Non-conformiteit

Inhoudsopgave artikel Non-conformiteit

Definitie Non-conformiteit

Peilmoment

Klagen

Klachtplicht

Verjaring

Wat kan gevorderd worden?

Productaansprakelijkheid

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen?

Definitie Non-conformiteit

Dit artikel beschrijft non-conformiteit bij een koopovereenkomst bij twee zakelijke partijen, dus niet bij consumentenkoop.

In de wet is geregeld dat een gekocht product aan de tussen koper en verkoper gesloten koopovereenkomst moet beantwoorden. Als dat niet het geval is, is het geleverde product non-conform.

Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien deze niet de eigenschappen bezit die men op grond van de overeenkomst mag verwachten. Hierbij geldt dat een koper in ieder geval mag verwachten dat het product voor normaal gebruik geschikt is. Ook mag de koper verwachten dat het product voor bijzonder gebruik geschikt is indien dit bij het sluiten van de koopovereenkomst is afgesproken. Bij de beoordeling hiervan spelen de aard van het product en de mededelingen die de verkoper heeft gedaan een rol.

Voorbeeld non-conformiteit:

Wanneer u een machine koopt en de verkoper vertelt u dat deze maximaal 50 emmers per uur kan produceren, mag u niet verwachten dat de machine 60 emmers kan produceren. Als daarentegen blijkt dat de machine maar 40 emmers per uur produceert, dan is er wel sprake van non-conformiteit.

Peilmoment

Bij de beoordeling van non-conformiteit geldt als peilmoment de staat van het product ten tijde van de aflevering. Dat betekent niet dat de non-conformiteit op dat moment ook bekend moet zijn. In de regel zal dit (veel) later blijken. Het kan lastig zijn om achteraf vast te stellen dat het gekochte product ten tijde van de aflevering al niet aan de overeenkomst beantwoordde.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hiervoor genoemde emmerproductie-machine. De normale verwachting is dat de machine vijf jaar meegaat. Echter begeeft de machine het al bij normaal gebruik na 9 maanden. Er dient dan aangetoond te worden dat het gebrek, waardoor de machine na 9 maanden kapot is gegaan, ook al aanwezig was op het moment van aflevering. Vaak betekent dit dat er uitgebreid onderzoek moet plaatsvinden naar de oorzaak van het gebrek.

Onder omstandigheden kan het echter zo zijn dat er sprake is van non-conformiteit indien het gebrek zich pas na aflevering openbaart (Hoge Raad 11 juli 2008, NJ 2010, 258). De Hoge Raad geeft in dit arrest aan dat er ook sprake kan zijn van non-conformiteit in het geval dat een gebrek zich na aflevering openbaart en de koper dit niet behoefde te verwachten. Hierbij kan gedacht worden aan een auto die na de aankoop niet door de APK-keuring komt.

Klagen

Een koper die meent dat het door hem gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient dit uiteraard aan de koper te melden. Dit heet klagen. De koper dient daarbij aan te geven wat het probleem, gebrek of de tekortkoming is. Om later problemen te voorkomen, is het raadzaam schriftelijk of per e-mail te klagen. De koper kan dan bewijzen dat hij daadwerkelijk, deugdelijk en tijdig (zie hieronder) heeft geklaagd.

Klachtplicht

Indien de koper zich wil beroepen op non-conformiteit, dan dient deze tijdig bij de verkoper te klagen. Tijdig betekent “binnen bekwame tijd” nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen zijn. Of er tijdig is geklaagd verschilt per situatie en hangt af van alle omstandigheden van het geval. Een langere klachttermijn is bijvoorbeeld geoorloofd indien er een deskundigenonderzoek nodig is om vast te stellen wat de tekortkoming is.

Indien de koper niet tijdig klaagt, verliest deze alle rechten om de verkoper aan te spreken op grond van de non-conformiteit. Een exacte klachtentermijn kan niet worden gegeven maar in het algemeen kan worden aangenomen dat na twee maanden (na bekend worden van de klacht) het recht om te klagen is vervallen.

Verjaring

Een andere manier waardoor alle rechten verloren kunnen gaan, is verjaring. In het geval van koop geldt een korte verjaringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat er binnen twee jaar nadat er voor het eerst geklaagd is, een vordering moet zijn ingesteld. Belangrijk om te weten is dat er zowel tijdig geklaagd moet worden als de verjaringstermijn in de gaten gehouden moet worden. De koper kan de verjaring stuiten door tijdig de verkoper te berichten dat hij ook na de verjaringstermijn aanspraak blijft houden. De klachttermijn daarentegen kan niet worden gestuit.

Wat kan gevorderd worden?

Indien vaststaat dat het product non-conform is, kan de koper het volgende vorderen:

  1. aflevering van het ontbrekende;
  2. herstel van de geleverde zaak;
  3. vervanging van de afgeleverde zaak;
  4. ontbinding van de koopovereenkomst;
  5. schadevergoeding

Punt 4 en 5 kan een aanvulling zijn op punten 1, 2 en 3. Bij punt 1, 2 en 3 moet de koper een keuze maken tussen aflevering, herstel of vervanging.

Productaansprakelijkheid

Non-conformiteit moet niet verward worden met productaansprakelijkheid. In de wet is bepaald dat een producent van een product aansprakelijk is indien dit product wegens een gebrek schade veroorzaakt. Er is sprake van een gebrekkig product indien het product, op het tijdstip dat het op de markt werd gebracht, niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten. Bij de beoordeling of het om een gebrekkig product gaat, is van belang hoe het product wordt gepresenteerd en tegen welke gevaren de verpakking of de gebruiksaanwijzing waarschuwt. Anders dan bij non-conformiteit gaat het bij productaansprakelijkheid dus over de door het product veroorzaakte schade en niet over het kapotte product zelf.

Voor aan andere goederen toegebrachte schade geldt een drempel van 500 euro. Dat wil zeggen dat er alleen een beroep op de productaansprakelijkheid kan worden gedaan als er goederen zijn beschadigd en de schade meer dan 500 euro bedraagt. Ook bij productaansprakelijkheid is een verjaringstermijn van toepassing. Deze bedraagt drie jaar en vangt aan vanaf het moment nadat de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden.

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen?

Absolute Advocaten heeft specialisten op het gebied van de non-conformiteit. Onze advocaten staan zowel kopers als verkopers bij:

  • als er problemen zijn m.b.t. een gesloten koopovereenkomst;
  • om vast te stellen of er sprake is van non-conformiteit en of voor het overige de koopovereenkomst behoorlijk is nagekomen;
  • met advies in het maken van een keuze voor aflevering, herstel of vervanging;
  • met hulp met het ontbinden van het koopcontract en het vorderen van eventuele schadevergoeding;
  • tijdens een procedure.

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht