Liquidatie BV [met stappenplan]

De beëindiging van een vennootschap

Soms moet een vennootschap beëindigd worden. Meestal omdat er niet of nauwelijks activiteiten worden verricht en het in standhouden van de vennootschap niet of nauwelijks een doel dient, terwijl er wel veel kosten mee gemoeid zijn. Er zijn in dat geval een aantal mogelijkheden waaruit het beste alternatief gekozen moet worden:

 1. Eigen faillissement aanvragen;
 2. Ontbinding en vereffening (liquidatie);
 3. Turboliquidatie;
 4. Crediteurenakkoord / schuldsanering.

Absolute Advocaten kan u begeleiden in het maken van de keuze en bij de uitvoering ervan. Informeer via onze chat of via 026 3259023 naar onze dienstverlening en bijbehorende tarieven. 

In dit artikel bespraken we mogelijkheid 2; de ontbinding en vereffening. In de volksmond meestal aangeduid als de liquidatie. 

In het kort: hoe werkt liquidatie?

Bij een liquidatie wordt de vennootschap via een besluit van de Algemene Vergadering (van aandeelhouders), of - in geval van een stichting - door het bestuur, ontbonden waarna een liquidatiefase volgt. Tijdens de liquidatiefase worden alle schulden betaald, vorderingen geïncasseerd, voorraden verkocht en contracten beëindigd. Het resterende kapitaal wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd en hiermee eindigt de vennootschap. Overigens kan in de statuten worden bepaald dat het recht om tot ontbinding te besluiten aan een ander orgaan wordt toegekend.

De gedachte achter liquidatie is dat alle bezittingen ten gelde worden gemaakt en dat van de opbrengst de schuldeisers worden voldaan. Liquidatie is dus de juiste mogelijkheid tot beëindiging indien:

 1. er baten aanwezig zijn; en
 2. de schuldeisers allemaal voldaan kunnen worden.

Ontbinding vennootschap

Voordat er sprake kan zijn van liquidatie, dient de rechtspersoon te worden ontbonden. De ontbinding is een feit nadat de Algemene Vergadering (van aandeelhouders) hiertoe besloten heeft. Meestal is een bijzondere meerderheid van stemmen vereist; evenals een bepaald quorum (het aantal stemgerechtigden dat hierbij aanwezig moet zijn). Hiervoor moet u de statuten raadplegen. De statuten moet u ook raadplegen om te controleren of de Algemene Vergadering daadwerkelijk bevoegd is tot ontbinding te besluiten. 

Een stichting kan ook ontbonden worden. Omdat een stichting geen aandeelhouders heeft, neemt het bestuur het besluit. Een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij wordt ontbonden indien er helemaal geen leden meer zijn. 

De ontbinding kan direct of op een tijdstip in de toekomst intreden. In ieder geval nooit met terugwerkende kracht. Het besluit tot ontbinding moet aan het Handelsregister worden doorgegeven en kan niet meer ongedaan worden gemaakt. De rechtspersoon blijft voortbestaan totdat de liquidatie is afgerond. Tijdens de liquidatiefase moet op alle uitgaande stukken achter de naam van de rechtspersoon “in liquidatie” worden toegevoegd.

Liquidatiefase

Na ontbinding volgt het daadwerkelijke liquideren, formeel vereffening genoemd. Voor de liquidatie worden één of meer vereffenaars benoemd. De statuten schrijven voor wie dat moet(en) zijn. Meestal de bestuurder(s).

Er zijn twee situaties mogelijk tijdens het liquideren:

 • er zijn wel voldoende liquide middelen om alle schuldeisers te voldoen.
 • er zijn niet voldoende liquide middelen om alle schuldeisers te voldoen.

In de eerste situatie wordt het vermogen verdeeld onder de schuldeisers en alle schulden afgelost. Als er vervolgens nog vermogen overblijft, keert de vereffenaar dit uit aan de aandeelhouders (tenzij de statuten anders bepalen). De vereffenaar stelt hier een rekening en een verantwoording voor op. Hierin vermeldt hij onder meer de omvang en de samenstelling van het overschot. Als er meer dan één gerechtigde is voor het overschot, stelt de vereffenaar bovendien een plan van verdeling op. Pas op het moment dat alle schulden zijn voldaan en de liquidatieperiode voorbij is, keert de vereffenaar het nog aanwezige kapitaal uit aan de aandeelhouders.

In de tweede situatie is de vereffenaar verplicht om - nadat is geconstateerd dat niet alle schuldeisers voldaan kunnen worden - aangifte tot faillietverklaring te doen. Op dat moment gelden de regels van het faillissement. De plicht tot faillissementsaanvraag vervalt indien alle schuldeisers ermee instemmen dat de vereffening zonder faillissement verder gaat. Meestal volgt er dan een (buitenrechtelijk) crediteurenakkoord. 

Pas wanneer de liquidatie is geëindigd, houdt de rechtspersoon op te bestaan. 

Publieke bekendmaking rekening en verantwoording

De vereffenaar is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording van de ontbonden rechtspersoon. Dit moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook dient de vereffenaar zorg te dragen voor een publieke bekendmaking van BV in liquidatie. Dit gebeurt in de vorm van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad waarin wordt gemeld waar en wanneer de boeken en bescheiden van de B.V. beschikbaar zijn ter inzage voor de belanghebbenden.

Gedurende een periode van minimaal twee maanden dient de rekening en verantwoording ter inzage te liggen. In deze periode kunnen eventuele schuldeisers of andere belanghebbenden bezwaar maken tegen de liquidatie. Dit bezwaar moeten zij indienen bij de bevoegde rechtbank. Pas als deze bezwaarperiode is verlopen kan de vereffenaar overgaan tot verdeling en uitkering van de nog aanwezige activa of baten.

Bewaren van de boeken

Na afloop van de liquidatie, moeten de boeken van het bedrijf nog zeven jaar worden bewaard. De statuten of de Algemene Vergadering bepaalt wie daarvoor moeten zorgen. Meestal is dat de vereffenaar.

Décharge bij liquidatie

Een bestuurder heeft er belang bij dat na de ontbinding aan hem/haar decharge wordt verleend. Decharge verlenen wil zeggen dat de bestuurder kwijting wordt verleend door de vennootschap voor het gevoerde beleid.

Let op: décharge werkt niet in het geval externe partijen de bestuurder willen aansprakelijk willen houden. Ook is de décharge in principe beperkt tot gegevens uit de jaarrekening of informatie die anderszins aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap is medegedeeld. De décharge kan zich uitstrekken tot gevallen waarbij de bestuurder de vennootschap ernstig heeft benadeeld of zelfs opzettelijk nadeel heeft toegebracht, misleiding en bedrog vallen hier niet onder.

Heropening na liquidatie BV

Overigens kan een rechtspersoon na ontbinding en liquidatie alsnog in staat van faillissement worden verklaard, als blijkt dat bij de ontbinding en de daaropvolgende liquidatie meer schulden dan baten waren en niet alle schuldeisers zijn voldaan.

Het kan ook voorkomen dat na het stoppen met het bedrijf nog bepaalde schulden aan het licht komen. Ook in dat geval herleeft de rechtspersoon weer.

Turboliquidatie

Indien de ontbonden rechtspersoon geen baten meer heeft, dan houdt deze direct op te bestaan en vindt er geen vereffening plaats. Uitschrijving uit het Handelsregister volstaat dan. Aan turboliquidatie kleven wel risico's. 

Omdat het in de praktijk zelden voorkomt dat alle schuldeisers voldaan kunnen worden en tegelijkertijd een faillissement liever vermeden wordt, zien we vaak dat rechtspersonen (met behulp van hun accountant) eerst zoveel mogelijk schulden aflossen met behulp van de baten die er zijn en vervolgens voor een turboliquidatie kiezen, zodat een faillissement vermeden wordt. Dit is riskant. De schuldeisers die niet voldaan zijn, zijn dan benadeeld omdat er selectief is betaald. De bestuurder en/of vereffenaar van de ontbonden rechtspersoon loopt dan het risico persoonlijk aansprakelijk te zijn. 

Stappenplan liquidatie BV

 1. Reden beëindiging
 2. Verkopen of beëindigen
 3. Mogelijke vorm kiezen (turbo/ faillissement/ liquidatie)
 4. Ontbinden vennootschap
 5. Doorgeven besluit ontbinding aan Kamer van Koophandel, formulier 14 of 17a/b
 6. Liquideren/ vereffening
 7. Bedrijf- en productschappen informeren door de bevestiging van de uitschrijving KvK te sturen
 8. Belastingdienst uitschrijven (schriftelijke besluit toesturen): 
  • Loonbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Stakingswinst 
 9. Lopende contracten opzeggen:
  • Internet-telefonie contracten
  • huurcontract
  • leasecontract 
  • overige maandelijkse contracten (loop de incasso’s na in uw internet bankieren) 
 10. Dien een ontslagaanvraag voor uw personeel in bij het UWV
 11. Informeer de uitvoeringsinstelling over uw ontslagplannen
 12. Bankrekeningen opzeggen

Alternatieven voor een liquidatie van een vennootschap

Turbo liquidatie

Als de BV geen activa meer heeft dan kan mogelijk een turbo-liquidatie plaatsvinden. Hieraan kleven wel risico's. Absolute Advocaten kan de turbo-liquidatie verzorgen voor € 500,00 exclusief BTW. Daarbij is een risicoscan ingebegrepen.

Eigen faillissement aanvragen

Als liquidatie niet mogelijk blijkt, dient het faillissement van de BV aangevraagd te worden. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

Crediteurenakkoord

U kunt ook een crediteurenakkoord overwegen. Hierbij worden met de crediteuren afspraken gemaakt over het verminderen van de schulden of het aanpassen van de looptijden. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen. Neem hierover contact op met Mr. Tessa Maters 026-325 9023.

De Kamer van Koophandel besluit tot ontbinding

De Kamer van Koophandel (KvK) kan een rechtspersoon ontbinden als deze bepaalde wettelijke verplichtingen niet nakomt. De KvK ontbindt een rechtspersoon als zich twee of meer van de volgende situaties voordoen:

 • er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders ingeschreven of de ingeschreven bestuurders zijn overleden of onbereikbaar;

 • er zijn gedurende ten minste een jaar geen jaarstukken gedeponeerd (dit geldt niet voor verenigingen en stichtingen);

 • er is geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan gedurende ten minste een jaar na aanmaning van de inspecteur (dit geldt niet voor verenigingen en stichtingen);

 • voor verenigingen en stichtingen, die niet een onderneming drijven die in het Handelsregister staat ingeschreven, geldt nog als extra voorwaarde: dat zij ten minste een jaar in gebreke zijn voor inschrijving in het Handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen.

De wetgever gaat ervan uit dat een rechtspersoon bij wie zich ten minste twee van deze situaties voordoen, ‘leeg’ is. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon geen activiteiten en geen bezittingen meer heeft. Zo’n rechtspersoon moet ontbonden worden, omdat deze geen reden meer heeft om nog langer te blijven bestaan. Het ontbinden van een ‘lege’ rechtspersoon kan bovendien voorkomen dat deze in handen komt van personen die niet op legale wijze een rechtspersoon willen of kunnen oprichten. Actieve rechtspersonen hebben dus niets te vrezen. Deze wet is niet op hen van toepassing.

Voordat de KvK de rechtspersoon ontbindt, stuurt zij een bericht van de voorgenomen ontbinding. Acht weken daarna gaat de KvK tot ontbinding over, tenzij de in de brief genoemde ontbindingsredenen zich inmiddels niet meer voordoen.

Begeleiding door een specialist

Een bedrijf opheffen door middel van ontbinding en liquidatie is een ingewikkeld traject. Absolute Advocaten kan u helpen bij het beëindigen van een B.V. (of eenmanszaak beëindigen / V.O.F. beëindigen):

 • u adviseren over de (on)mogelijkheden van het opheffen van een B.V.;

 • een ontslagaanvraag opstellen en de overige personeelskwesties regelen;

 • de vereiste meldingen voor het liquideren van een B.V. doen;

 • u het stappenplan uitleggen wat doorlopen dient te worden tijdens het stoppen met een bedrijf;

 • u begeleiden bij het gehele traject zodat alle regels rondom het beëindigen van een B.V. correct worden nageleefd.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht