Betwiste vordering incasseren

Gefundeerde reden

Indien een schuldenaar niet betaalt omdat hij dat niet wil of kan, dan is er meestal sprake van een eenvoudige incasso. Heeft de schuldenaar echter een gefundeerde reden om niet te betalen, dan wordt gesproken van een betwiste vordering.

Discussies over openstaande factuur?

 

Gespecialiseerde advocaat nodig?

Absolute Advocaten kan u met behulp van gespecialiseerde advocaten op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheid en incasso’s bijstaan. Wij kunnen beoordelen of de betwisting door de schuldenaar kans van slagen heeft, mede in het licht van het voorhanden zijnde bewijs voor de betwiste vordering. Tevens staan onze advocaten u graag bij in een procedure wanneer een schuldenaar besluit de vordering te betwisten.

Openstaande facturen

Het is een bekend probleem: openstaande vorderingen die niet worden voldaan, facturen die niet worden betaald ondanks dat de betalingstermijn is verstreken, etc. Deze situaties kunnen het een onderneming behoorlijk lastig maken.

De reden waarom een schuldenaar niet betaalt, is belangrijk. Indien deze niet betaalt omdat hij dat niet wil of kan, dan is er meestal sprake van een eenvoudige incasso. Heeft de schuldenaar echter een gefundeerde reden om niet te betalen, dan wordt gesproken van een betwiste vordering. Bij een betwiste vordering zal gekeken moeten worden naar de reden die de schuldenaar aanvoert om de vordering niet te voldoen en hoe valide die reden is. Bewijsproblematiek speelt in dit verband een rol.

Redenen om niet te betalen (betwisting)

Met het betwisten van een vordering geeft de schuldenaar aan het niet eens te zijn met de verschuldigdheid van een vordering. Dit kan inhouden dat de schuldenaar de vordering in zijn geheel betwist of slechts gedeeltelijk. Betwist de schuldenaar de vordering gedeeltelijk, dan dient deze het niet-betwiste deel binnen de vervaltermijn te betalen.

Een vordering is vrijwel altijd gebaseerd op een overeenkomst. Bijvoorbeeld de overeenkomst waarbij onderneming A zich verplicht om een product te leveren aan onderneming B. Nadat onderneming A het product heeft geleverd, heeft zij een vordering tot betaling (voor het geleverde product) op onderneming B. De betwisting van een vordering is dan ook vaak gebaseerd op de achterliggende overeenkomst of de uitvoering van die overeenkomst.

De schuldenaar kan veel redenen hebben om de vordering niet te voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  1. De schuldenaar is van mening dat er geen enkele overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan hij gehouden is een vordering te betalen;

  2. De schuldenaar stelt dat het geleverde product niet beantwoordt aan de overeenkomst. Er is dan sprake van non-conformiteit;

  3. De schuldenaar is van mening dat er te laat geleverd is en dat hij daardoor schade heeft geleden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn indien er een uiterste datum van levering is afgesproken en levering blijft uit of er wordt pas na die datum geleverd;

  4. De schuldenaar meent dat er wanprestatie is gepleegd. Indien men een overeenkomst sluit, dan komen daar voor beide partijen verplichtingen uit voort. Zo dient bij een koopovereenkomst de verkoper een product te leveren en de koper dient voor dat product te betalen. Bij wanprestatie komt een partij haar verplichtingen niet na. De verkoper levert bijvoorbeeld het product niet of levert het verkeerde product.

De voorgaande voorbeelden zijn slechts enkele redenen waarom een schuldenaar van mening kan zijn dat hij een vordering niet hoeft te betalen. Het is altijd van belang om vast te stellen wat de exacte reden is waarom de schuldenaar de vordering niet voldoet. In dat verband is het buitengerechtelijk traject van belang.

Buitengerechtelijk traject

Ook bij een betwiste vordering zal eerst het buitengerechtelijk traject moeten worden doorlopen. Sterker nog, bij betwiste vorderingen is dit zelfs nog meer van belang dan bij nietbetwiste vorderingen. In het buitengerechtelijk traject zal een sommatiebrief verstuurd worden aan de schuldenaar. De schuldenaar zal hier in de meeste gevallen op reageren. Betwist hij de vordering, dan zal dat in deze reactie vermeld zijn, zodat de reden waarom de schuldenaar niet betaalt kenbaar wordt.

Het buitengerechtelijk traject is ook om een andere reden van belang. In het geval dat de schuldenaar de vordering betwist, zal beoordeeld moeten worden hoe gegrond die betwisting is. Indien de betwisting kant noch wal raakt, is er weinig aan de hand. Het wordt echter anders wanneer de betwisting gemotiveerd is en op goede grond berust. Er zal dan verweer moeten worden gevoerd tegen de betwisting. Om dit te doen is er bewijs nodig. In het buitengerechtelijk traject kan dit bewijs worden verzameld. De schuldenaar zal waarschijnlijk stukken hebben waar deze zich op beroept. Ook de schuldeiser zelf zal stukken moeten verzamelen om aan te tonen dat de betwisting geen stand kan houden. Ook kan het buitengerechtelijke traject beter inzicht verschaffen in de kansen op succes in de procedure of kunnen partijen in onderling overleg een regeling treffen (schikken). Dit kan om meerdere redenen de voorkeur hebben.

Denk bij het voorgaande bijvoorbeeld aan de betwisting door de schuldenaar dat een product gebrekkig is. De schuldenaar zal dan moeten aangeven waarom het product gebrekkig is en dit zo nodig dienen te onderbouwen met stukken. Wellicht is er een expertise uitgevoerd door de schuldenaar. Blijkt daaruit dat het product gebrekkig is, dan kan het nodig zijn dat er een contra-expertise wordt uitgevoerd.

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen?

Indien de schuldenaar een vordering betwist, gaat het er dus met name om wat er bewezen kan worden. Het is van belang dat de standpunten en de bewijzen daarvoor boven tafel komen. Op die manier kan beoordeeld worden of de vordering kans van slagen heeft. Absolute Advocaten kan u met behulp van gespecialiseerde advocaten op het gebied van contractenrecht en incasso’s bijstaan. Wij kunnen beoordelen of de betwisting door de schuldenaar kans van slagen heeft, mede in het licht van het voorhanden zijnde bewijs. Tevens staan onze advocaten u graag bij in een procedure.

Onze aanpak

De aanpak van Absolute Advocaten bestaat uit de volgende kenmerken:

  • we werken alleen met ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in hun specifieke rechtsgebied;

  • we zorgen altijd voor maatwerk;

  • onze advocaten zijn altijd bereikbaar, ook buiten normale kantoortijden;

  • u heeft een vast aanspreekpunt;

  • een vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden.

  • onze tarieven vindt u hier


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht