Surseance van betaling

Uitstel van betaling

Surseance van betaling is een algemeen uitstel van betaling en wordt door de rechter op verzoek van de schuldenaar uitgesproken. Als uw onderneming (tijdelijk) niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen maar u wilt niet failliet gaan, dan is het aanvragen van surseance van betaling misschien een goed idee. De rechter geeft de onderneming dan een algemeen uitstel van betaling en u heeft de tijd.

Surseance van betaling aanvragen?  

Alleen voor rechtspersonen

Alleen rechtspersonen kunnen surseance van betaling aanvragen. Een Algemene Vergadering van Aandeelhouders is niet nodig. Het bestuur bepaalt.

Advocaat vereist

Een verzoek tot surseance moet door een advocaat worden ingediend.

Het criterium voor het aanvragen van een (voorlopige) verlening van surseance is dat de schuldenaar verwacht dat hij niet door zal kunnen gaan met het betalen van zijn (toekomstige) opeisbare schulden.

Absolute Advocaten 

Bij surseance kan Absolute Advocaten u adviseren en bijstaan in de aanvraag en verdere procedure van een surseance van betaling. Ook kunnen wij onderzoeken of surseance wel de juiste oplossing is. Alternatieven kunnen zijn een crediteurenakkoord, faillissement aanvragen, een liquidatie of turbo-liquidatie.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wie vallen onder de surseanceregeling

Alleen concurrente schuldeisers, de gewone handelscrediteuren, vallen onder de surseanceregeling. Preferente schuldeisers, zoals schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht, bijvoorbeeld de bank, de Belastingdienst en het UWV, niet. Surceance van betaling wordt ook uitstel van betaling genoemd.

Surseance is tijdelijk

Surseance is een tijdelijke situatie waarin de schuldenaar de mogelijkheid krijgt om zijn financiële problemen op te lossen, zodat hij zijn schuldeisers (gedeeltelijk) kan betalen. Deze tijdelijke situatie eindigt wanneer alle schuldeisers betaald zijn, een akkoord wordt bereikt (gerechtelijk of onderhands) of een bedrijf failliet wordt verklaard.

Surseance of faillissement?

Het idee achter de surseance van betaling is dat dit uitstel voor beide partijen, zowel de schuldeiser als de schuldenaar, gunstig is. Surseance van een bedrijf heeft namelijk als doel de voortzetting van het bedrijf van de schuldenaar, en daarmee het voorkomen van een faillissement. Meestal betekent een aanvraag tot surseance echter uiteindelijk alsnog een faillissement, omdat het bedrijf een ontoereikend of geen saneringsplan heeft opgesteld of niet levensvatbaar blijkt te zijn.

De bestuurder van een vennootschap kan ook surseance aanvragen wanneer niet alle aandeelhouders met een faillissement instemmen. Met een faillissementsaanvraag moeten namelijk alle aandeelhouders instemmen en met een aanvraag tot surseance enkel het bestuur. In deze situatie zal de bewindvoerder al snel overgaan tot faillissementsaanvraag van de vennootschap.

Tijdens de surseance mogen de ondernemer en de bewindvoerder alleen samen rechtshandelingen verrichten die het vermogen van de schuldenaar raken. Bij een faillissement daarentegen wordt de ondernemer beschikkingsonbevoegd en mag de curator zelfstandig (onder toezicht van een rechter-commissaris) over het vermogen van de onderneming beschikken.

Definitieve verlening surseance aan bedrijf

Tussen de voorlopige verlening en de definitieve verlening van surseance aan een bedrijf zit in de meeste gevallen een periode van twee tot drie maanden. Nadat de schuldenaar, de schuldeisers en de bewindvoerder gehoord zijn door de rechtbank mogen de schuldeisers stemmen over het wel of niet definitief verlenen van surseance aan de onderneming.

De rechtbank is normaal gesproken vrij om de definitieve surseance van betaling te verlenen of te weigeren. Wanneer echter een derde van de bij de rechtbank bekende schuldeisers tegen de definitieve surseance stemt, wordt deze per definitie geweigerd wanneer het vooruitzicht bestaat dat de schuldenaar zijn schulden niet zal kunnen betalen in de loop der tijd of wanneer er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar de schuldeisers zal proberen te benadelen tijdens de surseance van betaling.

Surseance aanvragen kan alleen door een advocaat

Een verzoek tot surseance moet door een advocaat worden ingediend. Het criterium voor het aanvragen van een (voorlopige) verlening van surseance is dat de schuldenaar verwacht dat hij niet door zal kunnen gaan met het betalen van zijn (toekomstige) opeisbare schulden.

In te dienen stukken voor surseance door een advocaat

Bij een aanvraag tot surseance dienen door de advocaat de nodige stukken te worden overgelegd. Welke stukken dat precies zijn, is afhankelijk van de ondernemingsvorm van de verzoeker. Globaal komt het neer op het volgende:

  • kopie legitimatie;
  • originele uittreksels uit het Handelsregister en/of GBA;
  • gewaarmerkte statuten;
  • overzicht van baten en schulden;
  • lijst van crediteuren met hun namen en hun vorderingen;
  • lijst van debiteuren met hun namen en hun vorderingen.

Omdat een verzoekschrift tot surseance mede door een advocaat ondertekend moet zijn, zal deze vooraf exact aangeven welke stukken er in een specifiek geval vereist zijn.

Voorlopige verlening surseance aan onderneming

Nadat het verzoekschrift tot surseance door het advocatenkantoor ingediend is, zal in de meeste gevallen voorlopige surseance aan de onderneming verleend worden door de rechtbank. De rechtbank bepaalt de dag waarop de schuldeisers gehoord worden over het verzoek en welke bewindvoerder de levensvatbaarheid van de onderneming zal gaan onderzoeken.

Schuldsanering en crediteurenakkoord

Soms is er tijd om een schuldensanering te realiseren, omdat door de surseance het bedrijf wat lucht heeft gekregen. Zo kan er een akkoord aangeboden worden aan de concurrente crediteuren. Dit akkoord wordt aangenomen als de meerderheid van de aanwezige crediteuren voor het akkoord stemt en als zij samen minimaal de helft van het op te eisen bedrag van de erkende en toegelaten crediteuren vertegenwoordigen. Wanneer het akkoord wordt aangenomen, geldt dit voor alle crediteuren, dus ook voor crediteuren die tegen het akkoord gestemd hebben.

Preferente schuldeisers moeten normaal gesproken volledig worden betaald, hen kan geen akkoord worden aangeboden.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht