Incasso advocaat

Hulp bij het incasseren van openstaande vorderingen

Elke onderneming ziet zich van tijd tot tijd geconfronteerd met een niet-betalende debiteur. Soms is een telefoontje of herinnering voldoende om dit op te lossen, soms is er meer aan de hand. De relatie met uw klant kan worden verslechterd of de onderneming maakt nodeloze kosten aan debiteurenbeheer of een (extra) kredietfaciliteit. In het uiterste geval kan zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen.

Een goed debiteurenbeleid is dus erg belangrijk. Het kan zelfs een preventieve werking hebben; debiteuren die weten dat rekken van betalingen geen zin heeft, zijn eerder geneigd op tijd hun facturen te voldoen.

Maar wat als dit niet helpt? Wat zijn dan de opties? Vaak wordt dan gedacht aan het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder. Een bij veel mensen onbekende derde mogelijkheid is de zogenaamde incasso-advocaat. In onderstaande tekst leggen wij uit wat een incasso-advocaat precies is en doet, maar ook wat de verschillen zijn met een deurwaarder of incassobureau. Die zijn er namelijk wel degelijk!

Inhoudsopgave artikel Absolute Incasso Advocaten

Verschillen incasso advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau

Onze werkwijze

Na de derde sommatiebrief is nog niet betaald. Wat nu?

No cure no pay of vaste tarieven?

Onze tarieven

Vragen?

Incasso internationale vorderingen

Incasso bij consumenten: de veertiendagenbrief

Alternatieve mogelijkheden om uw vordering te incasseren

Buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente

Kosten Absolute Incasso Advocaten

Verschillen incasso advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau

"Alle drie deze partijen incasseren toch openstaande vorderingen?" Dat klopt. Toch zijn er enkele essentiële stappen in het incassoproces die alleen een incasso-advocaat kan uitvoeren en een incassobureau of gerechtsdeurwaarder niet:

  • Een incassobureau is niet bevoegd beslag te laten leggen op de boedel en de inkomsten van een debiteur. Een deurwaarder en incasso-advocaat hebben die bevoegdheid wel.
  • Een incasso-advocaat is als enige bevoegd te procederen bij vorderingen boven € 25.000,00.
  • Een incasso-advocaat is als enige bevoegd tot het indienen van een faillissementsaanvraag.
  • Een incasso-advocaat is doorgaans veel beter in staat om maatwerk te leveren en gevoerd verweer te beoordelen en te weerleggen.

Juist bij complexere, betwiste of grotere vorderingen die waarschijnlijk niet in het zogenaamde buitengerechtelijke traject zullen kunnen worden geïnd, kan het daarmee verstandig zijn een incasso-advocaat in de arm te nemen. Dit voorkomt dat u halverwege een incassotraject alsnog moet wisselen van een incassobureau of deurwaardeer naar een incasso-advocaat. U zit al met ons om tafel en wij hebben het dossier van uw vordering dan al opgebouwd.

Minstens zo belangrijk is dat gerechtelijke trajecten voor onze advocaten de dagelijkse praktijk zijn. Wij zijn gespecialiseerd in de complexere dossiers die in deze zogenaamde gerechtelijke fase belanden.

Onze werkwijze

Wat kunt u van Absolute Advocaten verwachten als incasso-advocaat?

Zodra u een vordering door ons wenst te laten incasseren, versturen wij een sommatiebrief aan uw debiteur. In deze brief wordt een termijn gesteld waarbinnen er betaald dient te zijn en wijzen wij op de gevolgen als uw debiteur zich daar niet aan houdt. Een eventuele tweede of derde brief kunnen wij binnen 24 uur nadat die termijn verstreken is, versturen. Ieder dossier is echter maatwerk dus vanzelfsprekend stemmen wij alles van te voren met u af zodat u precies weet wanneer wij welke stappen ondernemen.

Incassobureaus en deurwaarders reageren doorgaans veel trager en sturen standaardbrieven zonder oog voor detail. Bij Absolute Advocaten zal dit niet gebeuren.

Na de derde sommatiebrief is nog niet betaald. Wat nu?

Mocht er na drie incassobrieven en eventueel telefonisch contact met de debiteur nog geen (zicht op) betaling zijn dan zullen wij adviseren over de meest passende vervolgstap. Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

Conservatoire beslaglegging

Om te voorkomen dat u later uw vordering niet kunt verhalen, kunt u ter zekerheid vooraf beslagleggen op vermogensbestanddelen van de debiteur. Bijzonder effectief kan een geslaagd beslag op de bankrekening of onder de debiteuren van de debiteur zijn. Ook valt te denken aan onroerend goed, aandelen of inventaris. Voor het leggen van beslag heeft u toestemming (verlof) van de rechtbank nodig. Alleen een incasso-advocaat is hiertoe bevoegd.

Incasso kort geding

Is uw vordering echt niet voor betwisting vatbaar, dan behoort een incasso kort geding tot de mogelijkheden. Een kort geding is een spoedprocedure bij de rechtbank waardoor u sneller een vonnis krijgt dan in geval van een gerechtelijke procedure. Incasso-advocaten zijn zeer bedreven in het voeren van kort gedingen en kennen daarom de spelregels én de valkuilen als de beste. Niet elke incasso is namelijk geschikt voor een kort geding. Bij vorderingen boven de € 25.000,00 is alleen een incasso-advocaat hiertoe bevoegd.

Faillissementsaanvraag

Een zeer effectief drukmiddel kan het aanvragen van het faillissement van de debiteur zijn. Ook dit kan uitsluitend door een incasso-advocaat worden gedaan. Incassobureaus en deurwaarderskantoren hebben deze bevoegdheid niet. De meeste debiteuren willen voorkomen dat ze failliet gaan en zullen zich daarom gedwongen voelen om tot een oplossing te komen met hun schuldeiser.

Gerechtelijke procedure

Als een incasso kort geding niet geschikt is of als u niet zoveel haast heeft, kan een “normale” gerechtelijke procedure worden gestart. Normaliter duurt het negen maanden tot een jaar voordat de rechtbank vonnis wijst, maar ervaring leert dat in geval van incasso’s de meeste debiteuren zich niet bij de rechtbank melden. In dat geval komt er binnen enkele weken nadat de procedure is aangevangen een verstekvonnis.

Verhaalsonderzoek 

Soms is het niet zeker of een debiteur wel in staat is om de vordering te betalen. Dan is er niet zozeer sprake van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. Indien u vraagtekens heeft bij de mogelijkheden van de debiteur om de vordering te voldoen, raden wij aan om ons een verhaalsonderzoek te laten doen.

No cure no pay of vaste tarieven?

De verschillen tussen een incasso-advocaat en een incassobureau of deurwaarder zijn boven al aan bod gekomen. Een ander verschil dat goed is om bij stil te staan, ligt niet zozeer in de aard van de werkzaamheden maar in de kosten die aan u in rekening worden gebracht voor het incasseren van uw vordering.

Veel incassobureaus en in mindere mate incasso-advocaten en deurwaarders werken op basis van no cure no pay (of no win no fee). Hoewel dat wellicht aantrekkelijk klinkt, is het goed te beseffen dat deze manier van factureren in veel gevallen onvoordelig kan uitpakken. De oorzaak daarvan is dat u bij no cure no pay bij een geslaagde inning van uw vordering weliswaar het bedrag van die vordering betaald krijgt, maar dat de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke (handels)rente veelal worden ingehouden. En dat terwijl deze bedragen flink kunnen oplopen: bij grote vorderingen (groter dan € 200.000,00) bedragen deze een half procent over de vordering boven dat bedrag, maar bij kleinere bedragen (tot € 2.500,00) maar liefst 15%. Let daarom als u voor no cure no pay kiest op wat de precieze afspraken omtrent de vergoeding zijn. Zo voorkomt u dat achteraf goedkoop niet alsnog duurkoop blijkt te zijn geweest.

Enkele andere aandachtspunten bij no cure no pay om op te letten, zijn de volgende:

  • In veel gevallen leidt no cure no pay tot een standaard werkwijze; alle vorderingen, groot en klein, eenvoudig en complex, worden hetzelfde behandeld. Zeker bij hogere bedragen of wanneer u waarde hecht aan de relatie met uw klant kan dit mogelijk tot problemen leiden.
  • De partij aan wie u uw incasso uit handen heeft gegeven, is gebaat bij een zo snel mogelijke afhandeling van het dossier. In de praktijk komen wij daardoor helaas te vaak situaties tegen waarbij geen of te weinig aandacht is besteed aan het verweer van uw debiteur. Dat leidt er onevenredig vaak toe dat de eiser - u -bij de rechter in het ongelijk wordt gesteld. Bovendien dient u dan de proceskosten van de debiteur te betalen; een onwenselijke situatie die eenvoudig voorkomen had kunnen worden.

Onze tarieven

Om bovenstaande redenen heeft Absolute Advocaten ervoor gekozen niet te werken op basis van no cure no pay maar met vaste, transparante, tarieven. Iedere stap die wij zetten in uw dossier spreken wij van te voren met u door zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Een overzicht van onze tarieven vindt u in de tabel onder aan deze pagina.

Logischerwijze geldt dat hoe sneller uw debiteur tot betaling overgaat, hoe minder werkzaamheden wij voor u hoeven uit te voeren en hoe lager de totale kosten daarmee zijn. Door onze vaste tarieven geldt daarnaast dat hoe hoger uw vordering is hoe voordeliger u bij ons uit bent in vergelijking met no cure no pay. Bij buitengerechtelijke incasso van een niet-betwiste vordering geldt dat doorgaans bij vorderingen vanaf € 1.750,00.

Vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen en wilt u hulp van een van onze incasso-advocaten? Neem dan contact op via onze chat, mail uw vraag naar info@absoluteadvocaten.nl of neem telefonisch met ons contact op via 026-32 59 023.

Tot slot

Incasso internationale vorderingen

Doet u internationaal zaken en heeft u een vordering op een buitenlandse onderneming? Of bent u niet in Nederland gevestigd, maar heeft u wel een vordering op een Nederlandse debiteur? Ook dan kunnen wij u in veel gevallen helpen.

Binnen de Europese Unie bestaat er voor niet betwiste vorderingen een eenvoudige incassoprocedure: Het Europees Betalingsbevel. Absolute Incasso heeft ervaring met de procedure die leidt tot het afgeven van een Europees Betalingsbevel door de rechtbank. Informeer via de chat of telefoon naar onze mogelijkheden.

Voor internationale vorderingen lager dan € 5.000,00 bestaat er daarnaast nog de small claim procedure. Hoewel u deze vordering ook zonder advocaat kunt instellen, is bijstand van een advocaat wel wenselijk. Een advocaat kent immers als geen ander de wegen binnen de gerechtelijke instanties.

Incasso bij consumenten: de veertiendagenbrief

Indien uw klant een consument is, raden wij u aan om zelf alvast de ‘veertiendagenbrief’ te sturen. Dit is een brief die de consument nog eenmaal de gelegenheid geeft om binnen 14 dagen nadat hij de brief heeft ontvangen, de factuur te betalen zonder dat hij incassokosten verschuldigd is. De incassokosten mogen pas na het versturen van deze brief op een consument worden verhaald. Let op: u bent verplicht om in de brief het bedrag te vermelden dat u aan incassokosten zult vorderen indien de debiteur niet betaalt! In ons artikel over buitengerechtelijke kosten vindt u meer informatie over de veertiendagenbrief en het berekenen van incassokosten.

Wij hebben voor u alvast een voorbeeld veertiendagenbrief opgesteld. Maak hiervan gebruik. Het luistert erg nauw om de juiste veertiendagenbrief te versturen. Als u bijvoorbeeld nalaat om het juiste bedrag aan buitengerechtelijke kosten op te nemen, dan is de brief niet geldig en kunt u uw vordering (nog) niet verhogen met de incassokosten. Hetzelfde geldt voor de termijnstelling. De Hoge Raad heeft zich hier namelijk zeer specifiek over uitgesproken: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2704

Vanwege deze uitspraak wordt in de praktijk ook wel gesproken over de “zestiendagenbrief” of “16 dagen brief”.

Uiteraard kunnen wij u helpen met het opstellen van de veertiendagenbrief of dit geheel van u overnemen. In dat geval sturen wij de brief voor u.

Alternatieve mogelijkheden om uw vordering te incasseren

Behalve de incassomaatregelen zoals hierboven beschreven, zijn er ook talloze alternatieven denkbaar. Wij noemen er een aantal. Als u op de link klikt, krijgt u meer informatie hierover.

Buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente

Deze termen bent u in bovenstaande tekst enkele malen tegengekomen. Onderstaand vindt u een iets uitgebreidere uitleg van wat er precies onder verstaan wordt.

Als u een vordering ter incasso uitbesteedt, kunt u behalve de openstaande factuur ook vergoeding van de door u gemaakte incassokosten en de door u geleden schade vorderen. De hoogte van deze bedragen is wettelijk vastgelegd en bekend bij iedere incasso-advocaat.

Voor uw incassokosten geldt dat u recht heeft op een bepaald percentage van de hoofdsom in een aflopende staffel. Het minimumbedrag is € 40,00, het maximumbedrag € 6.775,00. De zakelijke debiteur is buitengerechtelijke kosten verschuldigd vanaf het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. De consument-debiteur is buitengerechtelijke kosten verschuldigd vanaf het moment dat hij na het verstrijken van de termijn in een rechtsgeldige veertiendagenbrief nog steeds de vordering niet heeft voldaan.

De door u geleden schade is wettelijk gefixeerd in de vorm van een rente. De wettelijke handelsrente voor zakelijke debiteuren, de wettelijke rente voor consument debiteuren. De rente is verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. Doorgaans is dat vanaf het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.

Kosten Absolute Incasso Advocaten

Buitengerechtelijke traject

Aanmaning (kosten vermelden)

€   35,00

3 sommaties

Renteberekening

- Telefonisch contact klant

- Advies aan klant

- Aanzegging procedure

€ 250,00

Incl.

Incl.

Incl.

Incl.

 

Gerechtelijke traject

Verhaalsonderzoek

€ 350,00

Opstellen dagvaarding

€ 300,00

Betalingsregeling treffen

€ 150,00

Zitting in Arnhem of Nijmegen

(Excl. griffierechten/ deurwaarder)

€ 350,00

Beslagrekest + conservatoir beslag

* € 215,00

Faillissementsaanvraag + mond. behandeling

*** € 500,00

 

Bedragen zijn exclusief BTW

* per uur

** Onze tarieven voor betwiste vorderingen vindt u hier.

Relevante Links

De ingebrekestelling
Beslag leggen
Betwiste vordering incasseren
Huurder failliet - wat moet u als verhuurder doen?
BV leeghalen

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht