Wanneer mag ik een vordering verrekenen?

Korte uitleg in een film

 

Download gratis voorbeeldbrief

Download nu de gratis whitepaper!

Schulden en vorderingen

Verrekening is het door partijen (met gesloten beurzen) over en weer doen wegvallen van schulden en vorderingen. 

Verrekening komt vaak voor en als dit in onderling overleg gebeurt, geeft het weinig tot geen problemen. Maar kun je ook zonder overleg verrekenen?

Voorbeeld

Een garagebedrijf heeft een vordering op een klant van €1.000,- maar moet zelf aan deze klant (tevens een leverancier van onderdelen) €3.000,- voor inkoop onderdelen betalen. Het garagebedrijf kan, al dan niet in overleg met de klant, volstaan met betaling van €2.000,- onder de mededeling dat hij het overige verrekent met de openstaande factuur die hij de klant heeft gestuurd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Aan het verrekenen van vorderingen zijn regels verbonden. Voor een goede uitvoering is het belangrijk om deze correct te hanteren. Indien niet aan de wettelijke eisen voldaan wordt dan kunt u schadeplichtig zijn. Dit kan grote gevolgen voor u (en uw onderneming) hebben. Absolute Advocaten heeft de expertise om u hierin te adviseren. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen 026-325 90 23.

Regelend recht

U wilt uw facturen verrekenen?

De regels betreffende verrekening zijn van regelend recht. In de praktijk wordt er dan ook vaak van afgeweken. Wanneer twee partijen met elkaar afspreken vorderingen te verrekenen dan is dat toegestaan, met name in de algemene voorwaarden, ook wanneer aan de voorwaarden niet is voldaan. Wanneer echter één van de partijen wil verrekenen, dan kan hij dat slechts met inachtnemening van de toepasselijke regeling. 

Verrekening is niet zo eenvoudig

Als partijen in onderling overleg verrekenen, zal dit in de regel niet tot problemen leiden. Partijen erkennen elkaars vordering dan en deze zijn onbetwist.

Anders wordt het als één van de vorderingen wordt betwist. De schuldeiser wil zijn eigen schuld dan verrekenen, maar de schuldenaar is het daar niet mee eens, of de schuldenaar heeft een vordering op een BV van de schuldeiser. De problematiek van verrekenen is dan niet zo eenvoudig en een antwoord niet zomaar te geven. Tegelijkertijd kan een onterechte verrekening de schuldeiser schadeplichtig maken. Of hij kan veroordeeld worden tot betaling van wettelijke (handels)rente en/ of buitengerechtelijke kosten. Wees daarom voorzichtig met eenzijdig verrekenen. Uw advocaat kan u nader adviseren, ook bij het verrekenen van goederen.

Wat zegt de wet: vereisten voor verrekening

In de wet is omschreven wanneer men vorderingen mag verrekenen.

Voor verrekening gelden de volgende eisen:

  • Een verklaring van de partij die zich op de verrekening beroept. 

Deze verklaring kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en dient aan de schuldeiser gericht te worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk gemeld dat een schriftelijke verklaring de voorkeur geniet, omdat dit de bewijspositie versterkt, in geval u een rechtszaak wilt starten;

  • Verrekeningsbevoegdheid

Partijen dienen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar te zijn, en deze vordering niet te betwisten. De hoedanigheden van crediteur en debiteur dienen dezelfde te zijn;

  • De vordering en de schuld moeten aan elkaar beantwoorden. 

Dit houdt in dat de schuldenaar zijn schuld aan de andere partij met zijn vordering zou kunnen betalen. De vorderingen moeten dus gelijksoortig zijn. Twee geldbedragen kunnen altijd verrekend worden. Het is mogelijk om goederen met elkaar te verrekenen. Het wordt dan wel complexer. De goederen zullen wat betreft soort en kwaliteit vergelijkbaar moeten zijn;

  • Opeisbaarheid van de vordering. 

Er moet sprake zijn van een vordering en de vordering moet op het moment van verrekening opeisbaar zijn. Dat wil zeggen dat betaling kan worden gevorderd.

Uw debiteur failliet

In geval van surseance van betaling en faillissement zijn de regels iets anders. Een schuldeiser heeft in het faillissement van zijn schuldenaar een ruimere bevoegdheid tot verrekening. De eis dat een vordering opeisbaar moet zijn, geldt dan niet. 

Verrekening mag echter niet als één van de twee vorderingen op of na faillissementsdatum is ontstaan. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht