Huurder failliet - wat moet u als verhuurder doen?

Is uw huurder failliet of dreigt deze failliet te gaan? Of heeft uw huurder een (forse) betalingsachterstand?
Win advies in bij een advocaat voordat het te laat is! Neem contact met ons op en wij helpen u hiermee.

Incasso achterstallige huur

Betaalt uw huurder al maanden de huur niet meer? De oplossing is om Absolute Advocaten uw vordering te laten incasseren! 

 

Huurovereenkomst beëindigen

Mag u de huurovereenkomst met de failliete huurder beëindigen? Betalingsachterstanden kunnen een reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Hierdoor loopt de schuld niet verder op en u kunt het pand aan een ander verhuren.

 

Gesprekken met curator

Nu de huurder failliet is, wordt de curator uw gesprekspartner. Wat zijn zijn bevoegdheden? Wij kunnen u voorbereiden op en helpen met deze gesprekken en onderhandelingen.

 

Uitzetten ex-huurder

De overeenkomst is beëindigd maar de huurder wil niet vertrekken. Wat nu? Wij kunnen u helpen de ex-huurder uit het pand te krijgen.

 

Absolute Advocaten - specialist in zakelijke contracten

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Mogelijkheden voor curator en verhuurder

Indien uw huurder failliet gaat, kan zowel de curator als u (de verhuurder) de huurovereenkomst beëindigen op grond van artikel 39 van de Faillissementswet (Fw). De opzegtermijn die daarbij in acht moet worden genomen is ten hoogste drie maanden, tenzij de huur vooruit is betaald. In dat geval kan de huurovereenkomst dan niet eerder worden opgezegd dan tegen de dag waarop de termijn waarvoor vooruitbetaling heeft plaatsgehad, eindigt. De huurprijs is boedelschuld vanaf de dag van de faillietverklaring.

Leegstandschade verhalen

Wanneer de huur tussentijds wordt beëindigd wegens faillissement van de huurder loopt u, als verhuurder, waarschijnlijk huurtermijnen mis. De vraag is of u deze misgelopen huurtermijnen (bij wijze van schade) op de boedel kunt verhalen. In beginsel kan een verhuurder de schade die hij lijdt door opzegging niet verhalen op de boedel. Een opzegging van de huurovereenkomst door de curator is een regelmatige wijze van opzegging van de huurovereenkomst en verplicht niet tot het betalen van schadevergoeding. Dit is niet anders indien dat contractueel is bedongen, zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest Aukema q.q./Uni-Invest.

Bedingen met recht op schadevergoeding

Bedingen die het recht op schadevergoeding verbinden aan een tussentijdse ontbinding (i.p.v. een huuropzegging op grond van art. 39 Fw) zijn wel toegelaten. De reden daarvoor is dat bij ontbinding van een huurovereenkomst voor gebouwde onroerende zaken de tussenkomst van de rechter dwingend is voorgeschreven.

Geen effect op de boedel

Daarbij dient wel een nuancering te worden aangebracht: De regel uit het Aukema-arrest heeft enkel tot gevolg dat een beding dat recht geeft op vergoeding van leegstandschade bij opzegging o.g.v. art. 39 Fw geen effect sorteert jegens de boedel. Indien een derde zich garant heeft gesteld voor de huurder en de huurder gaat failliet, dan kan de verhuurder de schade niet verhalen op de boedel, maar wel op de garantsteller.

Regresvordering garantsteller

De eventuele regresvordering van de garantsteller (jegens de huurder) kan niet worden uitgeoefend jegens de boedel van de huurder.

Ongerechtvaardigde verrijking verhuurder?

In een recent arrest oordeelde de Hoge Raad dat de omstandigheid dat een garantsteller, nadat zij aan haar betalingsverplichting had voldaan, verhaal heeft genomen op de boedel van huurder en dat de curator zich hiertegen niet heeft verzet, niet meebrengt dat de verhuurder ongerechtvaardigd is verrijkt ten laste van de boedel. De ontvangst van een betaling waarop verhuurder in haar verhouding tot garantsteller gerechtigd was, werd immers niet ongerechtvaardigd doordat garantsteller verhaal nam op de boedel en dat de curator dit niet verhinderde.

Curator kan huurovereenkomst opzeggen

Wanneer uw huurder failliet gaat, kan de curator (van de failliete huurder) de huurovereenkomst opzeggen zonder het risico te lopen dat hij zal worden geconfronteerd met schadevergoedingsvorderingen. Die kunnen niet ter verificatie worden ingediend, of anderszins ten laste van de boedel worden gebracht. U, als verhuurder, staat dan met lege handen.

Garanties? Staat iemand borg?

Eventueel zou u de schade kunnen verhalen op een garantsteller, indien die er is.
Een andere mogelijkheid is om een beding op te nemen in de huurovereenkomst die verplicht tot vergoeding van de schade bij ontbinding. Om te kunnen ontbinden dient echter aan een aantal eisen te zijn voldaan.

Tip: Schakel tijdig een advocaat in

Dreigt uw huurder failliet te gaan, dan is het raadzaam om advies in te winnen van een specialist. De specialisten van Absolute Advocaten kunnen adviseren over de te nemen stappen en uiteenzetten wat de gevolgen voor u zijn. Ook voordat er problemen ontstaan, kunnen wij u helpen. Zo kunnen wij voor u huurovereenkomsten opstellen en controleren.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht