Algemene voorwaarden/ General conditions and Terms

1. Toepasselijkheid

1.1. Absolute Advocaten is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt praktijken van advocaat uit te oefenen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Absolute Advocaten wordt gegeven. Dit geldt ook voor de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan - en te zijn aanvaard door - Absolute Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2. De opdrachtgever vrijwaart Absolute Advocaten tegen aanspraken van derden. Dit geldt ook voor de redelijke kosten van rechtsbijstand die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever verricht worden. Dit laatste geldt niet indien die aanspraken voortvloeien uit of het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Absolute Advocaten.

2.3. De opdracht kan op elk gewenst moment door de opdrachtgever worden beëindigd. Alsdan is de opdrachtgever verplicht de reeds bestede tijd aan de hand van het van toepassing zijnde uurtarief en de eventueel door Absolute Advocaten gemaakte kosten te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum van de einddeclaratie.

3. Honorarium en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Absolute Advocaten omvatten het honorarium, kantoorkosten en belaste en onbelaste verschotten.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Absolute Advocaten periodiek vast te stellen uurtarief. Dit uurtarief is (mede) afhankelijk van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.4. Jaarlijks worden de uurtarieven aangepast. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Absolute Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.

3.5. Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht (behoudens de mogelijke jaarlijkse verhoging), dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

3.6. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Absolute Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

3.7. Kantoorkosten worden forfaitair berekend op 7% van het honorarium.

4. Betaling

4.1. De werkzaamheden en verschotten worden periodiek (in beginsel eens per 2 weken) achteraf in rekening gebracht. Verschotten kunnen ook tussentijds en direct worden doorbelast.

4.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

4.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de datum van de vervaltermijn van de betreffende factuur. Tevens is de opdrachtgever alsdan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag bedragen, met een minimum van € 50,-.

4.4. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en deze de declaratie niet binnen de betalingstermijn genoemd op de declaratie voldoet, is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van de vervaltermijn van de betreffende factuur.

4.5. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en ook na een eerste aanmaning waarin een termijn van 14 dagen wordt gegeven om alsnog te betalen en betaling van de factuur uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend aan de hand van de staffel opgenomen in de Wet Incassokosten (WIK), met een minimum van € 40,--.

4.6. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Absolute Advocaten haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Absolute Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Voorschot

5.1. Absolute Advocaten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot kan ook te allen tijde tussentijds door Absolute Advocaten worden verzocht.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Absolute Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ten minste de bedragen, die door de Nederlandse Orde voorgeschreven bedragen overtreffen.

6.2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Absolute Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van           € 50.000,--.

6.3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst, is expliciet uitgesloten.

6.4. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Absolute Advocaten, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Absolute Advocaten wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Absolute Advocaten niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.5. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Absolute Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.6. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Absolute Advocaten aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Absolute Advocaten komt.

6.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6.8. De aansprakelijkheid van individuele personen werkzaam voor Absolute Advocaten is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.

6.9. Voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of leidinggevenden van Absolute Advocaten.

7. Klachtregeling

7.1. Klachten met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Absolute Advocaten.

7.2. De klacht zal worden behandeld door een advocaat (klachtenfunctionaris) – niet zijnde de behandeld advocaat – werkzaam bij Absolute Advocaten.

7.3. De klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke klacht de klagende opdrachtgever en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

7.4. Indien de klachtenfunctionaris niet binnen een maand na ontvangst een oordeel over de gegrondheid van de klacht kan geven, doet deze daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de klagende opdrachtgever met vermelding van de termijn waarbinnen het oordeel zal worden gegeven.

7.5. De klachtenfunctionaris zal de klagende opdrachtgever en degene over wie is geklaagd op hun eerste verzoek in de gelegenheid stellen hun standpunten toe te lichten.

7.6. Voor de behandeling van de klacht is geen vergoeding verschuldigd door de klagende opdrachtgever.

7.7. Indien de klagende opdrachtgever zich niet kan verenigen met het oordeel van de klachtenfunctionaris, kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter met inachtneming van hetgeen in artikel 9 is bepaald, onverminderd het recht om de klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht in het arrondissement Gelderland.

7.8. De in dit artikel genoemde klachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen.

8. Archivering

8.1. Dossiers worden gedurende tenminste zeven jaar (eventueel in elektronische vorm) bewaard, waarna het Absolute Advocaten vrij staat het dossier te vernietigen.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen Absolute Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Onder uitsluiting van competentieregels in internationale verdragen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen Absolute Advocaten en haar opdrachtgever, onverminderd het recht om de klacht kenbaar te maken aan de Orde van Advocaten.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Applicability

1.1. Absolute Advocaten is a private company under Dutch law which has the object of providing lawyers’ services.

1.2. These general terms and conditions apply to all engagements and subsequent engagements that are granted to Absolute Advocaten. All legal relationships that are related to or follow from this engagement are subject to these general terms and conditions as well.

1.3. The applicability of other general terms and conditions is expressly rejected. Any deviations from these general terms and conditions are only valid if expressly agreed to in writing.

2. Engagement

2.1. All engagements are considered to be granted to - and accepted by - Absolute Advocaten. Also when it is the express or tacit intention that the engagement is carried out by a specific person. The effect of sections 7:404 and 7:407(2) of the Dutch Civil Code is excluded.

2.2. The client indemnifies Absolute Advocaten against all claims of third parties and does the same in respect of the reasonable costs of legal assistance that are in any way related to the activities that Absolute Advocaten performs for the client. The latter does not apply if these claims follow from or are the consequence of gross negligence or intent on the part of Absolute Advocaten.

2.3. The client can terminate the engagement whenever it desires. In that case, the client is obliged to pay for the time already spent on the case on the basis of the applicable hourly rate as well as all possible costs made by Absolute Advocaten and to effect payment thereof within 14 days after the invoice date of the final bill.

3. Fees and disbursements

3.1. The costs for Absolute Advocaten's performance of the engagement includes the fee, office expenses and all disbursements subject to VAT and exempted from VAT.

3.2. Unless expressly agreed otherwise between parties, the fee is based on the time spent and the hourly rate applicable to the engagement.

3.3. The hourly rate is determined on the basis of the hourly rate that is established by Absolute Advocaten periodically. This hourly rate partially depends on the skill and specialised knowledge of the lawyer who factually performs the engagement, the financial interest and the degree of urgency involved.

3.4. The hourly rates are adjusted annually. Unless expressly agreed otherwise, Absolute Advocaten is authorized to change the hourly rate stated above, also during the duration of the engagement.

3.5. When the hourly rate is increased with more than 10% at once, or within three months after commencement of the engagement (with the exception of the possible annual increase), the client is allowed to terminate the letter of engagement. The right thereto lapses after the expiry of the payment term of the first fee note after the increase of the hourly rate.

3.6. Disbursements are the actual costs paid by Absolute Advocaten for the benefit of the client, including but not limited to court fees, bailiff's costs, travel expenses and costs made for extracts.

3.7. Office expenses are subject to a standard charge of 7% of the fee.

4. Payment

4.1. All activities and disbursements are charged afterwards and on a periodical basis (in principle once every 2 weeks). Disbursements can also be charged in the interim and immediately.

4.2. The payment term is 14 days.

4.3. If an invoice has not been paid within the payment term, the statutory commercial interest rate is due as from the date of the due date of the invoice in question. In that case, the client also owes all (extra)judicial collection charges that amount to at least 15% of the invoice amount, with a minimum of €50.

4.4. If the client is a natural person who does not perform a profession or run a business and fails to pay the invoice within the payment term mentioned on the invoice, the statutory interest is due and payable as from the due date of the invoice in question.

4.5. If the client is a natural person who does not perform a profession or run a business and payment of the invoice is not forthcoming even after a first demand in which another period of 14 days is given to pay, all (extra)judicial collection costs become due and payable. These costs are calculated on the basis of the graduated scale included in the Extrajudicial Collection Costs (Standards) Act (in Dutch: Wet Incassokosten or WIK) with a minimum of €40.

4.6. If an invoice or payment on account is not paid within the payment term, Absolute Advocaten can suspend its activities, after it has informed the client thereof. Absolute Advocaten is not liable for losses arising as a consequence of this suspension of activities.

5. Payment on Account

5.1. Absolute Advocaten can request a payment on account from the client prior to its commencement of the instructed activities. Absolute Advocaten is also allowed to request a payment on account in the interim.

6. Liability

6.1. Absolute Advocaten has taken out a professional liability insurance policy for at least those amounts that exceed the amounts prescribed by the Netherlands Bar Association.

6.2. All liability is limited to the amount that is paid out pursuant to the applicable insurance contract in the case in question, plus the amount of the excess for the account of Absolute Advocaten pursuant to said insurance contract in the case in question. If, for whatever reason, no payment is made under the aforementioned insurance policy, all liability is limited to an amount of twice the fee that was charged in the case in question in the twelve months prior to the event as a consequence of which the liability arose, with a maximum of € 50,000.

6.3. Liability for indirect loss, including consequential loss, immaterial loss and lost profit is ruled out explicitly.

6.4. If the performance of the engagement involves Absolute Advocaten's engagement of a legal person or a third party who is not part of Absolute Advocaten to carry out activities in relation to the performance of an engagement, Absolute Advocaten will not be liable for any mistakes that are made by this legal person or third party.

6.5. Natural persons, legal persons or third parties that are engaged in relation to the performance of an engagement might want to limit their liability. All engagements of Absolute Advocaten also imply the authority on its part to accept said limitation liability partially on behalf of the client.

6.6. In case damage is caused to matters or persons in relation to the performance of an engagement or otherwise and Absolute Advocaten is liable, said liability is limited to the amount that is paid out pursuant to the applicable insurance contract in the case in question, plus the amount of the excess that is payable by Absolute Advocaten on the basis of said insurance contract.

6.7. Regardless of the provisions in article 6:89 of the Dutch Civil Code, a claim for compensation will lapse if said claim has not been submitted to the competent court within one year after the facts on which the claim is based became known to the client or could reasonably have been known to the client.

6.8. The liability of individuals working for Absolute Advocaten is in all cases ruled out expressly.

6.9. Previous exclusions of liability do not apply in the event of intent or wilful recklessness on the part of the management board or managers of Absolute Advocaten.

7. Complaints procedure

7.1. Complaints with regard to the formation and performance of the agreement must be submitted to Absolute Advocaten in writing.

7.2. Complaints will not be handled by the acting lawyer, but by a lawyer who acts as a complaints officer.

7.3. Within one month after receiving the written complaint, the complaints officer will inform the complaining client and the person who is the subject of the complaint in writing, stating reasons, of its assessment regarding the merits of the complaint, either or not accompanied with recommendations.

7.4. If the complaints officer cannot give an assessment of the merits of the complaint within one month after receiving the complaint, he/she will inform the complaining client thereof as quickly as possible, stating the period within which the assessment will be given.

7.5. Immediately on request, the complaints officer will enable the complaining client and the person who is the subject of the complaint to explain their position.

7.6. The complaining client will not be charged for the handling of the complaint.

7.7. If the complaining client cannot reconcile with the judgment of the complaints officer, the client can submit the dispute to the competent Dutch court with due regard to the provisions of article 9, without prejudice to the right to submit the complaint to the Supervisory Council in the Gelderland district.

7.8. The complaints procedure referred to in this article also applies to the persons who are active under the lawyer's responsibility.

8. Retention of files and documents

8.1. Files are kept on file for a minimum period of seven years, in electronic form where applicable. After this period Absolute Advocaten is free to destroy all files.

9. Applicable law/ competent court

9.1. The legal relationship between Absolute Advocaten and its clients is governed by Dutch law exclusively. With the exclusion of rules of jurisdiction from international conventions, the Dutch court has exclusive jurisdiction to take cognizance of a dispute between Absolute Advocaten and its client, without prejudice to the right to make the complaint known to the Bar Association.

 

 

 

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht

WAAROM KIEZEN VOOR ABSOLUTE ADVOCATEN?

  • duidelijke focus op aantal rechtsgebieden;
  • onze vakkennis houden wij altijd up-to-date;
  • we vermijden lange juridische stukken;
  • u heeft één duidelijk aanspreekpunt;
  • onze advocaten zijn altijd bereikbaar;
  • marktconforme prijzen.

Op deze website delen wij onze praktische kennis over problemen op verschillende rechtsgebieden in de vorm van artikelen en uitgebreide whitepapers. Op die manier kunt u zelf bepalen wat u door ons wilt laten oppakken.