Arbeidsrecht advocaat

Onze advocaten arbeidsrecht zijn specialisten. Zij hebben gekozen voor het arbeidsrecht. Zij doen dit er niet 'bij' en hebben passie voor het vak. Zij zijn al meer dan 10 jaar dagelijks bezig in de arbeidsrechtpraktijk en hebben specialisatieopleidingen gevolgd. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij en helpen HR-afdelingen met complexe vraagstukken.     

Onze overtuiging is dat wij door te specialiseren de klant op het hoogste niveau kunnen bijstaan. Dit houdt in dat onze advocaten de ontwikkelingen in de rechtspraak nauwgezet volgen, evenals wijzigingen in de wetgeving. Wat dat laatste betreft is het arbeidsrecht altijd volop in beweging. Mede daarom volgen onze advocaten regelmatig kwalitatief hoogwaardige opleidingen en zijn zij aangesloten bij verschillende specialistenverenigingen. Dit allemaal om de klant van het beste juridische (en praktisch uitvoerbare) advies te voorzien.

Indien u het maximale uit uw situatie wilt halen, dan zijn wij het juiste kantoor. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u het beste kunnen helpen. Zijn wij dat niet, dan zeggen wij u dat ook.

Inhoudsopgave arbeidsrechtadvocaat

Onze werkwijze en waar we voor staan

Specialisatie

Samen met u

Sparringpartner

Snel en bereikbaar

Wat doen onze arbeidsrechtadvocaten?

Procederen?

Specialisatieverenigingen

Wanneer mag men zich advocaat noemen

Rechten en plichten van een advocaat

Onze tarieven

Kennis delen

Onze werkwijze en waar we voor staan

Specialisatie

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn specialisten. Zij hebben affiniteit met het arbeidsrecht. Zij hebben specialisatieopleidingen succesvol afgerond en zijn al jaren werkzaam als arbeidsrechtadvocaat. Zij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten, zowel de rechtspraak als de steeds wisselende wet- en regelgeving.

Onze arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij. Op die manier houden zij feeling met beide kanten en kunnen ze de standpunten en juridische acties van de wederpartij goed voorspellen. Hierdoor kunnen zij het beste juridische advies geven.

Samen met u

Een juridisch advies is meer dan een uitleg en toepassing van de wet- en regelgeving. Een goed advies dient ook praktisch uitvoerbaar te zijn. Het arbeidsrecht staat bol van rechten en verplichtingen tussen de werkgever en de werknemer. Het gaat om de vertaalslag van een juridisch vraagstuk naar aan plan van aanpak waar een partij ook daadwerkelijk mee uit de voeten kan. Dit is voor elke partij en voor elke zaak weer anders.

Om het optimale resultaat te kunnen behalen, is een nauwe samenwerking met de klant noodzakelijk. Wat wil de klant bereiken? Dat is één van de eerste vragen die wij aan een klant stellen. Het is aan ons om vervolgens te bepalen of, en zo ja, hoe dit resultaat bereikt kan worden. Daarbij zijn wij 100% partijdig. Wij behartigen alleen het belang van onze klant. Daarbij hoort ook het kijken naar het belang van de andere partij, aangezien daarin vaak een oplossing van het probleem schuilt.

Het blijft bij ons niet alleen bij het geven van advies. Wij helpen de klant vervolgens ook echt verder. Wat dient de klant juist wel of juist niet te doen? Pakt de klant het verder zelf op of zetten wij namens de klant de vervolgstappen? 

Dit alles gaat in overleg met de klant en in begrijpelijke taal. Verwacht van ons geen lange uiteenzettingen vol met wollig en overbodig juridisch taalgebruik. Wij zijn to the point en zorgen ervoor dat u begrijpt hoe het zit en dat u met het advies uit de voeten kunt.  

Sparringpartner

Onze advocaten zijn sparringpartners. Zij denken graag met u mee. Zo ondersteunen onze advocaten ook HR-afdelingen. Regelmatig hebben zij (telefonisch) overleg met HR-medewerkers die ergens tegenaan lopen of even willen controleren of zij op het juiste spoor zitten. Wij hanteren hier speciale tarieven voor.   

Snel en bereikbaar

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat de lijnen kort zijn. Wij zijn dan ook goed bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail. Is uw advocaat er een dag niet? Geen probleem. Bij ons werken meerdere arbeidsrechtadvocaten. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar en weten welke zaken er spelen. Ook zijn onze dossiers digitaal en door de specialisten snel te raadplegen. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw vragen steeds op korte termijn kunnen worden beantwoord en er snel geschakeld kan worden. Zeker in het arbeidsrecht is dat een absolute must!

Wat doen onze arbeidsrechtadvocaten?

Onze arbeidsrechtadvocaten houden zich met vrijwel alle onderdelen van het arbeidsrecht bezig. Dat is heel breed. Zij houden zich met zowel individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht als het medezeggenschapsrecht bezig. Van aanstelling tot ontslag en alles wat daar tussenin zit, maar ook wat daarvoor nog zit en daarna nog kan komen.

Hierna volgen enkele voorbeelden van waar onze advocaten mee bezig zijn:

 • Een werkgever wil een werknemer aannemen. Welke vorm van arbeidsovereenkomst gaat hij de werknemer aanbieden? Moet het een flexibele arbeidsovereenkomst zijn, één voor bepaalde tijd, of één arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Wij helpen werkgevers bij het maken van de juiste keuzes. Ook stellen wij vervolgens de arbeidsovereenkomst op of toetsen wij juist de arbeidsovereenkomst voor een werknemer.
 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is niet altijd wenselijk voor partijen. Soms biedt een overeenkomst van opdracht een betere uitkomst. De scheidslijn tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is niet altijd even scherp te trekken. Wij informeren en adviseren opdrachtgevers en opdrachtnemers hierin. Dit om te voorkomen dat een rechtsverhouding anders wordt beoordeeld dan een partij of partijen voor ogen had(den), met alle arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen van dien.
 • Wanneer eenmaal een arbeidsovereenkomst is overeengekomen, kan het één van de partijen toch tegenvallen. Welke mogelijkheden zijn er dan? Kan de arbeidsovereenkomst eenvoudig opgezegd worden of moet er aan verschillende eisen worden voldaan voordat de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden? Wij kunnen dit voor u beoordelen.
 • En werknemer functioneert niet of de werkgever stelt dat een werknemer niet functioneert. Welke stappen dienen er dan gezet te worden? Welke verplichtingen hebben de werkgever en werknemer in een dergelijk geval? Wat moet de werkgever doen en waaraan moet een werknemer meewerken? Wij begeleiden werkgevers of werknemers in dergelijke verbetertrajecten.
 • Een statutair bestuurder kan niet langer aangehouden worden en wordt ontslagen. Welke regels gelden er bij een dergelijk ontslag? Wij staan zowel  werkgevers als statutair bestuurders bij in dit soort kwesties.
 • Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden lijdt de werknemer schade. Wie is aansprakelijk voor deze schade? En als de werknemer een ongeval krijgt op weg naar huis, is de werkgever hier dan aansprakelijk voor? En kan de werkgever de schade die hij lijdt als gevolg van het uitvallen van de werknemer nog verhalen op een andere partij? Wij adviseren over de gevolgen en de mogelijkheden.
 • Een werknemer heeft een woede-uitbarsting en gaat zijn leidinggevende te lijf. Een medewerker pakt wat te snacken uit de winkel en vergeet dit af te rekenen. Een werknemer laat zich bijzonder negatief uit over de werkgever op social media. Een werknemer komt structureel te laat. Een werknemer verschijnt dronken op zijn werk. Zijn dit redenen om een werknemer op staande voet te ontslaan? Aan welke eisen dient een ontslag op staande voet te voldoen? Wij helpen werkgevers in dit soort zaken de juiste afweging te maken en de juiste stappen te zetten. Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, trachten wij het ontslag ongedaan te maken.  
 • Een werkgever betaalt het loon niet meer uit aan een werknemer. Of een werknemer claimt recht te hebben op een hoger loon dan wordt uitbetaald. Wij staan zowel werkgevers en werknemers bij in loonvorderingsprocedures.
 • Een werknemer wordt ziek. Welke rechten en verplichtingen bestaan er dan? Wat mag een werkgever vragen? Wat moet een werknemer mede delen? De arbodienst verklaart een werknemer arbeidsgeschikt, maar de werknemer is het er niet meer eens. Wat moet er dan gebeuren? En wat moet er gebeuren als passende arbeid wordt aangeboden aan een zieke werknemer, maar de werknemer weigert deze arbeid uit te voeren? Of wat als de arboarts een overleg adviseert tussen werkgever en werknemer, en dit wordt geweigerd? Hoe houdt een werkgever grip op het re-integratietraject? Wij geven antwoord op deze vragen. Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers bij problemen die kunnen ontstaan in een re-integratietraject.
 • Een bedrijf zit in financieel zwaar weer en wenst een onderdeel van de onderneming te sluiten of af te stoten. Hoe moet deze reorganisatie doorgevoerd worden? Moeten de vakbonden hierbij betrokken worden? Van welke werknemers moet afscheid worden genomen? En wat als een werkgever juist een specifiek persoon wenst te behouden voor de onderneming terwijl deze eigenlijk ontslagen zou moeten worden? Hoe wordt bereikt dat arbeidsovereenkomsten worden beëindigd. Wij begeleiden werkgevers bij reorganisaties. Ook staan wij werknemers bij die betrokken zijn in een reorganisatie.
 • Een werkgever wil de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Kan dat zomaar? Zo ja, welke stappen dienen er dan te worden gezet? Wij adviseren werkgevers hierin. Wordt een werknemer geconfronteerd met een wijziging van arbeidsvoorwaarden (versobering), dan treden wij op om te trachten de wijziging te voorkomen.
 • Er wordt gedreigd met een staking. Wat kan een werkgever hieraan doen? Mag een werkgever de staking verbieden of uitzendkrachten inschakelen om het werk tijdelijk over te nemen? Wij begeleiden werkgevers wanneer zij geconfronteerd worden met een dreigende staking.
 • De ondernemer wil wijzigingen doorvoeren en vraagt daarvoor advies / instemming van de ondernemingsraad. Deze weigert echter (positief) advies te geven / instemming te verlenen. Wat kan een ondernemer dan doen? Wij staan zowel ondernemingsraden als ondernemers bij in dergelijke medezeggenschapskwesties.
 • Een voormalig werknemer treedt, tegen de afspraken in, in dienst bij de concurrent. Mag dit? Kan de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer zich houdt aan de gemaakte afspraken? Kan de werkgever de schade die hij lijdt verhalen op de werknemer? Kan de werkgever de boete die op overtreding van het beding stond gaan incasseren? Wij onderzoeken de (on)mogelijkheden voor u en komen voor uw belangen op. Wanneer wij werknemers bijstaan in dergelijke kwesties, dan zoeken wij naar redenen waarom het de werknemer wel is toegestaan om in dienst te zijn van de concurrent.
 • Een onderneming wordt overgenomen door een ander bedrijf. Wat gebeurt er met de werknemers? Is er sprake van een overgang van de onderneming of niet? Wij kunnen dit voor u beoordelen.
 • Een werknemer ontvangt geen transitievergoeding. Wij kunnen beoordelen of de werknemer hier aanspraak op heeft en de werkgever verplicht is deze te betalen.
 • Een werkgever en een werknemer willen een vaststellingsovereenkomst sluiten. Wat moet daar allemaal in komen te staan? En hoe zorg je er als werkgever voor dat de werknemer instemt? Tactisch onderhandelen voor zowel werkgever als werknemer is dagelijkse kost voor onze arbeidsrechtspecialisten.

Procederen?

Zoveel mogelijk proberen wij geschillen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat echter niet dan schuwen wij een procedure niet. Arbeidszaken worden behandeld door een kantonrechter (behoudens ontslag statutair bestuurder). Hier geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat je niet verplicht bent je te laten bijstaan door een advocaat. Iemand mag ook zelf procederen of zich laten vertegenwoordigen door een willekeurige derde. Of dat altijd verstandig is, is de vraag. Onze advocaten hebben veel ervaring met procederen en kennen de fijne kneepjes van het vak. Daarmee kunt u uw voordeel doen in de procedure.

Specialisatieverenigingen

Onze arbeidsrecht advocaten zijn lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en/of de VAARA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost Nederland). De VAAN en de VAARA zijn door de Orde van Advocaten erkende specialisatieverenigingen. Niet iedereen mag hiervan lid worden. Om lid te mogen worden moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 1. men moet advocaat zijn;
 2. een Grotius of PALA of vergelijkbare, door VAAN / VAARA als zodanig erkende, postacademische specialisatie leergang arbeidsrecht met goed gevolg hebben voltooid, waarmee ten minste 50 PO-punten zijn behaald;
 3. en ten tijde van de aanvraag tot toelating als lid ten minste vijf jaar aaneengesloten als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet en in die periode als zodanig hebben gewerkt;
 4. en een praktijk voeren die de laatste vijf jaar voor ten minste 50% uit arbeidsrecht bestaat;
 5. om lid te blijven moeten jaarlijks 16 opleidingspunten worden behaald op het gebied van arbeidsrecht.

Wanneer mag men zich advocaat noemen

Iedereen met een afgeronde academische opleiding rechten mag zich jurist noemen. Advocaat is een beschermd beroep en dat ben je niet “zo maar”. Vanzelfsprekend dient een advocaat afgestudeerd te zijn in de rechten, verder moet een advocaat een “Verklaring van goed gedrag” kunnen overleggen. Na screening door de Orde van Advocaten kan iemand door de rechtbank worden beëdigd. Na beëdiging en inschrijving op het tableau mag iemand zich advocaat noemen.

Daarmee is het echter nog niet gedaan. Beginnende advocaten werken de eerste drie jaren onder verantwoordelijkheid van een ervaren advocaat (de patroon) en dienen de opleiding van de Orde van Advocaten te doorlopen. Na het succesvol doorlopen van dit traject krijgt een advocaat een stageverklaring. De “basisopleiding” is dan voltooid.

Een advocaat is echter nooit uitgeleerd. Om de kennis bij te houden zijn advocaten verplicht jaarlijks 20 opleidingspunten te halen. Dit staat gelijk aan ongeveer 20 cursus-uren. Doet een advocaat dit niet dan kan deze worden geschrapt van het tableau. Hierin onderscheidt een advocaat zich van een jurist van bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar. Voor die juristen geldt geen verplichte opleiding of scholing.  

Rechten en plichten van een advocaat

Advocaten zijn aan bijzondere regels gebonden en tuchtrecht is op hen van toepassing. Aan advocaten zijn ook bijzondere rechten toegekend. Alleen advocaten mogen in het civiele recht procederen in zaken met belangen hoger dan € 25.000,-- (tenzij bijzondere aardzaken) en procederen in hoger beroep. Ook heeft de advocaat een verschoningsrecht. Dit is belangrijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van een advocaat. Middels het verschoningsrecht kan de advocaat voor geheimhouding zorgdragen van hetgeen de klant in vertrouwen vertelt. Een advocaat kan door een rechter bijvoorbeeld niet gedwongen worden zaken van de klant te openbaren.

Deze bijzondere positie van een advocaat is ook direct een voordeel van het inschakelen van een advocaat in plaats van een jurist. Advocaten kunnen uw zaak blijven behartigen, ook wanneer er (door)geprocedeerd moet worden en advocaten zijn vanuit de Orde en/of specialisatieverenigingen gehouden hun kennis bij te houden. Ook de geheimhouding is met meer waarborgen omkleed. Verder leert de praktijk dat een brief van een advocaat vaak meer effect heeft dan een brief van een jurist, ook al zou de inhoud hetzelfde zijn.

Dit laatste is ook vaak iets wat wij nog al eens terug horen over het ontvangen van brieven van juristen die werkzaam zijn bij rechtbijstandsverzekeraars. Niet altijd worden deze (voldoende) serieus genomen. Tegenwoordig zijn veel personen/ondernemers verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand. Begrijpelijk, want juridische bijstand kan soms een kostbare aangelegenheid zijn. Toch horen wij regelmatig dat men niet zo tevreden is over het werk dat is geleverd door de verzekeraar. Onzes inziens is de oorzaak daarvan dat verzekeraars anders naar zaken kijken.Wij als advocaten kijken alleen naar het belang van de klant. Bij verzekeringen speelt nog een ander belang mee, namelijk het belang van de verzekeraar zelf. Elke zaak kost de verzekeraar immers geld. Deze dient dan ook zo snel mogelijk te worden opgelost. Dat betekent echter niet altijd, zo is onze ervaring, dat daarmee het beste resultaat voor de klant wordt bereikt.

Wij wijzen u er dan ook op dat u recht heeft op vrije advocaatkeuze. Controleer de voorwaarden van uw verzekering, er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Onze tarieven

Wij hanteren voor onze specialisten een tarief per uur van € 225,00 exclusief BTW. Bijkomende kosten zoals griffierechten, kosten gemaakt door een deurwaarder, de kosten voor het opvragen van gegevens bij de Kamer van Koophandel en de kosten voor vertaalwerkzaamheden worden één op één doorbelast. Voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht zullen we u zoveel mogelijk een urenindicatie geven.

Waar mogelijk spreken wij vooraf een vaste prijs af. In dat geval weet u precies wat de kosten zullen zijn. Uiteraard verhalen wij waar mogelijk de kosten van juridische bijstand op de andere partij. Vast onderdeel bij onderhandelingen in het arbeidsrecht voor werknemers is ook de vergoeding voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

We werken niet op basis van een toevoeging. Bij een toevoeging betaalt de overheid een groot deel van de juridische kosten en door de klant wordt een eigen bijdrage voldaan. Of u in aanmerking komt voor juridische bijstand op basis van een toevoeging is afhankelijk van uw inkomen. Hierover vindt u meer op www.rechtsbijstand.nl. Ook bij het juridisch loket kunnen ze u van informatie voorzien.

Kennis delen

Wij delen onze kennis graag. Wij vinden namelijk dat iedereen toegang moet hebben tot juridische kennis. Daarom staat er veel inhoudelijke informatie op onze website en bieden wij een chatmogelijkheid. U kunt op de chat kosteloos juridische vragen stellen op het gebied van arbeids-, ondernemings- of contractenrecht. De chat wordt bemand door onze eigen advocaten.

Relevante Links

Reorganisatie
Detachering
Vaststellingsovereenkomst controleren
Ontslag statutair bestuurder - 12 stappenplan
Ondernemingsraad

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht