Verzoekschriftprocedure

Verzoek aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen

Verzoeker kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, waarin wordt verzocht aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen.

Twee belangrijke soorten procedures

Binnen het burgerlijk recht worden twee belangrijke soorten procedures onderscheiden:

Verzoekschriftprocedure

De dagvaardingsprocedure

In de dagvaardingsprocedure staan twee partijen, de eiser en de gedaagde, tegenover elkaar. De gedaagde wordt in deze procedure gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen en er wordt vrijwel altijd iets van hem gevorderd, zoals een betaling van een geldsom of de levering van een goed. Meer informatie over dagvaarden leest u in het artikel ‘Dagvaarding’.

De verzoekschriftprocedure

Bij een verzoekschriftprocedure is er ook sprake van twee partijen, maar nu worden deze verzoeker en verweerder genoemd. De verzoeker dient een verzoekschrift in bij de rechtbank, waarin de rechter wordt verzocht om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure komt bijvoorbeeld voor bij het ontbinden van een van een arbeidsovereenkomst of een echtscheidingsprocedure. Een verzoekschrift wordt ook gebruikt bij het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap.

Een verzoekprocedure starten

Uit de wet volgt of een procedure met een dagvaarding moet worden ingeleid of met een verzoekschrift. Wanneer een procedure moet worden ingeleid met een verzoekschrift, staat in de desbetreffende wettelijke regeling het woord ‘verzoek’. Wanneer de procedure dient te worden ingeleid met een dagvaarding, staat in de wettekst het woord ‘vordering’ of ‘rechtsvordering’. Let op, de regels van de 'normale' verzoekschriftprocedure zijn niet van toepassing op een faillissement, dit rechtsgebied heeft eigen regels.

Eisen verzoekschrift

Het verzoekschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • het verzoekschrift vermeldt de voornamen, naam en woonplaats van de verzoeker;
  • een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust;
  • het verzoek moet worden ondertekend door een advocaat. Dit geldt alleen bij procedure bij de rechtbank. Bij de kantonrechter kunt u zelf of een andere gemachtigde een verzoek indienen.

Vervolg op verzoekschrift

Na het indienen van het verzoekschrift zal de rechter het verzoekschrift aan verweerder en/ of belanghebbende(n) toesturen (dit heet oproepen) en een datum voor een zitting vaststellen. De verzoeker kan in het verzoekschrift aangeven dat er een belanghebbende of een verweerder in het spel is die als medepartij meewerkt of die belang heeft bij een bepaalde schikking van de rechter. Als er geen verweerder of belanghebbende(n) in het verzoekschrift staan, dan zal de rechter zelf onderzoeken of er belanghebbenden zijn en deze oproepen. Ook belanghebbenden die niet zijn opgeroepen kunnen zich melden.

Voorafgaand of tijdens de zitting (mondelinge behandeling) kunnen verweerder en belanghebbende(n) een verweerschrift en/of een (samenhangend) tegenverzoek indienen. De zaak wordt ter zitting mondeling behandeld voor de rechter en daarbij mogen beide partijen hun standpunten verduidelijken en reageren op elkaars stellingen. Dit wordt ook wel het beginsel van hoor en wederhoor genoemd, wat een belangrijk recht is. Tijdens de zitting kunnen ook processtukken naar voren worden gebracht, wat voornamelijk bewijsmiddelen zijn.

NB: Bij een verzoekschrift tot het verkrijgen van verlof voor leggen van conservatoir beslag zullen verweerder en belanghebbenden doorgaans niet worden opgeroepen en niet worden gehoord.

Beschikking

De rechter geeft een beschikking wanneer de zitting en het onderzoek ten einde zijn. De beschikking is de uitspraak en dit wordt bij een dagvaardingsprocedure een vonnis of arrest genoemd. Deze beschikking heeft een constitutief karakter, wat betekent dat de rechter een rechtstoestand in het leven roept of een rechtsbetrekking verbreekt. De beschikking heeft in principe een bindende kracht en moet goed gemotiveerd zijn. De bindende kracht geldt niet voor alle beschikkingen, deze geldt bijvoorbeeld niet bij de ontbindingsprocedure van een arbeidsovereenkomst. De wet kan de mogelijkheid van hoger beroep uitsluiten.

In hoger beroep gaan

Als men het niet eens is met de beschikking, dan kan men in hoger beroep en daarna in cassatie gaan tegen de beschikking. Indien men in hoger beroep wil gaan, dan moet dit door de verweerder en de andere verschenen belanghebbenden binnen drie maanden na de datum van de (eind)beschikking worden ingesteld. Indien er belanghebbenden zijn die niet verschenen zijn in de procedure, dan kunnen zij binnen drie maanden nadat de beschikking aan hen is betekend of nadat deze op andere wijze aan hun bekend is geworden hoger beroep instellen.

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen

Binnen Absolute Advocaten zijn er specialisten die u bij het opstellen van een verzoekschrift kunnen helpen en u kunnen bijstaan in een procedure. Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt contact opnemen via het telefoonnummer 026-3259023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht