Ontslag DGA

Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om bestuurders te benoemen, te schorsen en te ontslaan. In de praktijk is echter de bestuurder ook vaak (groot)aandeelhouder. Hoe zit het dan met ontslag? En hoe moet het met zijn aandelenpakket?

Advies ontslag en beëindiging overeenkomst

Wilt u meer weten over het ontslag van een DGA? Wij kunnen u daarover kort en duidelijk adviseren.

 

Advies en onderhandelen over aandelenoverdracht

Vaak wilt u bij een ontslag van een DGA ook dat zijn aandelen worden overgedragen. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en u begeleiden in de onderhandelingen of deze namens u voeren.

 

Voorbereiden Algemene Vergadering en ontslagbesluit

Een goed voorbereid, geldig ontslagbesluit is essentieel. Wij kunnen u hierin begeleiden en de juiste documenten voor u opstellen.

 

Management-, arbeids-, aandeelhoudersovereenkomst, statuten

Om tot een geldig ontslag en, mogelijk, gedwongen overdracht van aandelen te komen, moeten de "basisdocumenten" correct zijn opgesteld. Wij kunnen dit voor u opstellen of controleren.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

De Algemene Vergadering

Een bestuurder wordt ontslagen door de Algemene Vergadering. Tussen de bestuurder en de vennootschap bestaat een vennootschapsrechtelijke band en een contractuele band, ofwel via een arbeidsovereenkomst ofwel via (vaak voorkomend) een managementovereenkomst. Wanneer de bestuurder wordt ontslagen, middels een ontslagbesluit van de Algemene Vergadering, dan eindigt vaak zowel de contractuele als de vennootschapsrechtelijke band, behoudens uitzonderingen.

Directeur en aandeelhouder

Het voorgaande wordt gecompliceerder wanneer de bestuurder naast bestuurder ook zelf aandeelhouder is, met name wanneer hij directeur grootaandeelhouder (DGA) is omdat een aandeelhouder ook meestemt over het ontslag van een bestuurder. Daarnaast is het vaak niet wenselijk dat een ontslagen bestuurder zijn aandelen houdt.

Een definitie van een DGA is er niet. Een DGA kan iemand zijn die de meerderheid (bijvoorbeeld 70%) van alle aandelen houdt, maar er kunnen ook meerdere DGA’s zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er twee DGA’s zijn die ieder 50% van de aandelen houden of vier DGA’s die ieder 25% van de aandelen houden.

Ontslag directeur-grootaandeelhouder

Ook een DGA kan in principe ontslagen worden als bestuurder. Een DGA met 70% stemrecht zal echter vaak zijn eigen ontslag tegenhouden (de tegenstrijdig belangregeling geldt niet voor een aandeelhouder). Dit levert geen probleem op wanneer er maar één DGA is die zowel bestuurder als enig aandeelhouder is. Wanneer er meerdere DGA’s of aandeelhouders zijn die niet meer door één deur kunnen, kan er wel een onwerkbare situatie ontstaan waar ook de vennootschap onder lijdt. In dat geval is er een aandeelhoudersgeschil.

Praktijkvoorbeeld Ontslag DGA

De vennootschap heeft drie DGA's. Twee DGA's houden ieder 25% van de aandelen (samen 50%) en de derde DGA houdt 50% van de aandelen. Als er een onwerkbare situatie ontstaat, kunnen de twee DGA's met ieder 25% aandelen de derde DGA niet ontslaan, omdat zij geen meerderheid van de stemmen (50% plus 1) hebben. Hierdoor ontstaat er een patstelling waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Ontslag statutair directeur, geen DGA

Voor het ontslag van een bestuurder, die geen (groot)aandeelhouder is, vindt u de informatie in het artikel ontslag statutair bestuurder.

Statuten en aandeelhoudersovereenkomst

De statuten van de vennootschap kunnen afspraken bevatten omtrent de samenwerking in een vennootschap tussen de DGA’s. De statuten geven in ieder geval aan hoe een ontslagbesluit genomen moet worden, bijvoorbeeld of een speciale meerderheid is vereist, op welke wijze de algemene vergadering moet plaatsvinden, hoe de aandeelhouders voor de vergadering moeten worden opgeroepen, etc.

In de aandeelhoudersovereenkomst (en ook in de statuten) kunnen bepalingen worden opgenomen voor het geval “het misgaat”. Denk hierbij aan een geschillenregeling, een bepaling dat wanneer de stemmen staken een onafhankelijke derde de doorslag zal geven of bepalingen omtrent gedwongen verkoop van aandelen. Dit zal telkens op passende wijze moeten worden afgesproken.

Het is van groot belang dat zowel bij de statuten als de aandeelhoudersovereenkomst goed wordt gekeken naar de werkelijke (praktijk) situatie. De statuten en aandeelhoudersovereenkomst moeten daarop worden aangepast. Wanneer er bijvoorbeeld twee DGA’s zijn die ieder 50% van de aandelen houden, dan is het niet wenselijk om ontslag van een bestuurder met absolute meerderheid (50 + 1) te laten plaatsvinden. Dan is op voorhand duidelijk dat er een patstelling zal ontstaan bij een conflict. Vaak zien wij dat er niet of onvoldoende rekening wordt gehouden met de werkelijke situatie. Het is dus aan te raden om vooraf, als de verhoudingen goed zijn, goed te regelen en vast te leggen hoe eventuele conflicten moeten worden opgelost.

Een belangrijk aspect is dat met beide hoedanigheden, zowel van bestuurder als aandeelhouder, rekening wordt gehouden. Moet bijvoorbeeld een DGA die ontslagen wordt als bestuurder zijn aandelen te koop aanbieden? Hoe wordt de koopprijs dan berekend? Zijn er situaties waarbij er een boete op de koopprijs wordt ingehouden of juist een bonus wordt toegekend? De afspraken hierover (moeten) kunnen in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd.

Managementovereenkomst

Een ander aspect dat een rol kan spelen is de managementovereenkomst. Vaak wordt er een managementovereenkomst gesloten met de persoonlijke management-B.V.’s van de DGA’s. Deze B.V.’s stellen dan de DGA in persoon aan de vennootschap ter beschikking.

Anders dan bij het ontslag van een bestuurder waarbij de vennootschapsrechtelijke relatie en de arbeidsovereenkomst beide eindigen, eindigt een managementovereenkomst niet bij het ontslag van een bestuurder (al dan niet DGA). Het gevolg is dat de managementovereenkomst separaat moet worden opgezegd, met een eventueel in acht te nemen opzegtermijn. Hieraan zijn mogelijk kosten en risico's verbonden.

In de rechtspraak is er nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of de managementovereenkomst eindigt in het geval van ontslag als bestuurder. Is er niks opgenomen in de managementovereenkomst over deze situatie, dan zal het afhangen van alle omstandigheden. Dit leidt tot veel onzekerheid over de positie. Het is immers onwenselijk dat een ontslagen bestuurder, die al dan niet zijn aandelen heeft moeten overdragen, nog wel op grond van een managementovereenkomst werkzaam is bij de vennootschap. Het is daarom aan te bevelen ook in de managementovereenkomst duidelijke bepalingen op te nemen voor deze situatie.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht