Schadevergoeding

Vergoeding van schade

Schadevergoeding is de vergoeding die iemand moet betalen omdat hij een ander schade heeft berokkent en voor die schade aansprakelijk is.

Iemand die een ander schade berokkent en daarvoor aansprakelijk is, is op grond van de wet gehouden om de schade te vergoeden. De omvang van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van een wettelijke afdeling in het Burgerlijk Wetboek.


Een factuur twee keer betaald?

Aansprakelijkheid

Wil er een verplichting tot schadevergoeding zijn, dan moet iemand wel aansprakelijk zijn voor die schade. Indien iemand zijn eigen auto tegen een boom rijdt, zal er niet iemand anders aansprakelijk zijn. Dit kan anders zijn wanneer er een overeenkomst is gesloten tot levering van een bepaald product, maar het product wordt niet tijdig geleverd. De ontvanger van het goed had al ruimte gehuurd en was voorbereid op de tijdige levering. De ontvanger kan dan schade lijden waarvoor de leverancier van het product, onder omstandigheden, aansprakelijk kan zijn.

Er zijn verschillende grondslagen op grond waarvan iemand aansprakelijk kan zijn. Veel voorkomende zijn wanprestatie en onrechtmatige daad.

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen

Het verhalen van schade op een ander is geen algemeen recht. Slechts onder omstandigheden kan hier aanspraak op worden gemaakt. Het voorgaande was slechts een kleine greep uit het schadevergoedingsrecht. Ook leerstukken als proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld, alternatieve causaliteit en voordeelstoerekening kunnen een rol spelen. Het bepalen van de omvang van de schade en wie daarvoor aansprakelijk is, kan een complexe aangelegenheid zijn. Absolute Advocaten richt zich op deze materie en heeft dan ook de nodige kennis en ervaring in huis. Voor vragen of advies kunt u uiteraard contact opnemen.

Schade

De wet omschrijft schade als vermogensschade en ander nadeel.

Vermogensschade bestaat uit geleden verlies en gederfde winst. Geleden verlies ziet op een vermogensvermindering en gederfde winst op een vermogensvermeerdering die is misgelopen. Bij geleden verlies kan gedacht worden aan beschadiging van een zaak. Bijvoorbeeld doordat iemand een onrechtmatige daad pleegt en daarbij het eigendom van iemand anders beschadigd. Gederfde winst kan voorkomen wanneer er grondstoffen te laat of niet-deugdelijke grondstoffen worden geleverd voor de fabricage van een product. De omzet zal dan stagneren waardoor winst wordt misgelopen.

Met ander nadeel wordt immateriële schade (smartengeld) bedoeld, zoals een schadevergoeding voor psychische en lichamelijke klachten.

Onder vermogensschade valt ook:

  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;
  • redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten voor het verzamelen van bewijs en de kosten voor juridische bijstand;
  • redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zonder tussenkomst van een rechter). Hieronder vallen bijvoorbeeld de buitengerechtelijke kosten.

Vorm van de schadevergoeding

Schadevergoeding wordt in beginsel voldaan in geld. De rechter kan, indien dit door de benadeelde gevorderd wordt, een schadevergoeding in een andere vorm toekennen. Denk aan het verrichten van herstelwerkzaamheden of aan rehabilitatie.

Concrete schadeberekening

Hoofdregel bij het vaststellen van de omvang van de te vergoeden schade is dat de benadeelde zo veel mogelijk in de toestand dient te worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien het schadeveroorzakende feit (de wanprestatie of de onrechtmatige daad) niet was gebeurd. De bedoeling is dat op basis van het voorgaande tot een zo concreet mogelijke schadebegroting wordt gekomen. Daarbij spelen alle omstandigheden van het geval een rol.

Abstracte schadeberekening

Een andere vorm van schadeberekening is de abstracte schadeberekening. Daarbij wordt juist niet aangesloten bij de omstandigheden van het geval. Dit kan in sommige situaties wenselijk zijn, omdat vanwege praktische redenen het niet wenselijk is om de concrete schade te bepalen. Bijvoorbeeld omdat hier zeer veel tijd mee gemoeid zal zijn.

Een bekend voorbeeld van abstracte schadeberekening is de schadeberekening bij de schade aan een auto. Deze wordt altijd abstract berekend aan de hand van een waardesysteem. Dit waardesysteem houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden van het geval, maar in het kader van een vlotte afwikkeling is dat niet gewenst.

Het is aan de rechter om te bepalen of de schade concreet dan wel abstract begroot moet worden, kijkend naar de aard van de schade.  

Causaal verband

Een belangrijk aspect bij schadevergoeding is dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt die in een zodanige relatie staat tot de schadeveroorzakende gebeurtenis (de wanprestatie of onrechtmatige daad), dat de schade een gevolg van deze gebeurtenis is. Dit kan eenvoudig zijn vast te stellen, maar er zijn ook situaties waarin dat niet duidelijk is. Het gaat dan meestal om onduidelijkheid met betrekking tot wie de schade heeft veroorzaakt of dat de schade te ver verwijderd is van de gebeurtenis.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Een werknemer rijdt per ongeluk tegen een noodknop aan in een fabriek. Ten gevolge daarvan komt de productie stil te liggen. Er blijkt echter een probleem te zijn met de koeling van het fabricageproces door een defect. Vervolgens ontstaat er brand en de fabriek brandt geheel af. Is die schade dan nog toe te rekenen aan de werknemer die per ongeluk de knop indrukte of is de schade te ver verwijderd van die gebeurtenis?

Causaal verband-kwesties zijn vaak erg ingewikkeld en het is raadzaam om een advocaat in te schakelen. Lang niet alle schade die men wenst te verhalen voldoet aan de eisen van causaal verband.

Daarnaast wijst de praktijk uit dat er vaak een samenspel van gebeurtenissen is die allen gezamenlijk, dan wel ieder afzonderlijk, tot de schade hebben geleid. Bedacht dient men ook te zijn op het uitgangspunt dat een ieder zijn eigen schade draagt, op de mogelijkheid van eigen schuld en de schadebeperkingsplicht. Voor al deze punten doet u er verstandig aan om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht