Deponeren jaarrekening

Wettelijk verplicht

De jaarrekening van een B.V. moet tijdig worden gedeponeerd. Gebeurt dit niet dan kleven daar vele risico’s aan. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke aansprakelijkheid. Het niet, niet tijdig of niet volledig deponeren is een economisch delict.

Termijnen voor deponering van de jaarrekening

Belang van tijdig deponeren

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan een economisch delict zijn. De sanctie is een geldboete en/of hechtenis.

Daarnaast is het tijdig deponeren belangrijk voor een eventueel faillissement van de vennootschap. Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening wordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur en er wordt dan vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Dit betekent dat wanneer de vennootschap failliet gaat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn voor het tekort van de failliete boedel. De aansprakelijk gestelde bestuurder moet dan bewijzen dat het niet tijdig deponeren van de jaarrekening niet een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er een aanvaardbare verklaring bestaat. Wanneer dit het geval is, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

De volgorde

  1. Opmaken van de jaarrekening door het bestuur
  2. Vaststellen van de jaarrekening door de AVA
  3. Deponeren bij de Kamer van Koophandel

Hierna volgt een toelichting op de verschillende termijnen.

Opmaken van de jaarrekening door bestuur

Normaal gesproken moet de jaarrekening 5 maanden na afloop van het boekjaar door de bestuurders worden opgemaakt. Deze termijn kan door de algemene vergadering wegens omstandigheden worden verlengd met 5 maanden. Deze verlenging dient wel te worden aangevraagd door het bestuur. In totaal bedraagt de termijn voor de opmaak van de jaarrekening dus maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar (of 12 maanden, zie schema onder tabje jaarrekening 2017). De opgemaakte jaarrekening dient door alle bestuurders (= iedereen die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) te worden ondertekend. Indien er een Raad van Commissarissen is, dient ook deze de jaarrekening te ondertekenen. Ook kan de Raad van Commissarissen een pre-advies uitbrengen.

Vaststellen van de jaarrekening AVA

Nadat de jaarrekening is opgemaakt, dient deze te worden vastgesteld door de algemene vergadering. Hiervoor geldt geen wettelijke termijn. Houdt er wel rekening mee dat, indien de jaarrekening gecontroleerd dient te worden door een accountant, de vaststelling pas kan geschieden nadat er een accountantsverklaring is.

Deponeren bij de Kamer van Koophandel

Na de vaststelling van de jaarrekening dient het bestuur deze binnen 8 dagen te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Rol accountant

Vaak wordt gedacht dat de accountant medeverantwoordelijk is voor de jaarrekening en deponering. Dit is niet het geval. De accountant keurt de jaarrekening slechts goed of onthoudt zich van een oordeel.

Termijnen deponeren jaarrekening vanaf 2017

De termijnen voor het deponeren van de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 zijn gewijzigd. De algemene vergadering kan de termijn voor het opstellen van de jaarrekening niet meer verlengen met 6 maanden, maar met 5 maanden. De totale termijn voor het deponeren van de jaarrekening is dan 10 maanden en 8 dagen (indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn) en 12 maanden (indien niet alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn). Onderstaand een schema ter verduidelijking.

Termijnen deponering jaarrekening

Digitaal deponeren

Een jaarrekening uit de bedrijfsklasse micro of klein kan alleen digitaal gedeponeerd worden. 

Hoe kunt u digitaal deponeren

Er zijn twee mogelijkheden voor het digitaal (laten) deponeren van een jaarrekening:

  • Via uw financieel intermediair

Het opstellen en/of deponeren van de jaarrekening kunt u overlaten aan uw boekhouder of accountant. Hij kan vanaf 2016 deponeren via Standard Business Reporting (SBR) of via Zelf Deponeren Jaarrekening. Informeer bij uw financieel intermediair of hij hierop is voorbereid. Is zijn software up-to-date? De meeste financiële / jaarrekeningsoftware is geschikt voor (het deponeren van) de digitale jaarrekening met SBR.

  • Zelf deponeren

Met "Zelf Deponeren Jaarrekening" kunt u de jaarrekening van uw rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro of klein handmatig invoeren en online versturen. Om dit veilig te doen, heeft u een eHerkenningsmiddel of KvK-toegangscode nodig. Meer informatie vindt u https://www.kvk.nl/inlogpagina-jaarrekening-deponeren/

Voordelen digitaal deponeren

Digitaal deponeren heeft een aantal voordelen:

  • gemak: u hoeft de jaarrekening niet meer te printen en te posten
  • snelheid: u ontvangt onmiddelijk een bevestiging van deponering
  • kwaliteit: door het geautomatiseerde proces is er minder kans op fouten

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht