Turboliquidatie BV

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is - het woord verraadt het al een beetje - een snelle manier om een BV, stichting of andere vennootschap te liquideren. De reden daarvan is dat er geen vereffeningsfase op de ontbinding volgt. De belangrijkste voorwaarde waaraan moet worden voldaan is dat er geen zogenaamde baten meer mogen zijn.

Het laten voortbestaan van een vennootschap zonder baten dient doorgaans geen doel. Het kost zelfs alleen maar geld. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte Btw-aangiftes, AvA's en jaarrekeningen en het bijhouden van de administratie; op jaarbasis een kostenpost van al gauw € 1.000,00. Overgaan tot beëindiging van de vennootschap kan een logische vervolgstap zijn.

Hoe vindt die ontbinding bij een turboliquidatie plaats? Simpelweg door middel van een besluit door de algemene vergadering (van aandeelhouders). Hierdoor houdt de vennootschap per direct op te bestaan. De vereffening, die bij een gewone liquidatie volgt op de ontbinding, kan achterwege blijven. Omdat er geen baten meer zijn, heeft de vereffening immers geen zin.

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Per 1 november 2023 geldt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie. Hierdoor gelden de volgende extra verplichtingen voor het bestuur van de te (turbo) liquideren vennootschap:

 • indien nog niet alle jaarrekeningen van voorafgaande boekjaren zijn gedeponeerd, dient dit alsnog te gebeuren;
 • deponeren bij de Kamer van Koophandel van een balans en een staat van Baten en Lasten over het boekjaar waarin de ontbinding plaatsvindt;
 • deponeren bij de Kamer van Koophandel van een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding, indien aan de orde een omschrijving van de wijze waarop de baten te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten verdeeld en, indien aan de orde, een opgave van de reden(en) waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
 • de schuldeisers schriftelijk op de hoogte stellen van de turboliquidatie.

De deponeringsverplichtingen (de eerste drie gedachtestreepjes) moeten binnen veertien dagen na het ontbindingsbesluit geschieden. Het niet voldoen aan deze verplichtingen is een economisch delict.

De bekendmakingsplicht (vierde gedachtestreepje) dient onverwijld na deponering te geschieden.

Turboliquidaties zijn al sinds 1994 mogelijk maar winnen met name de laatste jaren sterk aan populariteit. Sinds 2013 wordt al 88% van de besloten vennootschappen en meer dan 95% van de stichtingen op deze wijze opgeheven.

Wat is het voordeel van een turboliquidatie?

Het voordeel van de turboliquidatie is dat een enkel besluit van de Algemene Vergadering voldoende is.

Er hoeft geen advertentie in een dagblad te worden geplaatst, niet twee maanden worden gewacht of er een schuldeiser opkomt en er heeft geen akte van non verzet te worden gevraagd bij de rechtbank. Hierdoor is een turboliquidatie vele malen sneller en goedkoper dan een gewone liquidatie.

En wat zijn de nadelen?

Nadelen heeft een turboliquidatie vanzelfsprekend ook:

 • een groot risico op persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder en/ of aandeelhouder indien de turboliquidatie voor oneigenlijke doelen wordt ingezet;
 • in geval er achteraf wel baten aanwezig blijken te zijn dan kan dit tot gevolg hebben dat de vennootschap heropend wordt en een buitenstaander (een advocaat) tot vereffenaar wordt benoemd;
 • een schuldeiser kan ook na de ontbinding nog het faillissement van de vennootschap aanvragen (Gerechtshof Den Haag 2 juli 2015 ECLI:NL:GHDHA:2015:1846).
 • per 15 november 2023 is er onder omstandigheden een risico om een bestuursverbod opgelegd te krijgen.

Maar heeft u een keuze?

Nee, de situatie bepaalt of een turboliquidatie mogelijk is. Alleen als er geen baten zijn, is een turboliquidatie mogelijk. Zijn er wel baten dan kan de vennootschap alleen maar worden beëindigd door faillissement of (gewone) liquidatie.

Wat zijn de risico's voor u als ondernemer of directeur bij een turboliquidatie?

Indien de regels voor het uitvoeren van een turboliquidatie correct worden nageleefd, is de kans klein dat er achteraf problemen ontstaan. Niet alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn echter even duidelijk herkenbaar. Ook als u met de beste bedoelingen handelt, kunt u achteraf constateren dat de liquidatie niet volgens de regels is uitgevoerd. Het doel van enkele van die regels is met name om misbruik te voorkomen maar daarmee zijn ze niet minder belangrijk. Niet naleven ervan kan tot vervelende verrassingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

De meest voorkomende valkuilen bij het uitvoeren van een turboliquidatie zijn de volgende:

De al eerdergenoemde vereiste afwezigheid van baten

Wordt de turboliquidatie uitgevoerd terwijl er toch nog baten zijn? Dan kan de bestuurder van de vennootschap onder omstandigheden een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Hij of zij is in dat geval aansprakelijk.

Selectieve betaling

Een vennootschap mag niet vlak voor de turboliquidatie selectieve betalingen verrichten om op die manier de baten te laten verdwijnen.

Er is sprake van selectieve betalingen indien bepaalde schuldeisers bewust wél worden voldaan en andere schuldeisers bewust niet, zonder dat daar een geldige reden voor is. Door de selectieve betaling wordt de gelijkheid van crediteuren op onrechtmatige wijze geschonden en worden de niet-betaalde schuldeisers benadeeld. Dit is een vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.

Lopende verplichtingen

Een ander geval waarin een turboliquidatie problemen kan geven, heeft te maken met doorlopende verplichtingen van de te ontbinden rechtspersoon. Een bestuurder die meewerkt aan een turboliquidatie moet ervoor zorgen dat de lopende verplichtingen (zoals arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten) op de juiste wijze zijn beëindigd. Doet hij dit niet, dan handelt hij onrechtmatig en kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade. Ook het omgekeerde, het aangaan van een verplichting in de wetenschap dat de vennootschap weleens op korte termijn kan worden beëindigd, kan reden voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn.

Onrechtmatige benadeling van een schuldeiser

Hier kan sprake van zijn als er bijvoorbeeld dividend is uitgekeerd terwijl opeisbare verplichtingen niet voldaan konden worden. De schuldeiser kan niet alleen de vereffenaar (als die er is) maar ook de bestuurder en/ of de aandeelhouder daarop aanspreken.

Schade bij schuldeiser door onrechtmatige daad als gevolg van een turboliquidatie

Dit speelt indien er voor een turboliquidatie is gekozen én de kans op betaling wel aanwezig zou zijn geweest indien het tot een faillissement was gekomen.

Heropening van een turboliquidatie kan alsnog tot faillissement leiden

Indien een belanghebbende aannemelijk weet te maken dat er nog wel baten kunnen zijn, zal de rechtbank op diens verzoek de ontbinding heropenen en alsnog een vereffenaar benoemen. Als de vereffenaar ook van mening is (na onderzoek) dat er nog baten zijn, dan zullen de baten doorgaans te weinig zijn om alle schuldeisers te voldoen. De vereffenaar heeft dan geen andere keus om het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Dit met alle gevolgen van dien.

Bestuursverbod

Nieuw is het risico op een bestuursverbod. Als er een turboliquidatie heeft plaatsgevonden waarbij (een) schuldeiser(s) onbetaald is/ zijn gebleven en er aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan, riskeert de bestuurder een bestuursverbod:

 • De bestuurder heeft niet voldaan aan de sinds 15 november geldende verantwoordingsverplichtingen (de deponeringsverplichting en bekendmakingsverplichting); of
 • de bestuurder doelbewust heeft gehandeld of nagelaten waardoor een of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; of
 • de bestuurder in de twee voorafgaande jaren tenminste tweemaal betrokken was bij een faillissement of een turboliquidatie waarbij één of meerdere schuldeisers onbetaald zijn gebleven en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Een bestuursverbod wordt door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie uitgesproken. Iemand aan wie een bestuursverbod is opgelegd, kan gedurende een door de rechter te bepalen periode van maximaal 5 jaar niet tot bestuurder of commissaris worden benoemd.

Het is dan ook verstandig om bij een voorgenomen turboliquidatie advies in te winnen over de risico's in uw situatie.

Enkele tips die u helpen om de meest voorkomende problemen te voorkomen:

 1. Beëindig eerst alle lopende contracten. Vergeet niet de abonnementen (ook de online abonnementen zoals hosting en de e-mail), lidmaatschappen van business clubs, licenties, etc.
 2. Laat de bewaarder van de boeken en bescheiden de administratie van de BV voor ten minste 7 jaar bewaren. Meestal is de bestuurder of de aandeelhouder de bewaarder. Zorg dat de boeken compleet en overzichtelijk zijn ingericht.
 3. Vermijd de risico's op persoonlijke aansprakelijkheid of een bestuurdersverbod zoals hiervoor beschreven.

Wat kunnen wij voor u doen?

Mocht u twijfelen of u een voorgenomen turboliquidatie volgens de regels uitvoert, dan kan het lonen de hulp van een jurist in te schakelen. Vanzelfsprekend zijn ook wij u daarbij graag van dienst. Met grote regelmaat staan wij cliënten bij in dit proces en helpen hen hierbij bovengenoemde fouten te voorkomen.

Wat doet Absolute Advocaten voor haar cliënten? Het belangrijkste dat wij voor u verzorgen is het volgende:

 • Het opstellen van een stappenplan; en
 • Het opstellen van een risicoscan.

Daarmee worden de risico's zoals hierboven genoemd in kaart gebracht zodat u problemen achteraf voorkomt.

Daarnaast nemen wij vanzelfsprekend alle administratieve handelingen voor onze rekening zodat u ook daar geen omkijken naar heeft:

 • Opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering;
 • Indien nodig: voorbereiden van de presentielijst en verzorgen van de oproepingsdocumenten;
 • Alle handelingen inzake de KvK (recente uittreksels en formulieren voor uitschrijving en de deponeringen, wij sturen u die op ter ondertekening zodat u ze alleen nog op de post hoeft te doen);
 • Verstrekken van een voorbeeldbrief aan uw schuldeisers.

Levertijd en kosten

De normale levertijd van een door ons uitgevoerde turboliquidatie bedraagt vijf werkdagen. Mocht u dit sneller wensen dan kunnen we daar vanzelfsprekend naar kijken.

Wij kunnen een turboliquidatie - met daarin alle bovengenoemde werkzaamheden - voor u verzorgen vanaf € 500,00 exclusief BTW.

Heeft u behoefte aan meer informatie, wilt u een preciezere opgave van de kosten of heeft u simpelweg nog een vraag? Neemt u dan via de chat contact op met Mr. Tessa Maters of op het volgende nummer 026-3259023.

Tot slot

In de tekst hieronder vindt u nog iets meer achtergrondinformatie over turboliquidaties; een extra toelichting over de term 'baten', informatie over faillissement en heropening en de alternatieven voor een turboliquidatie.

Extra toelichting bij het begrip 'Baten'

De belangrijkste vereiste voor een turboliquidatie is zoals vermeld dat de vennootschap geen bekende baten meer heeft. Baten zijn alle bezittingen en (mogelijke) vorderingen van een vennootschap. Te denken valt daarbij aan liquide middelen, inventaris, voorraden, deelnemingen en vorderingen. Als er baten zijn, is een turboliquidatie niet toegestaan en zal de liquidatie met vereffening of faillissement plaats moeten vinden.

Let ook op dat baten (lang) niet altijd direct zichtbaar zijn. Een vordering op de bestuurder ex artikel 2:248 BW of een latente belastingteruggave zijn ook baten. Een vaak vergeten bate vormt de rekening courant vordering op bestuurder of op een zustervennootschap.

Faillissement en heropening

Ook nadat een vennootschap is opgehouden te bestaan, zijn er nog belangrijke zaken die kunnen voor komen:

 1. Alsnog een faillissement;
 2. Heropening van de vereffening;
 3. Bestuursverbod.

Alsnog een faillissement

Een schuldeiser die aannemelijk maakt dat er vermoedelijk nog baten zijn, kan het faillissement van de ontbonden vennootschap via een advocaat aanvragen. Het aannemelijk maken van een bate slaagt al snel als bijvoorbeeld blijkt dat de jaarrekening niet op tijd is gedeponeerd. Hiervoor is heropening van de ontbinding/ vereffening niet noodzakelijk. Van belang is wel dat de aanvrager van het faillissement een steunvordering heeft.

Heropening van de vereffening

Iedere belanghebbende kan de rechtbank verzoeken om heropening van de vereffening als blijkt van (een) mogelijke bate(n). In feite volgt dan alsnog een normale liquidatie. Alleen wordt de vereffenaar nu benoemd door de rechtbank (in plaats van door de aandeelhoudersvergadering). Dit kan een advocaat zijn. In ieder geval is het een onafhankelijke buitenstaander. U heeft dus niet meer in de hand wat er gaat gebeuren.

Alternatieven voor een turboliquidatie

Een turboliquidatie is niet altijd mogelijk of een geschikte keuze. Er zijn drie alternatieven:

 1. Liquidatie BV
 2. Eigen faillissement aanvragen
 3. Crediteurenakkoord

Liquidatie BV

Als er nog baten zijn dan is een turboliquidatie niet mogelijk. Het liquideren van een BV betekent dat u alle activa te gelde maakt en van de opbrengst betaalt u de crediteuren. Als de opbrengst te laag is, zult u het faillissement moeten aanvragen of een crediteurenakkoord treffen. Wij kunnen u begeleiden bij de liquidatie.

Eigen faillissement aanvragen

Als liquidatie niet mogelijk blijkt, dient het faillissement van de BV aangevraagd te worden. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

Crediteurenakkoord

Soms is een (turbo)liquidatie niet mogelijk en een faillissement onwenselijk. In dat geval kunt u een crediteurenakkoord overwegen. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht