Dagvaarding

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? 

Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangt. Een dagvaarding wordt doorgaans opgesteld door een advocaat en is een officiële, schriftelijke oproep van de eiser aan de wederpartij (gedaagde) om te verschijnen voor een gerecht (bijvoorbeeld de rechtbank, kantonrechter of het gerechtshof). De dagvaarding is een processtuk in een civiele procedure. Een civiele procedure is een procedure tussen twee burgers of organisaties onderling en niet tegen bijvoorbeeld de overheid.

Inhoudsopgave

Inhoud dagvaarding

Plichten van eiser voor de dagvaarding

............ Stelplicht

............ Substantiëringsplicht

............ Bewijsaandraagplicht

............ Bewijsaanbod

Betekening

Aanbrengen dagvaarding

Griffierecht

Absolute Advocaten voor uw dagvaarding

Inhoud dagvaarding

In de dagvaarding worden in de eerste plaats de feiten en omstandigheden uiteengezet. Deze feiten en omstandigheden moeten de juridische grondslag (de reden van de vordering) dragen. Indien er bijvoorbeeld vanwege een wanprestatie schadevergoeding wordt gevorderd, zal uit de feiten moeten blijken dat er sprake is van een wanprestatie en dat er schade is geleden. De feiten en omstandigheden en de juridische grondslag in de dagvaarding worden het “fundamentum petendi” genoemd.

Aan het einde wordt de eis geformuleerd. Hierin geeft de eiser aan wat hij wil dat de rechter oordeelt. Dit deel van de dagvaarding wordt het “petitum” genoemd.

Andere punten waar de dagvaarding aan moet voldoen, staan opgesomd in de wet. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • de datum van betekening door de deurwaarder;
 • de naam, en de woonplaats van eiser;
 • naam (inclusief voornamen), adres en woonplaats van gedaagde;
 • de naam en het kantoor van de gemachtigde of de advocaat van eiser;
 • aanwijzing van de rechter;
 • de datum waartegen wordt gedagvaard (roldatum). Hiervoor zijn vaste zittingsdagen te vinden in het zittingsrooster van de rechtbank;
 • hoe de gedaagde in het geding moet verschijnen (met of zonder advocaat).

Opstellen van een dagvaarding

Plichten van eiser voor de dagvaarding

Naast de voormelde vereisten legt de wet een aantal verplichtingen op waaraan de dagvaarding nog meer moet voldoen.

Stelplicht

De eiser moet voldoende standpunten innemen en deze onderbouwen. Als eiser bijvoorbeeld betaling van een factuur vordert, moet hij stellen dat er een overeenkomst is en dat de betaling verschuldigd is, maar de factuur onbetaald is gebleven.

Substantiëringsplicht

De substantiëringsplicht houdt in dat de eiser verplicht is om alle bekende verweren/protesten die de gedaagde kenbaar heeft gemaakt tegen de eis van eiser, te vermelden. De gedachte achter deze plicht is dat de procedures daardoor een snellere doorlooptijd krijgen. De verweren van de gedaagde moeten in de dagvaarding weerlegd worden.

Indien de eiser hier niet aan voldoet, dan zal de rechter conclusies trekken op basis van bestaande gegevens. Indien het niet voldoen aan de substantiëringsplicht geen nadelige gevolgen heeft opgeleverd, zal er geen sanctie worden opgelegd. Wanneer dit wel het geval is, kan in uiterste gevallen niet-ontvankelijkheid volgen, het niet-vatbaar verklaren van de gedaagde voor berechting.

Bewijsaandraagplicht

De eiser dient in de dagvaarding aan te geven over welke bewijsmiddelen en getuigen hij beschikt om de door hem gestelde feiten te bewijzen. Dit betekent dat wanneer eiser bijvoorbeeld stelt dat er sprake is van een getekende overeenkomst en hij heeft deze getekende overeenkomst in zijn bezit, hij deze dient te noemen en bij te voegen. Indien dit niet gebeurt, kan de rechter de eiser bevelen om deze gegevens alsnog te verstrekken of de vordering zelfs afwijzen wegens gebrek aan bewijs.

Bewijsaanbod

De eiser dient tevens in de dagvaarding een bewijsaanbod te doen. Wat wil hij bewijzen en hoe wil hij dat doen? Indien de eiser dit niet doet, dan loopt hij het risico dat, wanneer de gedaagde bepaalde feiten of stellingen van de eiser betwist, de rechter geen bewijsopdracht zal verstrekken aan de eiser. Deze wordt dan niet in de gelegenheid gesteld bepaalde door hem gestelde feiten te bewijzen. Hierdoor kunnen bepaalde feiten en stellingen welke de eiser nodig heeft om zijn vordering toegewezen te krijgen, als niet voldoende vaststaand worden aangemerkt en krijgt de eiser niet de kans om hier verandering in te brengen.

Betekening

Indien de dagvaarding gereed is, dient deze te worden betekend/afgeleverd aan de gedaagde. De advocaat van de eiser zal de dagvaarding naar de deurwaarder sturen met het verzoek om deze tijdig te betekenen. Tijdig wil zeggen tenminste één week voor de datum waarop de procedure aanvangt. Betekening kan op de volgende manieren geschieden:

 • in persoon aan de gedaagde. De deurwaarder zal dan naar het adres van de gedaagde gaan. Wanneer deze aanwezig is en de dagvaarding in ontvangst neemt, is er sprake van betekening in persoon;
 • indien de gedaagde niet op het adres aanwezig is, maar hij daar wel officieel woont of gevestigd is, dan kan de deurwaarder de dagvaarding ook aan een huisgenoot (gezinslid) of medewerker van het te dagvaarden bedrijf overhandigen. Is er geen huisgenoot aanwezig maar wel iemand anders, dan kan de deurwaarder de dagvaarding ook aan deze persoon geven, mits daarbij aannemelijk is dat de dagvaarding bij de gedaagde terechtkomt;
 • indien er niemand aanwezig is, dan kan de deurwaarder de dagvaarding in een gesloten envelop achterlaten in de brievenbus;
 • indien de gedaagde niet in Nederland woont, dan dient bekeken te worden of de gedaagde binnen of buiten de Europese Unie woont. Is dit binnen de Europese Unie, dan dient de deurwaarder de dagvaarding naar de buitenlandse deurwaarder te sturen voor betekening. Heeft de gedaagde geen woonplaats binnen de Europese Unie, dan geschiedt betekening openbaar door middel van betekening aan de Officier van Justitie met doorzending aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor deze betekening gelden afwijkende termijnen. Dit is ook het geval als de gedaagde geen bekende woon- of verblijfplaats heeft. De termijn tussen dagvaarden en start van de procedure is dan minimaal 3 maanden.

Aanbrengen dagvaarding

Wanneer de dagvaarding is betekend, moet deze nog worden aangebracht/ingediend. Dit gebeurt door de betekende dagvaarding aan de betreffende instantie (rechtbank of gerechtshof) te sturen, met het verzoek deze in te schrijven op de rol. De procedure zal dan op de rol worden geplaatst voor de datum waartegen is gedagvaard. De zittingsdatum die in de dagvaarding staat vermeld is geen gewone zitting, maar een rolzitting. Een rolzitting is een administratieve handeling. De rechter kijkt alleen of de dagvaarding aan de eisen voldoet en of de gedaagde is verschenen en bepaalt wanneer de gedaagde op de dagvaarding kan reageren.

Griffierecht

Let er ook op dat wanneer de dagvaarding wordt aangebracht, er griffierecht verschuldigd is. Het griffierecht moet worden betaald vanaf de dag van de terechtzitting (rolzitting) die in de dagvaarding is genoemd. Ook de gedaagde is griffierecht verschuldigd indien hij in het geding verschijnt. Bij kantonzaken dient alleen de eiser griffierecht te betalen. De griffier stuurt voor het griffierecht een rekening. Als het griffierecht niet op tijd (binnen vier weken) wordt betaald, wordt op de zaak niet inhoudelijk beslist (indien de gedaagde niet op tijd betaalt, wordt met zijn verweer geen rekening gehouden). U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Heeft u een advocaat ingeschakeld, dan verloopt de betaling van het griffierecht via het kantoor van de advocaat.

Absolute Advocaten voor uw dagvaarding

Absolute Advocaten kan voor u uiteraard een dagvaarding opstellen of reageren op een dagvaarding in de vorm van een memorie van antwoord of schriftelijk om een minnelijke regeling/beëindigingsregeling na te streven. Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via telefoonnummer 026-3259023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht