Borg staan

Instaan voor schuldenaar

Borg staan betekent dat een derde ervoor instaat dat de schuldenaar zijn verplichtingen richting de schuldeiser nakomt.

Anton leent bijvoorbeeld € 10.000,00 aan Berend. Cees staat borg voor Berend. Op het moment dat Berend het bedrag niet kan terugbetalen aan Anton, kan Anton bij Cees aankloppen om zijn € 10.000,00 terug te krijgen. Hierdoor heeft Anton meer zekerheid dat hij zijn geld terug krijgt.

Borg staan voor een ander

Garantie

Vaak wordt de term “garantie” of “garantstelling” genoemd. Hoewel dit een veel gebruikte term is, is het geen wettelijke term. Er zijn geen specifieke bepalingen in de wet opgenomen die zien op een garantie of garantstelling. De bepalingen van de borgtocht kunnen dan ook niet zonder meer worden toegepast op garanties.

Een garantie is niks anders dan een schriftelijke overeenkomst. Partijen kunnen dit overeenkomen om meer zekerheid te creëren voor een partij. Zo is het bij een garantie wel mogelijk om te bepalen dat de “garant” kan worden aangesproken, zonder dat de schuldeiser eerst bij de schuldenaar moet aankloppen.

Consequenties

Voordat men zich garant of borg stelt, dient men dit goed te overwegen. Er zitten behoorlijk wat consequenties aan vast. Ook voor de schuldeiser is het van belang dat hij goed bekijkt wie de borg is. Indien de borg “een kale kip” is, dan heeft de borgstelling eigenlijk geen waarde.

Wij kunnen u helpen

Absolute Advocaten heeft een ruime ervaring met het opstellen van overeenkomst van borgtocht en aanverwante garantieregeling. Ook kunnen wij voor u een borgstelling of garantie controleren of beoordelen. Voor advies kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen 026-3259023.

Minimaal drie partijen

Bij een borgstelling zijn er dus altijd drie partijen. De hoofdschuldenaar, de schuldeiser en de borg. De borg hoeft niet kenbaar te maken aan de schuldenaar dat hij borg staat.

Er zijn twee soorten borgstellingen:

  • Borgtocht die is aangegaan binnen het beroep of bedrijf;
  • Borgtocht aangegaan als particulier.

Op beide verschijningsvormen zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing. Voor de borgtocht aangegaan als particulier gelden een aantal extra wettelijke bepalingen wil de borgstelling rechtsgeldig kunnen worden ingeroepen door de schuldeiser.

Algemene wettelijke bepalingen borgtocht

De borgtocht is een overeenkomst. Dat betekent dat de borg met de schuldeiser overeen moet komen dat hij borg staat. Deze overeenkomst kan mondeling worden gesloten, maar het is vanwege bewijsproblematiek verstandig om dit schriftelijk vast te leggen.

De overeenkomst tot borg kan worden aangegaan voor reeds bestaande verbintenissen, maar ook voor toekomstige verbintenissen. Dat zijn overeenkomsten die nog moeten worden aangegaan. Het is wel van belang dat de verbintenis voldoende bepaalbaar is (wat moet er worden geleverd, betaald etc?).

Voorts kan de borg pas worden aangesproken indien de schuldenaar zelf zijn verplichting niet nakomt. Het is dus niet zo dat de schuldeiser kan kiezen wie hij aanspreekt: de borg of de schuldenaar. Hij moet eerst de schuldenaar aanspreken. Pas wanneer deze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, kan de schuldeiser de borg aanspreken.

Extra wettelijke bepalingen inroepen borgstelling particulier

Zoals hiervoor genoemd gelden er bij de overeenkomst van borgtocht die is aangegaan door een particulier extra voorwaarden. Particulier betekent in dit verband een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Iemand die handelt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van een B.V. of N.V. waarvan hij bestuurder is en de meerderheid van de aandelen houdt, handelt niet als particulier.

Een van die voorwaarden is dat bewijs van de overeenkomst van borgtocht alleen schriftelijk kan worden geleverd. Ontkent de borg dus dat hij borg staat, dan zal de schuldeiser een schriftelijke overeenkomst van borgtocht moeten kunnen tonen om te bewijzen dat er sprake is van een borgstelling. Bij een borgtocht aangegaan binnen een beroep of bedrijf kan het bewijs op elke manier worden geleverd.

Voorts moet in de overeenkomst van borgtocht het maximumbedrag worden opgenomen waarvoor de borg zich borg stelt. Is er geen maximumbedrag genoemd, dan is de overeenkomst van borgtocht ongeldig. Dit geldt alleen indien het niet duidelijk is welk bedrag de schuldenaar schuldig is op het moment dat de overeenkomst van borgtocht wordt aangegaan. Overigens zijn bij dit maximumbedrag niet de eventuele rente en kosten inbegrepen.

Tevens zijn er een aantal bepalingen voor de periode waarvoor de borgtocht is aangegaan. Wanneer de overeenkomst van borgtocht voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze te allen tijde worden opgezegd. Is de overeenkomst van borgtocht voor bepaalde tijd aangegaan en is deze bepaalde tijd korter dan vijf jaar, dan geldt die periode en kan binnen die periode niet worden opgezegd. Is de bepaalde tijd langer dan vijf jaar, dan kan op elk moment worden opgezegd nadat een periode van vijf jaar is verstreken.

Zelfde middelen als de schuldenaar

Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt en de schuldeiser spreekt de borg aan, dan hoeft deze niet klakkeloos te betalen (of een andere prestatie te verrichten). De borg heeft namelijk dezelfde verweermiddelen als de schuldenaar.

De schuldenaar heeft bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met een aannemer voor het bouwen van zijn woning. Voor de betaling van de aanneemsom heeft een vriend zich borg gesteld. Als de woning af is weigert de schuldenaar te betalen omdat het werk niet goed is gedaan. De aannemer spreekt vervolgens de borg aan. Deze kan zich, net als de schuldenaar zelf, ook verweren door te stellen dat het werk niet goed is gedaan.

Is de schuldenaar bijvoorbeeld van mening dat hij niet hoeft te betalen omdat de geleverde producten gebrekkig zijn, dan kan de borg zich ook op deze gebrekkigheid van de producten beroepen om zich te verweren tegen de schuldeiser.

Wanneer de vordering op de schuldenaar is verjaard, dan is ook de mogelijkheid om de borg aan te spreken verjaard.

Terugvorderen bedrag

Indien de borg door de schuldeiser wordt aangesproken en hij moet het bedrag betalen, dan kan deze het bedrag terugvorderen van de schuldenaar. De borg kan het bedrag inclusief rente en eventuele buitengerechtelijke kosten terugvorderen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht