Boedelvordering bij faillissement

Vooraan in de rij

Boedelschuldeisers staan vooraan in de rij. Een boedelvordering geeft de schuldeiser wiens schuldenaar in staat van faillissement verkeert aanspraak op onmiddellijke betaling vanuit de boedel. Deze hoeft dus niet het verificatieproces van de “normale” schuldeisers af te wachten. 

Boedelvordering

De boedel

Op het moment dat een rechtspersoon of natuurlijk persoon failliet wordt verklaard, vormt het op dat moment aanwezige vermogen de boedel. Dus alle inventaris, vorderingen en gebouwen. Indien de curator een vordering int of een gebouw verkoopt dan behoren die gelden ook tot de boedel.

Onze diensten

Het komt regelmatig voor dat een schuldeiser vragen heeft over zijn positie. Hierdoor kunnen ook discussies ontstaan met de curator.

Indien u meer wilt weten over uw positie? Of u wilt via een advocaat contact leggen met de curator? Neem dan vrijblijvend contact op 026-3259023 om uw vragen te bespreken met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Wanneer valt een vordering in de boedel?

Dit is slechts in een beperkt aantal gevallen. De wet geeft aan wanneer er sprake is van een boedelvordering. Daarnaast kan een boedelvordering voortvloeien uit het handelen van de curator. Boedelvorderingen zijn vorderingen van schuldeisers die na faillissementsdatum zijn ontstaan.

Volgens de wet worden als boedelvordering aangemerkt:

  • Het salaris van de curator;
  • Het salaris van de werknemers vanaf datum faillissement;
  • Kosten van door de curator ingeschakelde derden;
  • Huurpenningen die verschuldigd zijn geworden na datum faillissement.

Boedelvordering door handelen curator

Zoals gezegd kan een boedelvordering ook voortvloeien uit het handelen van de curator. Het kan daarbij gaan om een handelen of nalaten. Over dit onderwerp is echter in de literatuur en jurisprudentie veel discussie. Kan bijvoorbeeld een schadevergoedingsvordering van een verhuurder, gebaseerd op het feit dat de curator schade heeft toegebracht aan het pand, aangemerkt worden als boedelvordering? De Hoge Raad vond in ieder geval van wel.

Uw pandrecht en de boedel

Op 15 april 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het pandrecht bij een boedelvordering wegens verschuldigde huur.

Heineken had een bedrijfspand verhuurt aan LEF. LEF gaat failliet. De fiscus heeft bodembeslag gelegd. Een faillissement heeft in beginsel geen invloed op lopende overeenkomsten. De huurovereenkomst loopt dus gewoon door. De curator heeft de bevoegdheid om deze op te zeggen, maar had dat in dit geval niet gedaan vanwege de hoop op een doorstart. De na datum faillissement verschuldigde huur was derhalve een boedelvordering.

Heineken had echter ook een pandrecht gevestigd op de inventaris van LEF. Dit pandrecht strekte als zekerheid ter voldoening van al hetgeen Heineken te vorderen heeft of mocht hebben in de toekomst, waaronder huur. Toen LEF failliet ging heeft Heineken beslag gelegd op deze inventaris en haar pandrecht geëxecuteerd (verkopen van de inventaris). De opbrengst heeft Heineken zelf gehouden.

De curator is van mening dat Heineken zich niet op de executieopbrengst kan verhalen voor haar boedelvordering. De pandakte ziet, aldus de curator, niet op deze boedelvordering (de huurpenningen na faillissementsdatum). Indien de curator gelijk heeft, zal Heineken de executieopbrengst moeten afdragen en zal daar de fiscus van worden voldaan, want het bodemvoorrecht van de fiscus gaat dan voor.

De Hoge Raad is van oordeel dat, nu de huurovereenkomst door de curator gewoon is voortgezet, de vordering nog steeds een vordering is op LEF (de huurder) en niet op de faillissementsboedel. De pandakte zag ook op toekomstige vorderingen waaronder de huurpenningen, ook die van na faillissementsdatum. Heineken kan zich dus voor haar boedelvordering op de opbrengst verhalen.

Belangrijk: leg afspraken goed vast

Bij een faillissement komen een hoop zaken kijken. Vaak gaat het daarbij om complexe materie zoals ook uit het voorgaande blijkt. Daarbij is het van groot belang hoe iets op papier wordt gezet. Als de pandakte van Heineken bepaalde bepalingen had gemist, dan had zij bij het faillissement van LEF achter het net gevist. Het is dus aan te raden altijd juridisch advies in te winnen, zowel bij het vestigen van zekerheidsrechten als bij een reeds ontstaan faillissement van bijvoorbeeld een schuldenaar. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt.

Faillissementsvorderingen

Een boedelvordering geeft de schuldeiser dus een sterke positie. Pas wanneer alle boedelschuldeisers geheel zijn voldaan, wordt overgegaan tot eventuele voldoening van de normale schuldeisers. De vorderingen van deze normale schuldeisers worden faillissementsvorderingen genoemd. Ook tussen de faillissementsvorderingen bestaat een rangorde, zo gaan preferente schuldeisers voor de concurrente schuldeisers. De vereffening door de curator van de faillissementsboedel is bedoeld voor de voldoening van deze schulden. Daarbij wordt ook het verificatieproces doorlopen en wordt de rangorde onder de schuldeisers bepaald.

Een schuldeiser met een boedelvorderingen staat hier buiten en krijgt direct betaald, mits dit geld aanwezig is in de boedel.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht