Managementovereenkomst

Contract tussen BV en Bestuurder

De managementovereenkomst is de overeenkomst gesloten tussen een B.V. en de manager of bestuurder van deze B.V. Ook kan de managementovereenkomst gesloten worden tussen een B.V. en een andere B.V. (bijvoorbeeld een persoonlijke holding).

Managementovereenkomst met uw BV

Wat kunnen wij voor u doen

Absolute Advocaten kan voor u de juiste managementovereenkomst opstellen of controleren. In de eerste plaats om ervoor te zorgen dat de managementovereenkomst daadwerkelijk een managementovereenkomst is en niet gezien wordt als arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

Ook wordt er direct rekening gehouden met de specifieke situatie. Zoals gezegd kan de manager of bestuurder meerdere hoedanigheden hebben, zoals bestuurder en/of aandeelhouder. Vaak is er dan ook een aandeelhoudersovereenkomst en uiteraard zijn er de statuten van de vennootschap. Om problemen te voorkomen moeten deze allemaal toegesneden zijn op de specifieke situatie.

Een managementovereenkomst is dus altijd maatwerk. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies!

Het doel van het contract

Het doel van een managementovereenkomst is om een bepaald persoon werkzaamheden te laten verrichten voor de B.V., zonder dat deze daar in dienst treedt als werknemer. In plaats van loon ontvangt diegene een managementvergoeding.

Ontbreken gezagsverhouding

Het kenmerkende verschil tussen een managementovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is dat bij de managementovereenkomst de gezagsverhouding ontbreekt. Een gezagsverhouding wil zeggen dat één van de partijen de werkzaamheden bepaalt en toezicht houdt op de andere partij.

Risico´s foutief opgesteld contract

Het risico is echter dat de managementovereenkomst toch wordt gezien als arbeidsovereenkomst. Dit kan gebeuren indien de managementovereenkomst niet correct is opgesteld of daaraan niet op juiste wijze feitelijk uitvoering wordt gegeven. De wet kwalificeert de managementovereenkomst dan als arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien. De opdrachtnemer kan dan bijvoorbeeld gebruik maken van de ontslagbescherming die een werknemer heeft, de ketenregeling, vakantiegeld en loondoorbetaling bij ziekte. Tevens zal de werkgever dan de loonbelasting en dergelijke dienen in te houden.

Het moge duidelijk zijn dat dat niet gewenst is. Het is daarom van groot belang dat een managementovereenkomst door een deskundig jurist wordt opgesteld.

Beëindigen met wederzijds goedvinden

Een managementovereenkomst kan eindigen met wederzijds goedvinden. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn het dan met elkaar eens. Eventueel kunnen aanvullende afspraken over de beëindiging worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Eenzijdige beëindiging

Indien één partij de managementovereenkomst wil beëindigen, dan zal moeten worden teruggegrepen op de ontbinding of opzegging van de managementovereenkomst. In principe kan de opdrachtgever de managementovereenkomst op elk moment opzeggen. Het is raadzaam daarover aanvullende afspraken te maken, bijvoorbeeld het in acht nemen van een opzegtermijn en de wijze van opzegging. Voor een ontbinding gelden weer andere vereisten, waarover u in het artikel over ontbinding meer informatie kunt vinden.

Tevens bestuurder

Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij de beëindiging is dat de manager of bestuurder ook nog een vennootschapsrechtelijke relatie kan hebben. Bijvoorbeeld als bestuurder van de vennootschap. In dat geval moet ook die relatie worden beëindigd. Deze relatie moet worden beëindigd door een besluit van de aandeelhouder(s).

Tevens aandeelhouder

Voorts komt het regelmatig voor dat de manager of bestuurder ook aandeelhouder is. Het is dan meestal niet gewenst dat deze aandeelhouder blijft. Indien daarover niks is geregeld, dan kan iemand niet zomaar gedwongen worden zijn aandelen te verkopen. Weigert de manager of bestuurder dit, dan is er sprake van een aandeelhoudersgeschil. Leg daarom in de koopovereenkomst van de aandelen of de aandeelhoudersovereenkomst afspraken vast voor deze situatie.

Een overeenkomst van opdracht

In de wet is het begrip “managementovereenkomst” nergens te vinden. Een managementovereenkomst is, puur juridisch gezien, een overeenkomst van opdracht. De B.V. (opdrachtgever) verstrekt een opdracht aan de manager of bestuurder (opdrachtnemer) om werkzaamheden te verrichten. Is de managementovereenkomst gesloten met een persoonlijke holding, dan wordt vaak opgenomen dat een bepaald persoon de werkzaamheden dient uit te voeren.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht