Faillissement aanvragen van uw eigen bv

Hoe vraag ik het faillissement aan van mijn eigen bv

Reden voor aanvraag

Hoe vraag ik mijn eigen faillissement aan?

Te verstrekken stukken faillissementsaanvraag BV

Te verstrekken stukken faillissementsaanvraag eenmanszaak

Doel van het faillissement

4 gouden tips

Wanneer mag u niet uw eigen faillissement aanvragen

Verplichte melding bij belastingdienst

Surseance van betaling

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wat moet u niet meer doen in het zicht van een faillissement

Alternatieven

Waarom een advocaat inschakelen

Onze tarieven

Reden voor aanvraag

Een onderneming die in zwaar weer verkeert, waardoor er niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden en er geen vooruitzicht op (snelle en structurele) verbetering is, kan haar eigen faillissement aanvragen.

Hoe vraag ik mijn eigen faillissement aan?

Een eigen faillissement aanvragen gebeurt altijd door middel van een faillissementsaanvraag bij de rechtbank. Dit kan op twee manieren: 

 1. zelf aanvragen via dit formulier op rechtspraak.nl;
 2. door een advocaat.

Absolute Advocaten kan u op diverse wijzen bijstaan bij de aanvraag van een eigen faillissement. Wij bieden al pakketten aan vanaf € 250,00 exclusief BTW. Zie hieronder voor onze tarieven

Te verstrekken stukken faillissementsaanvraag BV:

 • gewaarmerkt kopie van de statuten

 • originele aandeelhoudersregister of een gewaarmerkt kopie daarvan; 

 • de originele notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waaruit het besluit tot aanvraag faillissement blijkt; 

 • indien van toepassing de originele notulen van de raad van commissarissen waaruit blijkt van de goedkeuring voor de aanvraag tot faillissement;

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de verzoeker (de rechtspersoon);

 • overicht van baten en lasten;

 • indien de bestuurder van de vennootschap een rechtspersoon is, een origineel uittreksel uit het handelsregister van deze rechtspersoon, en van de eventuele rechtspersonen die deze rechtspersoon besturen, totdat een natuurlijk persoon als bestuurder wordt genoemd;

 • indien degene die de eigen aangifte doet een gevolmachtigde is en niet de bevoegde bestuurder, de door het bestuur verstrekte volmacht aan deze persoon. 

Hieronder kunt u meer algemene informatie over het aanvragen van een eigen faillissement vinden.

Te verstrekken stukken faillissementsaanvraag eenmanszaak:

Doel van het faillissement

Een faillissement heeft als doel het saneren van de schulden van de failliet. De rechtbank benoemt na de faillietverklaring een curator. Deze curator gaat proberen zoveel mogelijk vorderingen te innen en bezittingen te verkopen. Van de opbrengst worden de schulden (in een bij wet bepaalde volgorde) voldaan. Als de opbrengst niet hoog genoeg is om alle schulden te voldoen, wordt onderzocht of er een akkoord kan worden bereikt.

Zijn er onvoldoende opbrengsten en wordt er geen akkoord bereikt, dan eindigt een faillissement wegens gebrek aan baten. In geval van een rechtspersoon wordt deze uitgeschreven uit het handelsregister en kunnen crediteuren in beginsel hun vordering niet meer verhalen. Een crediteur die zijn vordering toch geïnd wil zien, zal dan moeten onderzoeken of er alternatieve wegen zijn, zoals bestuurdersaansprakelijkheid.

4 gouden tips bij het aanvragen van het faillissement van uw bv

De algemene vergadering van aandeelhouders is wettelijk bevoegd tot het aanvragen van het faillissement van de vennootschap. In de statuten of aandeelhoudersovereenkomsten kan hiervan afgeweken worden. Controleer dus altijd vooraf deze stukken.

Vraag een advocaat om advies. Dit voorkomt problemen en zorgt ervoor dat u de juiste oplossing voor uw onderneming in zwaar weer krijgt.

Lees in dit artikel alles over de faillissementsaanvraag en de alternatieven.

Bent u schuldeiser en overweegt u het faillissement van uw debiteur aan te vragen lees dan hier verder. Wilt u een vordering ter incasso indienen, kijk dan hier.

Wanneer mag u niet uw eigen faillissement aanvragen?

Een faillissement mag niet aangevraagd worden als de onderneming een vennootschap is die niet of nauwelijks baten bezit. In dat geval dient de vennootschap geliquideerd te worden.

In de afgelopen jaren is veel discussie ontstaan vanwege de vele faillissementen met lege boedels. Daarmee wordt bedoeld dat de onderneming zijn eigen faillissement aanvraagt, terwijl er niet of nauwelijks baten zijn en dus geen opbrengsten zijn te verwachten. Het gevolg is dat de rechtbank en de curator tijd, geld en energie spenderen, zonder dat dit een relevant doel dient. Dit is een onwenselijke situatie. Te meer omdat een curator betaald wordt uit de opbrengsten van het faillissement. Als die er niet zijn, ontvangt de curator dus geen salaris voor zijn werkzaamheden. Een vennootschap die geen baten (activa) meer heeft, zou in plaats van een faillissement door middel van een turboliquidatie moeten eindigen. In dat geval maakt alleen de vennootschap (geringe) kosten en wordt de maatschappij of “het systeem” niet belast.

De Hoge Raad heeft inmiddels beslist dat als (het bestuur van) de vennootschap het faillissement aanvraagt terwijl er geen activa zijn en deze ook niet te verwachten zijn, er sprake is van misbruik van bevoegdheid. De vennootschap moet in dat geval kiezen voor (turbo)liquidatie. Vindplaats: ECLI:NLHR:2015:3636.

Wij kunnen u adviseren over een turboliquidatie en de daarvoor benodigde stukken voor u verzorgen. Neem vooral contact met ons op voor de mo

Verplichte melding bij Belastingdienst

Wanneer een onderneming wordt uitgeoefend in de vorm van een rechtspersoon die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een B.V. of N.V.) en deze niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet onverwijld (inhoudende binnen 14 dagen nadat de premie of belasting betaald had moeten worden) door de accountant bij de Belastingdienst melding worden gedaan dat de onderneming niet in staat is om nog langer aan haar (betaling)verplichtingen te voldoen (Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies). Wanneer deze melding niet op tijd wordt gedaan, is niet alleen de onderneming aansprakelijk, maar ook de bestuurder persoonlijk.

Surseance van betaling

Eventueel kan een vennootschap voorafgaand aan een faillissement surseance van betaling verzoeken aan de rechtbank. Dit is een algemeen uitstel van betaling, zodat een onderneming een kans krijgt om haar financiële situatie op orde te krijgen.

Waar het faillissement door de aandeelhouders van de onderneming wordt aangevraagd, ligt deze bevoegdheid in geval van surseance bij het bestuur. Dit betekent dat als de aandeelhouder(s) geen besluit tot het aanvragen van faillissement nemen, maar de bestuurder het niet verstandig acht dat de vennootschap voortgaat (en de bestuurder bij voortgang een risico loopt op persoonlijke aansprakelijkheid), de bestuurder toch een middel heeft, te weten het aanvragen van surseance. De rechtbank benoemt in dat geval een bewindvoerder. Als de bewindvoerder van mening is dat de vennootschap feitelijk failliet is, kan deze de rechtbank om een faillietverklaring verzoeken.

Surseance als voorbode van een faillissement komt ook vaak voor in situaties waarbij geen aandeelhoudersvergadering belegd kan worden, omdat bijvoorbeeld een aandeelhouder onbereikbaar is of aandeelhouders een conflict met elkaar hebben. Omdat het vaak veel tijd kost om een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit tot faillissementsaanvraag te nemen als niet alle aandeelhouders vrijwillig op korte termijn bij elkaar komen, is het aanvragen van surseance van betaling een goede optie.

LET OP: in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten kan worden bedongen dat ook voor het aanvragen van surseance goedkeuring van de aandeelhouders nodig is. Controleer dit dus altijd vooraf.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Als het faillissement van een eenmanszaak wordt aangevraagd, dan gaat de eigenaar daarvan ook failliet. Een eenmanszaak heeft geen afgescheiden vermogen. Zakelijk en privé lopen als het ware door elkaar. Waar in geval van een BV het faillissement een definitief einde aan de schuldenproblematiek kan maken, ook als er geen akkoord wordt bereikt, ligt dit bij een eenmanszaak anders. Als er geen akkoord wordt bereikt en de opbrengsten uit faillissement onvoldoende zijn om alle schulden mee te voldoen, wordt het faillissement beëindigd, maar blijven de schulden bestaan. Het komt dan regelmatig voor dat de betreffende natuurlijk persoon na een aantal jaar opnieuw failliet gaat.

Maar voor natuurlijke personen is er een alternatief. Zij kunnen de rechtbank in plaats van een faillissement verzoeken om toetreding tot de WSNP. Bij een WSNP wordt berekend wat de schuldenaar in drie of vijf jaar zou kunnen afbetalen aan schuldeisers. Vervolgens wordt gedurende drie of vijf jaar dit bedrag aan inkomsten ingehouden en daarvan worden de schuldeisers betaald. Het bedrag dat aan het einde van de periode openstaat, kan niet meer gevorderd worden. Het grote voordeel voor de schuldenaar is dat hij een kans krijgt om met een schone lei te beginnen.

Hoewel de wet de mogelijkheid biedt om een eenmaal uitgesproken faillissement om te zetten in een WSNP, is het niet de bedoeling dat eenmanszaken eerst faillissement aanvragen en dan verzoeken om omzetting. Zij dienen direct een aanvraag tot WSNP in te dienen. Het kan maanden duren voordat de schuldenaar vervolgens wordt toegelaten. Dit in schril contrast met een faillissementsaanvraag, dat binnen enkele dagen behandeld kan worden.

Wat moet u niet meer doen in het zicht van een faillissement

Terugwerkende kracht

Als de rechter het faillissement uitspreekt, werkt dat terug tot de datum van uitspraak te 00:00 uur. Dus stel dat de faillissementszitting om 10:00 uur aanvangt en om 10:15 uur wordt het faillissement uitgesproken, dan betekent dit dat de gefailleerde al ruim 10 uur lang als failliet heeft te gelden. Omdat door het faillissement de beschikking en het beheer wordt verloren, zijn rechtshandelingen van de failliet tussen 00:00 uur en 10:15 uur mogelijk ongeldig. Het is daarom van belang om te realiseren welke handelingen de bijna failliete onderneming beter niet kan verrichten.

Betalingen doen in het zicht van het faillissement

Indien de onderneming weet dat het faillissement aanstaande is, bijvoorbeeld omdat het besluit tot een faillissementsaanvraag al is genomen of zelfs al is ingediend, moet voorzichtig omgegaan worden met het doen van betalingen. De wet schrijft namelijk een rangorde voor van crediteuren en op het moment dat een onderneming weet dat niet alle crediteuren meer voldaan kunnen worden, ligt het risico van selectieve betalingen op de loer. Dit kan tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder leiden. Zie ook: ECLI:NL:HR:2015:1406

Daarnaast heeft de curator de wettelijke bevoegdheid om in bepaalde situaties gedane betalingen aan crediteuren terug te draaien (faillissementspauliana).

 • de curator kan elke voor het faillissement onverplicht verrichtte rechtshandeling vernietigen, als de schuldenaar (failliet) wist dat door deze rechtshandeling schuldeisers benadeeld zouden worden (artikel 42 Faillissementswet).

 • Als schuldeisers kort voor het faillissement zijn betaald en deze schuldeisers wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, dan wel de betalingen na overleg hebben plaatsgevonden en de betalingen het doel hadden om de betreffende schuldeisers boven de overige schuldeisers te bevoordelen, kan de curator van de schuldeisers terugbetaling vorderen (artikel 47 Faillissementswet). Dit is een risico dat met name in geval van een beoogde doorstart niet onderschat moet worden.

Alternatieven

Ook als een onderneming in slecht weer zit, is een faillissementsaanvraag niet altijd de beste oplossing. Er zijn ook alternatieven, die soms meer passend zijn op de situatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • surseance van betaling: een algemeen uitstel van betaling zodat de onderneming wat lucht krijgt en kan zoeken naar een oplossing;

 • liquidatie: het beëindigen van de onderneming door alle baten ten gelde te maken waarna met de opbrengst de schulden worden voldaan;

 • turboliquidatie: het beëindigen van de onderneming die geen baten meer heeft;

 • crediteurenakkoord: het komen tot een gemeenschappelijke betalingsregeling met alle schuldeisers, zodat de onderneming voortgezet kan worden.

Een schuldeiser van de onderneming kan ook het faillissement aanvragen. De schuldeiser moet dan aannemelijk maken dat de onderneming in de toestand verkeert dat deze is opgehouden met betalen. De schuldeiser zal het bestaan van minimaal één andere schuldeiser aannemelijk moeten maken (zgn. “steunvordering” of “pluraliteit van schuldeisers”). Bent u schuldeiser en overweegt u een faillissementsaanvraag, klik dan hier voor meer informatie. Een schuldeiser kan alleen maar door middel van een advocaat een faillissement aanvragen. Overweegt u een incassozaak uit te besteden, zie dan hier voor onze mogelijkheden en tarieven.

Waarom een advocaat inschakelen

Zelf aanvragen bespaart kosten, maar een advocaat inschakelen heeft veel voordelen:

 • Stukken worden compleet en correct ingediend waardoor een faillissementsaanvraag sneller wordt afgehandeld door de rechtbank.

 • Een advocaat bekijkt vooraf of een faillissement in uw situatie wel de juiste oplossing is. Wellicht is surseanceliquidatie turboliquidatie of bijvoorbeeld een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord een betere oplossing.

 • Een advocaat onderzoekt of aan verplichtingen zoals administratieverplichtingen, deponeringsverplichtingen en meldingen betalingsonmacht is voldaan.

 • Een advocaat onderzoekt risico's van bestuurdersaansprakelijkheid of andere vormen van aansprakelijkheid.

Onze tarieven

De specialisten van Absolute Advocaten kunnen u begeleiden bij het indienen van de aanvraag maar ook de alternatieven in kaart brengen. Neem contact op met een van de hiernaast genoemde specialisten en laat u informeren over wat we voor u kunnen betekenen 026-3259023.

Tarieven aanvragen faillissement BV
Dienst Omschrijving Vanaf Prijs

Faillissementsaanvraag COMPLEET

Adviesgesprek, verzamelen stukken inclusief uittreksels KvK, opstellen faillissementsrekest en notulen aandeelhoudersvergadering, indienen faillissementsverzoek, bijwonen zitting, eerste contact curator en advies risico's bestuurdersaansprakelijkheid

€1.250,00

Faillissementsaanvraag 

Idem als "Faillissementsaanvraag COMPLEET", zonder advies bestuurdersaansprakelijkheid.

€ 800,00

Advies bestuurdersaansprakelijkheid

Schriftelijk advies over de mogelijke risico's die het bestuur loopt op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid

€ 500,00

Externe begeleiding 

U vraagt zelf het faillissement aan en u woont zelf de zitting bij. Absolute Advocaten controleert vooraf of uw stukken compleet zijn en is telefonisch beschikbaar voor korte vragen die direct beantwoord kunnen worden. (prijs is per aanvraag)

€ 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen zijn "vanaf" prijzen en exclusief 21% BTW. Wilt u het faillissement van meerdere BV's aanvragen, neem dan contact met ons op voor een offerte.

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht