blijven zitten gedurende deze hele tijd. Bij zijn oordeel of hij verlenging van de huurovereenkomst toestaat, zal de rechter de belangen afwegen van verhuurder en (onder)huurder. Als blijkt dat de huurder heeft gezorgd voor ernstige overlast, onbehoorlijk gebruik heeft gemaakt van het pand of een wanbetaler is, dan zal de rechter geen verlenging van de huurovereenkomst toestaan. Hij stelt dan ook het tijdstip vast dat er ontruimd moet worden.

Wanneer de rechter de verlenging wél toestaat, dan kan de huurovereenkomst tot hoogstens één jaar worden verlengd. Deze verlenging kan uiterlijk één maand voordat dit jaar verstrijkt nog 2 keer verlengd worden met één jaar, op verzoek van de huurder. Een huurder kan dus maximaal 3 jaar langer in een pand blijven.

LET OP!

Er mag in een huurovereenkomst niet worden afgeweken van deze regels omtrent de ontruimingsbescherming.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht