Overeenkomst ontbinden

Wat is ontbinding van de overeenkomst

Ontbinding van de overeenkomst is een mogelijkheid om een overeenkomst te beëindigen indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Een voorbeeld

U heeft een laptop aangeschaft, maar binnen een aantal weken na aankoop gaat uw laptop ineens niet meer aan. U stuurt de verkoper een ingebrekestelling en verzoekt om reparatie en/of vervanging, maar de verkoper reageert niet op uw verzoek. Mogelijk kunt u dan de overeenkomst ontbinden en zo uw geld terugkrijgen. De laptop moet u dan teruggeven.

Regelend recht uitgelegd

Regelend recht betekent dat partijen van de wet mogen afwijken en dus andere voorwaarden aan het recht van ontbinding mogen stellen. Een bekend voorbeeld in zakelijke overeenkomsten is het benoemen van specifieke situaties waarbij direct het recht op ontbinding ontstaat (dus zonder voorafgaande ingebrekestelling) als die situatie zich voordoet. Het is wel oppassen bij het afwijken van de wet in overeenkomsten.

Belangrijke tip van Absolute Advocaten: Benoem in het contract expliciet of er sprake is van ontbinding of opzegging (en gebruik dus niet een term als beëindiging). Het verschil tussen beide is namelijk of er een recht op schadevergoeding bestaat voor de ontbindende of opzeggende partij. Een voorbeeld waar dit fout is gegaan ECLI:NL:HR:2018:426

Ontbinding overeenkomst

Absolute Advocaten kan u adviseren.

Van belang is dat de regels omtrent ontbinding van regelend recht zijn. Partijen kunnen bij overeenkomst of algemene voorwaarden afwijken van de wettelijke bepalingen. Bijvoorbeeld door ontbinding uit te sluiten. Men kan dus niet blind afgaan op bovenstaande algemene regels. Daarnaast wordt ontbinding vaak verward met opzegging of andere beëindigingsvormen. Veelal zal de wederpartij de ontbinding betwisten. Om dan uw gelijk te krijgen, zult u al snel een advocaat nodig hebben. Absolute Advocaten beschikt over specialistische advocaten met een praktische insteek. Zij kunnen voor u beoordelen of ontbinding de beste weg naar het oplossen van uw probleem is.

Heeft u een contract dat u wenst te beëindigen of wilt u schadevergoeding? Neem dan contact met ons op.

Wanneer kan men een overeenkomst ontbinden?

Om een contract te kunnen ontbinden, moet aan twee vereisten worden voldaan:

  • Tekortkoming
  • Verzuim

Vereiste 1: tekortkoming

Voor ontbinding is een tekortkoming van één van de partijen vereist. Een tekortkoming wil zeggen dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De wet zegt dat iedere tekortkoming de andere partij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden. Dit is alleen anders indien de tekortkoming zo gering is dat het de ontbinding niet rechtvaardigt. Hierbij kan gedacht worden aan een bestelling van 500 producten. Worden er 475 geleverd, dan rechtvaardigt deze tekortkoming meestal niet de ontbinding. In dat geval kan wel levering van de laatste 25 producten gevorderd worden of wordt de factuur lager.

De tekortkoming hoeft niet toerekenbaar te zijn. De andere partij hoeft er dus geen schuld aan te hebben dat zij de afspraken niet nakomt. Indien er sprake is van overmacht, behoort ontbinding dus ook tot de mogelijkheden. Dit is anders bij (schadevergoeding wegens) wanprestatie of onrechtmatige daad.

Vereiste 2: verzuim

Naast een tekortkoming is ‘verzuim’ vereist voor ontbinding. Indien het nog mogelijk is om de afspraken na te komen, dient er eerst een ingebrekestelling te worden verstuurd. Pas na afloop van de in de ingebrekestelling genoemde termijn treedt het verzuim in.

Verzuim treedt van rechtswege in doordat een fatale termijn wordt overschreden. Bijvoorbeeld een uiterste datum voor levering van een product. Ook treedt verzuim van rechtswege in als de wederpartij aangeeft de afspraken niet na te komen. Een ingebrekestelling is dan niet vereist.

Hoe kan worden ontbonden?

Het ontbinden van een overeenkomst hoeft niet via de rechter. Een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring waarin wordt aangegeven dat de overeenkomst wordt ontbonden is voldoende. Uiteraard dient wel te worden aangegeven waarom er wordt ontbonden.

De wederpartij kan het niet eens zijn met de ontbinding. In dat geval zal aan de rechter moeten worden verzocht de ontbinding te bevestigen. Het is ook mogelijk om direct aan de rechter te verzoeken of deze de overeenkomst wil ontbinden.

De gevolgen van de ontbinding

Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat de overeenkomst ondanks de ontbinding wel geldig tot stand is gekomen. De reeds verrichte prestaties, bijvoorbeeld betaling of levering, zijn niet onverschuldigd verricht.

De reeds verrichte prestaties dienen wel ongedaan gemaakt te worden. Er ontstaat door de ontbinding voor beide partijen een verbintenis tot ongedaanmaking. Dit houdt in dat alle reeds verrichte leveringen of betalingen ongedaan moeten worden gemaakt. Dit is soms erg complex.

Het kan mogelijk zijn dat ongedaanmaking niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat de aard van de prestatie ongedaanmaking uitsluit. Hierbij kan gedacht worden aan een logo dat reeds is ontworpen. De wet bepaalt in die gevallen dat er een vergoeding in de plaats treedt voor die prestatie. De waarde wordt bepaald naar het moment waarop de prestatie is ontvangen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht