Faillissement debiteur aanvragen

Drukmiddel

Wanneer een schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan een schuldeiser, onder voorwaarden, het faillissement aanvragen van de schuldenaar. De aanvraag tot faillissement wordt regelmatig gebruikt als drukmiddel om toch betaling te bewerkstelligen.

Aanvraag voor het faillissement van uw debiteur?

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen?

Absolute Advocaten kan (voor) u:

  • adviseren over de te nemen stappen en hoe een faillissement aanvragen van een debiteur in zijn werk gaat;

  • onderzoeken of er steunvorderingen zijn;

  • beoordelen of uw schuldenaar verhaal biedt in het geval van een faillissement;

  • het verzoekschrift tot aanvraag van het faillissement van uw schuldenaar opstellen;

  • tijdens het faillissement trachten uw vordering voldaan te krijgen.

Voor verdere informatie over een faillissement aanvragen en de mogelijkheden kunt u contact opnemen via onze Livechat.

Aanvraag faillissement in belang van schuldeiser

In sommige gevallen kan het in het belang zijn van de schuldeiser dat daadwerkelijk het faillissement wordt uitgesproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een werknemer geen salaris meer betaald krijgt. Wanneer de vennootschap failliet wordt verklaard, kan de werknemer een uitkering aanvragen.

Vordering op bestuurder

Ook kan het faillissement van een schuldenaar die een rechtspersoon is, baat hebben indien er een mogelijke vordering op de bestuurder is. Dit kan het geval zijn wanneer de bestuurder bewust de vennootschap heeft leeggetrokken om aan betalingsverplichtingen te ontkomen. De curator kan dan in een faillissement de bestuurder aansprakelijk stellen en op die manier geld in de failliete boedel laten vloeien. De schuldeiser is dan echter wel afhankelijk van de curator.

Advocaat dient verzoekschrift in

Een faillissement aanvragen van een debiteur gebeurt door het indienen van een verzoekschrift. Alleen een advocaat kan zo’n verzoekschrift indienen. In het verzoekschrift wordt de rechtbank gevraagd om de schuldenaar in staat van faillissement te verklaren. De rechtbank zal dan een datum en tijdstip vaststellen waarop het faillissementsverzoek zal worden behandeld tijdens een faillissementszitting.

Vereisten voor het aanvragen van een faillissement

Om het faillissement van een schuldenaar, zoals een B.V., aan te vragen, gelden de volgende vereisten:

  1. De aanvrager (verzoeker) dient een opeisbare vordering op de schuldenaar te hebben. Van deze vordering moet summierlijk (dat wil zeggen na een eenvoudig onderzoek door de rechter) blijken;

  2. Er dient nog minimaal één andere schuld aanwezig te zijn. Dit heet de steunvordering. Ter zitting moet het bestaan van deze vordering(en) summierlijk blijken. Deze steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn, maar de aanvrager moet wel stellen en bewijzen dat de debiteur is opgehouden te betalen;

  3. Eén van de vorderingen onder 1 of 2 moet opeisbaar zijn op het moment van de faillissementsaanvraag;

  4. De rechter moet van oordeel zijn dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is opgehouden met betalen. Bij dit oordeel spelen alle omstandigheden van het geval mee. 

Als aan voornoemde voorwaarden is voldaan, zal faillietverklaring volgen. De rechter zal een curator en een rechter-commissaris benoemen. De curator, een advocaat, heeft tot taak de failliete boedel te vereffenen. Hij handelt daarbij in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. De rechter-commissaris controleert de curator en voor sommige handelingen, zoals het ontslaan van personeel, heeft de curator diens toestemming nodig.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht