Beslag leggen

Leggen van beslag

Beslag kan door een schuldeiser op alle goederen van een schuldenaar worden gelegd indien deze zich niet houdt aan zijn betalingsverplichtingen.

Beslaglegging kan zowel op roerende goederen (bijvoorbeeld bedrijfsinventaris, auto’s, machines, aandelen etc.) als op onroerende goederen (bijvoorbeeld gebouwen). Ook kan beslag worden gelegd op een vordering op naam. Dit wordt derdenbeslag genoemd. Denk hierbij aan beslag onder een debiteur van de schuldenaar, beslag op een bankrekening of loonbeslag.

Soorten beslag

Indien een schuldenaar zich niet aan zijn (betalings)verplichtingen houdt, kan een schuldeiser overgaan tot beslaglegging. Er zijn twee vormen van beslag leggen:

 1. conservatoir beslag
 2. executoriaal beslag.

Conservatoir en executoriaal beslag

Inhoud artikel Beslaglegging

Conservatoir beslag

Wat is conservatoir beslag

Waarom wordt conservatoir beslag gelegd?

Hoe wordt conservatoir beslag gelegd?

Executoriaal beslag

Wat is executoriaal beslag?

Waarom wordt executoriaal beslag gelegd?

Hoe wordt executoriaal beslag gelegd?

Waar kan men (conservatoir en executoriaal) beslag op leggen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen

Conservatoir beslag

Wat is conservatoir beslag

Conservatoir beslag houdt in dat een mogelijk verhaalsobject door de beslaglegger als het ware aan de ketting wordt gelegd totdat deze een officiële goedkeuring (executoriale titel) heeft verkregen om tot beslaglegging over te gaan. In het geval van executoriaal beslag is al een executoriale titel verkregen en kan het beslagobject ten gelde worden gemaakt, in de regel door middel van executieverkoop.

Een vonnis van een rechter en een notariële akte kunnen een executoriale titel opleveren. Is er conservatoir beslag gelegd en wordt vervolgens een executoriale titel verkregen, dan gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag.

Beslag heeft een zogeheten "blokkerende werking". Dit betekent dat een vervreemding (verkoop) of bezwaring (verpanding) dat na de beslaglegging geschiedt, niet kan worden tegengeworpen aan de beslaglegger.

Waarom wordt conservatoir beslag gelegd?

Conservatoir beslag leggen wordt gedaan om meerdere redenen:

 • tot zekerheid van verhaal van een vordering. Het beslagen object kan niet worden vervreemd, waardoor het in het vermogen van de schuldenaar blijft en de schuldeiser na het verkrijgen van de executoriale titel de mogelijkheid heeft het beslagene te gelden te maken;

 • als dwangmiddel om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Indien bijvoorbeeld beslaglegging plaatsvindt op een bankrekening of op de inboedel van een onderneming, dan kan dit de onderneming behoorlijk frustreren in de bedrijfsuitoefening. De schuldenaar zal dan graag het beslag eraf willen hebben en bereidwilliger zijn de vordering te betalen. Dit is een oneigenlijke bedoeling van beslaglegging. Door steeds strengere eisen aan de beslaglegging en de fors gestegen griffierechten (kosten voor het starten van een gerechtelijke procedure), is de populariteit van beslaglegging als pressiemiddel in de afgelopen jaren flink afgenomen. Toch kan het in bepaalde omstandigheden bijzonder effectief zijn.

Van belang is om te weten dat binnen een door de rechtbank gestelde termijn na de beslaglegging de procedure over de vordering gestart moet worden. Gebeurt dit niet dan vervalt de beslaglegging. Doorgaans wordt de termijn gesteld op 14 dagen na de eerste beslaglegging. Dit is een vrij krappe termijn. Onder omstandigheden kan verlenging van de termijn worden gevraagd, ook nadat verlof is verleend.

Hoe wordt conservatoir beslag gelegd?

Conservatoir beslag kan snel gelegd worden. Er is slechts verlof nodig van de Voorzieningenrechter. Alleen een advocaat kan de Voorzieningenrechter hierom verzoeken. In de regel wordt het verzoekschrift binnen een dag behandeld. Na verkregen verlof kan de deurwaarder overgaan tot beslaglegging.

De rechtbank heeft een beslagsyllabus gepubliceerd waarin precies omschreven staat wat er in het verzoekschrift moet worden vermeld. Dit verschilt per beslagobject.

Executoriaal beslag

Wat is executoriaal beslag?

In het geval van executoriaal beslag is er executoriale titel verkregen en kan het beslagobject ten gelde worden gemaakt, in de regel door middel van executieverkoop. Een vonnis van een rechter en een notariële akte kunnen een executoriale titel opleveren. Is er conservatoir beslag gelegd en wordt vervolgens een executoriale titel verkregen, dan gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag.

Waarom wordt executoriaal beslag gelegd?

Executoriaal beslag leggen wordt gedaan omdat de schuldenaar niet voldoet aan de executoriale titel, in de regel dus niet voldoet aan het vonnis. Door middel van het executoriale beslag, dat gelegd wordt door de deurwaarder, kan dan worden overgegaan tot daadwerkelijke verkoop van de goederen en kan de schuldeiser de opbrengst gebruiken om zijn vordering betaald te krijgen. De schuldeiser kan zich dan verhalen op de opbrengst en deze gebruiken om zijn vordering betaald te krijgen. De deurwaarder verzorgt het executoriaal beslag grotendeels.

Hoe wordt executoriaal beslag gelegd?

De deurwaarder dient executoriale titel aan de veroordeelde (de schuldenaar) te overhandigen of te betekenen. Met deze betekening wordt de veroordeelde partij het bevel gegeven om binnen een termijn van meestal twee of drie dagen aan het vonnis te voldoen. Dit wordt de beveltermijn genoemd. 

Voldoet de veroordeelde niet binnen de beveltermijn aan het vonnis, dan kan de deurwaarder overgaan tot executoriale beslaglegging op alles wat de veroordeelde bezit, zoals meubelbeslag op de inboedel, vorderingen van de schuldenaar of beslag(legging) op de bankrekening.

Waar kan men (conservatoir en executoriaal) beslag op leggen?

Beslaglegging kan op vrijwel alle bezittingen en vorderingen van een schuldenaar:

 • op roerende goederen (bijvoorbeeld meubelbeslag, auto’s, machines, aandelen etc.). Een aantal goederen zijn bij wet uitgezonderd. Denk aan eerste levensbehoeften en handelsvoorraden;

 • op onroerende goederen (bijvoorbeeld gebouwen). Indien beslaglegging plaatsvindt op onroerende goederen dient wel het proces-verbaal van inbeslagneming te worden ingeschreven in de openbare registers. Bovendien kan conservatoir beslag in dit geval alleen indien er een gegronde vrees voor verduistering bestaat;

 • op een vordering op naam. Dit wordt derdenbeslag genoemd. Dit houdt in dat, wanneer een schuldenaar een vordering op een derde heeft, onder deze derde beslaglegging plaats kan vinden op hetgeen die derde aan de schuldenaar moet voldoen. Denk hierbij aan beslag op de bankrekening van de schuldenaar of onder een debiteur van de schuldenaar. Onder derdenbeslag valt ook het beslag op het loon.

Vaak wordt de vraag gesteld of er ook beslaglegging plaats kan vinden op de privégoederen van bijvoorbeeld een bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap terwijl de vennootschap de schuldenaar is. Beslag kan in de regel alleen gelegd worden onder de schuldenaar (in dit geval de vennootschap). Wanneer de bestuurder of aandeelhouder niet de schuldenaar is, kan slechts beslaglegging plaatsvinden op de goederen van de vennootschap en niet op de privégoederen van de bestuurder of aandeelhouder. Dit is anders als er ook een vordering op de bestuurder of aandeelhouder is, bijvoorbeeld in het geval van bestuurdersaansprakelijkheid, verhaalsfrustratie of ander onrechtmatig handelen. Er kan ook een vordering op de bestuurder of aandeelhouder zijn indien deze zich als privépersoon mede heeft verbonden tot nakoming van de verplichtingen, bijvoorbeeld in het geval van een borgstelling.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Absolute Advocaten kan voor u:

 • u adviseren over de te nemen stappen en hoe dit in zijn werk gaat;

 • voor u beoordelen of beslaglegging zinvol is en wat de kosten zijn;

 • voor u het conservatoir of het executoriaal beslag in gang zetten;

 • u bijstaan bij het leggen van conservatoir of executoriaal beslag

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten op 026-3259023 en bespreek welke mogelijkheden er zijn.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht