De doorstart: Opnieuw beginnen na een faillissement

Via een nieuw bedrijf

Bij een doorstart wordt eerst, al dan niet op eigen verzoek, het bedrijf failliet verklaard en wordt er een nieuw bedrijf opgericht die de activiteiten van het failliete bedrijf wil voortzetten. 

doorstart bedrijf na faillissement

Rol curator

Indien een bedrijf in financiële moeilijkheden komt, wordt geregeld getracht een doorstart te maken. Om dit te kunnen realiseren zal het nieuwe bedrijf in onderhandeling moeten treden met de curator. Op die manier is het mogelijk om de gezonde delen van een bedrijf voort te zetten en de slechte af te stoten. Het doel is om met een (nieuw) gezond bedrijf weer verder te gaan.

Absolute Advocaten kan u helpen

We begeleiden regelmatig ondernemers die een doorstart willen maken. Wij beoordelen de financiële situatie van uw bedrijf en zorgen ervoor dat uw nieuwe (business)plan juridisch haalbaar wordt. Neem voor meer informatie contact met ons op 026-3259023.

Alternatieven

Het komt geregeld voor dat een doorstart niet de beste oplossing voor uw probleem is. Denkt u ook aan de mogelijkheden als een regeling met uw schuldeisers, ontbinding / liquidatie van uw onderneming of verkoop.

Doorstart door overdracht van activa

De (gezonde) delen die nodig zijn voor de doorstart worden door de nieuw opgezette onderneming van de curator gekocht. Dit betekent dat voor elk onderdeel een prijs wordt betaald aan de curator. De schulden blijven achter bij de failliete rechtspersoon en de schuldeisers kunnen zich niet verhalen op deze overgenomen onderdelen. De schuldeisers kunnen zich verhalen op de opbrengst uit de verkoop, welke in de plaats is getreden van de overgenomen onderdelen.

De zaken die vaak van de curator worden gekocht, zijn de goodwill, intellectuele eigendomsrechten, klantenbestanden en lopende orders, maar ook inventaris en voorraden. Overige zaken zoals (een deel van) het personeel en verliesgevende contracten blijven vaak achter omdat deze ballast veroorzaken waardoor het fout is gegaan.

Lopende overeenkomsten bij een doorstart

Lopende overeenkomsten die zijn afgesloten door de failliet verklaarde onderneming (denk bijvoorbeeld aan lopende orders) gaan niet automatisch over bij een doorstart. Deze overeenkomsten dienen overgenomen te worden van de curator door middel van contractsovername. Men dient wel zorgvuldig te zijn in de overeenkomsten die worden overgenomen. Alle rechten en verplichtingen verbonden aan de overeenkomst gaan immers mee over, ook de schulden.

Bij contractsovername dient men erop bedacht te zijn dat de contractspartij (de partij waarmee de overeenkomst is gesloten) dient in te stemmen met de contractsovername. Indien de contractspartij niet instemt met de contractsovername, verkrijgt die nieuwe onderneming niet het gewenste contract. In de praktijk zal de contractspartij deze mogelijkheid benutten om de voorwaarden van de overeenkomst gunstiger te krijgen.

Wanneer bijvoorbeeld de gefailleerde onderneming een overeenkomst heeft gesloten met een klant waarbij een machine tegen een winstgevend bedrag is verkocht, dan zal de doorstartende onderneming deze overeenkomst willen overnemen. De overname van de overeenkomst moet dan gemeld worden aan de klant en deze moet instemmen met de overname. Doet hij dit niet, dan is de klant niet verplicht om het product af te nemen en hiervoor te betalen.

Overname van personeel bij een doorstart 

Een grote kostenpost bij een onderneming is vaak het personeel. Bij een doorstart wil men vaak verder in afgeslankte vorm en is een voordeel dat niet (al) het personeel overgenomen hoeft te worden. In beginsel kan vrij gekozen worden of en welke personeelsleden men wenst over te nemen.

In bepaalde omstandigheden kan echter het opvolgend werkgeverschap een rol spelen. In zijn uitspraak van 11 mei 2012 oordeelde de Hoge Raad er dat sprake is van opvolgend werkgeverschap indien:

  1. enerzijds de arbeidsovereenkomst tussen werkgever met de werknemer wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist als dat in de vorige overeenkomsten is geweest; en

  2. anderzijds tussen de werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste werkgever op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.

Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan geldt dat een werknemer die voorheen een vast contract had en vervolgens bij de nieuwe onderneming in dienst treedt, ook bij de nieuwe onderneming op basis van een vast contract in dienst treedt. Indien deze werknemer een jaarcontract wordt aangeboden, zal dit jaarcontract dus niet van rechtswege eindigen.

Of er sprake is van opvolgend werkgeverschap hangt af van veel omstandigheden en is bij een doorstart niet in het algemeen te beantwoorden.

Risico’s bij een doorstart

Een doorstart lijkt een goede manier om de slechte onderdelen van een bedrijf af te stoten en in afgeslankte vorm met minder ballast verder te kunnen. Er zijn echter wel risico´s verbonden aan een doorstart.

De curator dient namelijk altijd in het belang van de schuldeisers te handelen. Indien de curator van mening is dat een doorstart de schuldeisers benadeelt, kan hij of zij de doorstart aanvechten. Ook kan het voorkomen dat de curator meerdere gegadigden heeft voor de gezonde bedrijfsonderdelen. De curator zal dan verkopen aan de hoogste bieder. Het kopen van goodwill en/of klantenbestanden vormt ook een risico, omdat het geen garanties biedt. Het kan dan gebeuren dat de partij welke een doorstart wil maken, te veel moet betalen voor deze bedrijfsonderdelen.

Verder kan de curator een bestuurder aansprakelijk stellen in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. De wet geeft de curator een exclusieve bevoegdheid om bestuurders in geval van een faillissement persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het tekort van de boedel. De curator kan een bestuurder aansprakelijk stellen indien deze zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Zie hiervoor tevens ons andere artikel "Debiteur failliet" over deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.

Pre-Pack: De voorbereide doorstart

Sommige van de voormelde risico’s kunnen worden beperkt door een zogeheten “pre-pack”. Bij een pre-pack is de doorstart een vooropgezet plan. Er kan dan aan de rechtbank gevraagd worden om een stille bewindvoerder te benoemen welke, als het faillissement is uitgesproken, tot curator wordt benoemd. Samen met de bewindvoerder wordt dan aan een doorstart gewerkt.

Het pre-pack is echter nog betrekkelijk nieuw en (nog) niet geregeld in de wet. Het is een ontwikkeling waar rechtbanken in toenemende mate aan mee willen werken, maar er bestaan nu nog veel onzekerheden met betrekking tot dit onderwerp.

Absolute Advocaten adviseert en begeleidt regelmatig bij een doorstart. Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht