Wanprestatie en toerekenbare tekortkoming nakoming

Wanprestatie: een toerekenbare tekortkoming

Indien men een overeenkomst sluit, dan vloeien daar voor beide partijen verplichtingen uit voort. Wanprestatie is een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Wanprestatie: de muur moest wit ipv oranje

LET OP:

Het contract kan bij wanprestatie niet zomaar beëindigd worden. Er gelden zeer strikte voorwaarden!

Mogelijkheden voor gedupeerden

Een partij die gedupeerd is door de wanprestatie, heeft een aantal mogelijkheden. In dit artikel worden die besproken.

Voorbeeld 1

U huurt een schilder in om uw woonkamer wit te schilderen, maar de schilder schildert de woonkamer oranje. Dit is wanprestatie. U moet de schilder de mogelijkheid geven om zijn fout (kosteloos) te laten herstellen door hem een ingebrekestelling te sturen. Als hij zijn fout niet herstelt, dan pas kunt u de overeenkomst ontbinden en/ of schadevergoeding vorderen.

Voorbeeld 2

U gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met een ander. U spreekt af dat u samen tenminste 4 jaar verbonden blijft aan het bedrijf. De ander geeft echter na 2 jaar aan dat hij of zij er toch mee stopt. De ander pleegt dan wanprestatie. Een ingebrekestelling is in dit geval vereist, omdat nakoming nog mogelijk is.

 

Schakel een gespecialiseerde advocaat in

Het vaststellen dat er sprake is van wanprestatie, is een goed begin. Wat daarop volgt, is echter meer complex. Eerst moet een keuze gemaakt worden tussen de vele mogelijkheden die er zijn. Als de keuze is gemaakt, moet het doel bereikt worden. Dit komt erg nauw. De ingebrekestelling moet juist zijn, verzuim (indien van toepassing) moet worden vastgesteld en de schadevergoeding moet worden berekend. Soms moet de overeenkomst worden ontbonden, soms juist weer niet. Ook zijn er vaak nog bijzondere rechtsregels van toepassing. Het is daarom van belang om vooraf goed juridisch advies in te winnen. De advocaten van Absolute Advocaten zijn specialisten in het contractenrecht en hebben oog voor de commerciële en financiële belangen die meespelen. Neemt u gerust contact met ons op 026-3259023. 

Onze uurtarieven

De uurtarieven variëren van onze advocaten variëren tussen € 175,00 tot € 275,00 en worden vastgesteld aan de hand van de ervaring van de desbetreffende advocaat en de complexiteit van de zaak. De tarieven zijn exclusief BTW en exclusief verschotten (deurwaarder, griffierechten, derden, reiskosten, etc). Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U ontvangt vooraf een inschatting van de kosten. 

Absolute Advocaten werkt regelmatig met vaste prijzen, "no win -> no fee" en andere alternatieve prijsafspraken, mits dit is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Informeer gerust naar onze mogelijkheden.

Voorbeeld 3

U sluit een overeenkomst met een bekend automerk. Aan u wordt het exclusieve recht toegekend om binnen de provincie Gelderland nieuwe auto´s van dit merk te verkopen. Het merk staat het echter een ander toe om ook binnen de provincie Gelderland nieuwe auto´s te verkopen. Het automerk pleegt hiermee wanprestatie. 

Voorbeeld 4

U gaat trouwen en bestelt de trouwjurk van uw dromen. Op de grote dag is echter de trouwjurk nog niet klaar en kan de modezaak de trouwjurk niet leveren. Er is in dit geval sprake van wanprestatie. Nakoming is in dit geval echter niet meer mogelijk. De bruiloft is immers al geweest. Een ingebrekestelling is dan ook niet nodig. U kunt direct schadevergoeding of ontbinding vorderen.

Voorbeeld 5

Een verkoper en een koper sluiten een koopovereenkomst. De koper koopt een product en dient daarvoor te betalen. De verkoper dient het product te leveren, maar doet dit niet. De verkoper pleegt dan wanprestatie. Na een ingebrekestelling kunt u één van de hierna genoemde acties instellen.

Voorbeeld 6

U koopt een huis. De verkoper garandeert dat er geen asbest verwerkt is in het huis. Na de koop blijkt er echter wel asbest te zijn verwerkt in het huis en het blijkt dat de verkoper dit wist. De verkoper pleegt dan wanprestatie. U kunt de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

Voorbeeld 7

U sluit een huurovereenkomst met een huurder. Het gehuurde is een winkelpand. De huurder gebruikt het winkelpand echter ook als woonruimte. Ook is denkbaar dat de huurder niet of niet voldoende huur betaald of het gehuurde niet als een goed huurder onderhoud. De huurder pleegt in dat geval wanprestatie. U kunt dan, eventueel na een ingebrekestelling, schadevergoeding vorderen of ontbinding met ontruiming (indien aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan). 

 

Vereisten ingebrekestelling

Een ingebrekestelling moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • schriftelijk (per e-mail mag ook);

  • opsomming gebreken;

  • eisen van nakoming;

  • grondslag nakoming (meestal op grond van de gesloten overeenkomst); en

  • een duidelijke redelijke termijn stellen.

Uw mogelijkheden bij toerekenbare tekortkoming of het niet nakomen van de overeenkomst

  • Het (alsnog) vorderen van nakoming, eventueel met aanvullende schadevergoeding;

  • Uw eigen verplichtingen opschorten;

  • Schadevergoeding vorderen;

  • De overeenkomst ontbinden, eventueel met aanvullende schadevergoeding.

Daarnaast bestaan er nog enkele mogelijkheden bij een wanprestatie, welke hier verder onbesproken blijven.

Niet nakomen overeenkomst nog op te lossen?

Cruciaal in het kunnen uitoefenen van voornoemde mogelijkheden bij tekortkoming (met uitzondering van de bevoegdheid tot opschorting), is de vraag of het niet (correct) nakomen van de overeenkomst nog opgelost kan worden. Dus of de wederpartij nog wel in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. In zeer veel gevallen blijkt nakoming nog mogelijk, ook als de koper dit eigenlijk niet meer wil.

De omstandigheden waarin nakoming niet meer mogelijk zijn, hangen daarmee niet af van de wens van de eisende partij, maar van meer objectieve omstandigheden. Als het gaat om te late levering van landbouwproducten waarvan de oogst is mislukt, dan zal nakoming niet meer mogelijk zijn. Een ander klassiek voorbeeld waarbij nakoming niet meer mogelijk is, is de trouwjurk die op de dag van de bruiloft nog niet geleverd is.

Als nakoming niet meer mogelijk is, vervalt uiteraard ook het recht om nakoming te vorderen. Er moet dan een keus gemaakt worden voor een van de andere mogelijkheden.

Toerekenbaar

Een belangrijk verschil tussen het vorderen van schadevergoeding en het ontbinden van de overeenkomst wegens een tekortkoming is dat in het eerste geval de tekortkoming aan de wederpartij moet zijn toe te rekenen. Een tekortkoming is toerekenbaar aan de tekortschietende partij tenzij deze aantoont dat er sprake is van overmacht. Voor ontbinding is toerekenbaarheid niet van belang.

Verzuim en ingebrekestelling

Indien nakoming bij tekortkoming nog wel mogelijk is, kan alleen ontbinding en/of (aanvullende) schadevergoeding worden gevorderd, indien de schuldenaar in verzuim verkeert. Voor het vorderen van alleen nakoming en het opschorten van uw eigen verplichtingen is verzuim van de wederpartij niet vereist.

Van verzuim is sprake indien juridisch is komen vast te staan dat de tekortschietende partij geen gelegenheid meer dient te krijgen om zijn wanprestatie te herstellen. Hoofdregel is dat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling is vereist. Dit is een schriftelijke aanmaning waarbij de wederpartij een laatste kans wordt geboden om aan zijn verplichtingen te voldoen. Zie hiervoor ons artikel over de ingebrekestelling.

Verzuim kan in sommige gevallen ook intreden zonder ingebrekestelling. In de praktijk gaat het vaak fout met het vorderen van ontbinding en/of (aanvullende) schadevergoeding omdat het verzuim niet kan worden vastgesteld. Het is dan ook verstandig om in geval van twijfel altijd een goede ingebrekestelling te versturen. Dit betekent wel dat u de wederpartij daarmee nog een kans geeft om zijn tekortkomingen te herstellen. Als dat onwenselijk is, kunt u uw situatie het beste laten toetsen door een advocaat of jurist.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht