Ontslag statutair bestuurder - 12 stappenplan

Inhoud van dit artikel

 • Een directeur ontslaan in 12 stappen

 • Ontslag statutair directeur of bestuurder

 • Ontslagvergoeding

 • Ontslag nemen als statutair directeur

 • Recht op transitievergoeding

 • Billijke vergoeding

 • Oproeping AVA bij ontslag

 • Advocaat arbeidsrecht nodig

 • Golden Parachute

 • Wat is een statutair directeur

Te allen tijde...

Een statutair bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat bevoegd was tot benoeming, in de praktijk meestal de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is vereist dat aan alle wettelijke en statutaire eisen is voldaan. 

Ontslag statutair directeur of bestuurder

Wat kunnen wij doen?

Bent u voornemens om een statutair directeur te schorsen of te ontslaan? Of bent u als statutair directeur geschorst of ontslagen? Neem contact op met een van de specialisten van Absolute Advocaten. Zij kunnen u adviseren over:

 • hoe kan een statutair directeur rechtsgeldig worden ontslagen?

 • is aan alle vereisten voor een rechtsgeldig ontslagbesluit voldaan?

 • welke mogelijkheden heeft een statutair directeur na ontslag?

 • kan de ontslagen statutair directeur aanspraak maken op de transitievergoeding en/of billijke vergoeding?

Door AVA of RvC

Een statutair directeur is een bestuurder van een naamloze vennootschap (N.V.) of besloten vennootschap (B.V.) die is benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of, bijvoorbeeld in het geval van een structuurvennootschap, door de raad van commissarissen. Is er geen benoemingsbesluit, dan is er in beginsel geen sprake van een statutair directeur. In dat geval heeft de directeur een ‘gewoon’ dienstverband met de vennootschap. Uit de jurisprudentie blijkt dat indien er geen benoemingsbesluit is, maar de statutair bestuurder bijvoorbeeld wel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en zich feitelijk ook als statutair directeur heeft gedragen, er toch sprake kan zijn van een statutair directeur.  

Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is vereist dat alle wettelijke en statutaire eisen voor bijeenroeping van een vergadering, de oproep voor een vergadering, de agenda, de oproepingstermijn, de plaats van vergadering en de wijze van besluitvorming wordt nageleefd.

Op grond van de wet heeft een directeur recht op het bijwonen van de algemene vergadering en heeft als zodanig een adviserende stem. Dit betekent dat de statutair directeur het recht heeft om de algemene vergadering bij te wonen en een adviserende stem uit te brengen. Hieruit vloeit voort dat de statutair directeur tijdig kennis moet kunnen nemen van de redenen die aan het ontslag ten grondslag liggen en zijn of haar adviserende stem daarover serieus genomen moet worden. In onze praktijk zien wij vaak dat de wettelijke en statutaire vereisten niet (goed) in acht zijn genomen, waardoor de statutair directeur het besluit (met succes) kan aanvechten. Het is dan ook verstandig vooraf advies in te winnen over de vereisten voor een rechtsgeldig ontslagbesluit. Indien het ontslagbesluit niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, kan de statutair directeur namelijk de (ver)nietigbaarheid daarvan inroepen!

Dubbele rechtsrelatie

Vaak is de statutair directeur (ook) werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Er is dan sprake van een "dubbele rechtsrelatie". Bij het ontslag als statutair directeur eindigt ook de arbeidsovereenkomst. Hiervoor is vooraf geen toestemming nodig van kantonrechter of het UWV (deze preventieve ontslagtoetst geldt wél voor de bestuurder van een stichting).

Een statutair bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen. Het enkel wegvallen van het vertrouwen in een statutair directeur kan op zichzelf al reden zijn voor een ontslag. De redelijkheid hiervan wordt slechts marginaal door de rechter getoetst. Dit betekent dat de statutair directeur (veel) minder ontslagbescherming geniet dan een reguliere werknemer. Bij ontslag van een statutair directeur dient wel de opzegtermijn in acht te worden genomen. Ook het opzegverbod tijdens ziekte geldt (voor wat betreft de arbeidsrechtelijke relatie).

Bevoegdheid tot ontslaan of schorsen statutair directeur

Op grond van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is diegene die bevoegd is een bestuurder te benoemen, ook bevoegd die bestuurder te ontslaan of te schorsen. Een statutair bestuurder kan volgens de wet te allen tijde worden geschorst of ontslagen. De algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen nemen dan het besluit om de bestuurder uit zijn functie te ontslaan.

Vereisten

Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is vereist dat alle wettelijke en statutaire eisen (bijvoorbeeld voor bijeenroeping van een vergadering, de oproep voor een vergadering, de agenda, de oproepingstermijn, de plaats van de vergadering en de wijze van besluitvorming) worden nageleefd. Verder geldt dat het ontslag wel kenbaar moet zijn gemaakt op de agenda van de AVA en de statutair directeur heeft adviesrecht.

Ontslag statutair directeur | Bestuurder ontslaan | Gouden handdruk | Ontslagbesluit

Vennootschappelijk ontslag is einde arbeidsovereenkomst

Het vennootschapsrechtelijke ontslag leidt in beginsel ook direct tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Daarom loopt een statutair directeur een groter risico dan een “gewone werknemer” om ontslagen te worden, aangezien niet alle wettelijke ontslagregels van toepassing zijn.

'Golden parachute'

Het is daarom dat er dikwijls in de arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder een “golden parachute” wordt opgenomen om bij een ontslag een zachte financiële landing te maken. Dit is alleen anders indien sprake is van een ontslagverbod (bijvoorbeeld opzegverbod tijdens ziekte) of in het geval partijen anders zijn overeengekomen.

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft de statutair directeur, net als een reguliere werknemer, bij ontslag recht op een (gemaximeerde) transitievergoeding en eventueel een billijke vergoeding. Deze billijke vergoeding geldt indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, er geen redelijke grond is voor ontslag, herplaatsing binnen een redelijke termijn mogelijk was of indien is opgezegd in strijd met een opzegverbod (bijvoorbeeld het opzegverbod tijdens ziekte). De hoogte van de billijke vergoeding is lastig te voorspellen, nu de wet daarover niet duidelijk is. De rechter bepaalt de hoogte van de billijke vergoeding. Feit is wel dat de statutair directeur onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) meer mogelijkheden heeft om na een ontslag een (billijke) vergoeding te claimen.

Stappenplan voor het ontslaan van een statutair bestuurder / statutair directeur

Een statutair bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat bevoegd was tot benoeming, in de praktijk meestal de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is vereist dat aan alle wettelijke en statutaire eisen is voldaan.

Hieronder volgt een stappenplan voor het ontslag van een statutair bestuurder. Dit stappenplan is gebaseerd op de wettelijke regeling. In de statuten of een ander reglement kan hiervan zijn afgeweken. Het is dus van belang vóóraf de statuten en/of reglement te controleren.

Vier vragen vooraf:

 1. Is sprake van een statutair bestuurder?

 • check of er een benoemingsbesluit is;

 • zo niet, is de bestuurder ingeschreven in de KvK en heeft hij zich feitelijk gedragen als bestuurder?

 1. Welk orgaan van de vennootschap is bevoegd om de bestuurder te ontslaan?

 • op grond van de wet, is de Algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd.

 1. Wat zijn de redenen voor het ontslag?

 • in geval van een arbeidsovereenkomst dient sprake te zijn van een in de wet omschreven redelijke grond (bij een managementovereenkomst is dit niet vereist).

 1. Welk orgaan is bevoegd tot het bijeenroepen van de Algemene vergadering?

 

12 stappen 

Voor de algemene vergadering

 1. Bijeenroepen algemene vergadering (met inachtneming van de oproepingsvoorschriften en -termijnen);
   
 2. Nodig de statutair bestuurder uit voor een gesprek, waarbij de uitnodiging voor de algemene vergadering wordt overhandigd. Tijdens dit gesprek kan eventueel een voorstel worden gedaan voor de beëindiging van de arbeids-/managementovereenkomst;
   
 3. Voor zover van toepassing, stel de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over het ontslag van de bestuurder;

Tijdens de algemene vergadering

 1. Stel notulen op van de vergadering;
   
 2. Licht de redenen voor het ontslag toe;
   
 3. Stel alle bestuurders en, voor zover van toepassing, commissarissen in de gelegenheid een raadgevende stem te geven over het ontslag;
   
 4. Stel de betreffende statutair bestuurder in de gelegenheid om verweer te voeren tegen het voorgenomen ontslag;
   
 5. Schors de vergadering na het verweer, zodat de aandeelhouder(s) zich kan/ kunnen beraden op het verweer;
   
 6. Neem het besluit: ontslag of geen ontslag?

Na de vergadering

 1. Als het besluit tot ontslag is genomen, bevestig dit schriftelijk aan de betreffende statutair directeur met toezending van de vergaderstukken;
   
 2. Arbeidsovereenkomst of Managementovereenkomst
 • In geval van een arbeidsovereenkomst: bevestig dat deze is geëindigd met het genomen ontslagbesluit. Er dient een deugdelijke eindafrekening te worden opgemaakt en, als de bestuurder ten minste 24 maanden in dienst is geweest, een transitievergoeding te worden uitbetaald.
 • In geval van een managementovereenkomst: in de schriftelijke bevestiging van het ontslagbesluit dient de managementovereenkomst expliciet te worden opgezegd, voor zover van toepassing met inachtneming van de opzegvereisten in de overeenkomt.

 1. Vergeet niet de bestuurder uit te schrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en eventuele volmachten (bank, verzekeringen, etc) in te trekken.​

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht