U bent statutair directeur en wordt ontslagen

Het ontslag van een statutair bestuurder is vaak slechts een formaliteit. Een statutair bestuurder ontbeert enige ontslagbescherming. Als de aandeelhouder(s) de juiste stappen volgt/volgen, dan houdt het ontslagbesluit vaak stand. Als statutair bestuurder staat u echter niet geheel met lege handen!

Ontslagbesluit beoordelen

Als het ontslagbesluit niet op de juiste wijze is genomen dan is het niet geldig. Onze advocaten kunnen dit voor u beoordelen en u adviseren over de mogelijkheden het ontslagbesluit aan te vechten.

 

Advies over vertrekregeling

Het kan voorkomen dat u en de aandeelhouders besluiten in goed overleg uit elkaar te gaan. Ook dan is het aan te raden u (op de achtergrond) te laten adviseren over uw positie, mogelijkheden en de risico's.

 

Beoordeling opzegging overeenkomst

Ook als het ontslagbesluit geldig is, kan de opzegging van uw overeenkomst niet geldig zijn. Onze advocaten kunnen dit voor u beoordelen en u adviseren over uw mogelijkheden.

 

Vordering instellen/ procedure starten

Heeft het ontslag niet op de juiste wijze plaatsgevonden? Dan kunt u dit aanvechten bij de rechter. Wij kunnen deze procedure met en voor u voeren.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Dubbele band

Een statutair bestuurder heeft een dubbele band met de vennootschap. Enerzijds een vennootschapsrechtelijke band: deze band komt tot stand via de benoeming tot statutair bestuurder. Hieruit vloeit voort dat de aandeelhouder(s) voor de geldigheid van een ontslagbesluit de juiste stappen moet(en) volgen. Anderzijds een civielrechtelijke band: deze band komt tot stand via de arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst. Op grond hiervan kan een statutair bestuurder bij ontslag mogelijk een vergoeding claimen.

Statutaire vereisten

Als bestuurder kunt u zich tegen het ontslagbesluit verzetten als dit besluit niet voldoet aan de wettelijke of statutaire vereisten. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als niet aan de oproepingsvereisten voor de algemene vergadering is voldaan, de bestuurders niet in de gelegenheid zijn gesteld om een raadgevende stem uit te brengen of u, als statutair bestuurder, niet vóór het ontslagbesluit bent gehoord.

Nietigheid of vernietigbaar

In bepaalde gevallen kan een beroep worden gedaan op de nietigheid of vernietigbaarheid van het ontslagbesluit. De statutair bestuurder kan een beroep op de nietigheid doen, als het ontslagbesluit in strijd is met de wet of de statuten.

Een ontslagbesluit is vernietigbaar:

  • wegens strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
  • wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
  • wegens strijd met een reglement.

Als een beroep op één van deze gronden slaagt, is het ontslagbesluit niet geldig en blijft u als statutair bestuurder in functie. Dit biedt u wellicht de mogelijkheid, als u toch wilt vertrekken, om gunstige afspraken te maken over een vertrekregeling. Overigens kan/ kunnen de aandeelhouder(s) opnieuw een ontslagbesluit nemen, die wel aan de vereisten voldoet.

Geen toestemming UWV nodig

Als het ontslagbesluit geldig is genomen dan leidt dit in beginsel ook direct tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst is géén toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Hierop zijn enkele uitzonderingen. De arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel niet als:

  • sprake is van een opzegverbod (bijv. tijdens ziekte);
  • partijen in de arbeidsovereenkomst anders zijn overeengekomen;
  • de arbeidsovereenkomst is gesloten met een andere vennootschap dan waar de bestuurder statutair bestuurder is.

Transitievergoeding

Als het ontslagbesluit geldig is genomen en de arbeidsovereenkomst daardoor eindigt, kan de statutair bestuurder géén herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. De statutair bestuur kan, als hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest, wel een transitievergoeding vorderen. Om hierop aanspraak te maken, moet binnen drie maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst eem verzoekschrift worden ingediend.

Vaak zijn in de arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding. In dat geval moet worden beoordeeld of die afgesproken vergoeding in de plaats komt van een transitievergoeding of dat u daarnaast nog de transitievergoeding kunt vorderen.

Billijke vergoeding

Daarnaast kan de statutair bestuurder mogelijk een billijke vergoeding vorderen, namelijk als:

  • er géén redelijke grond in de zin van de wet is voor het ontslag; of
  • de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever/vennootschap.

De hoogte van de billijke vergoeding staat ter vrije bepaling van de rechter. Om hierop aanspraak te maken, zal de statutair bestuurder binnen twee maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst een verzoek bij de rechtbank moeten indienen.

Zo heeft de rechter in een uitspraak een billijke vergoeding toegewezen aan en statutair bestuurder van maar liefst € 141.500,- omdat de arbeidsovereenkomst was opgezegd zonder redelijke grond. Het kan dus lonen om hier kritisch naar (te laten) kijken.

Ontslagbesluit is geen einde managementovereenkomst

In plaats van een arbeidsovereenkomst kan een statutair bestuurder ook een managementovereenkomst (oftewel overeenkomst van opdracht) met de vennootschap hebben gesloten. In dat geval geldt een geldig genomen ontslagbesluit in principe niet als een beëindiging van de overeenkomst. De vennootschap zal de managementovereenkomst expliciet moeten opzeggen. Als dat niet gebeurt, dan blijft de overeenkomst doorlopen.

Geen wettelijke bepalingen

In de wet staan geen vereisten voor het opzeggen van een managementovereenkomst. Vaak staan de afspraken over het opzeggen van de overeenkomst in de overeenkomst zelf, bijvoorbeeld over een opzegtermijn en de wijze van opzegging. Als deze afspraken niet worden nagekomen, dan kan de statutair bestuurder mogelijk schadevergoeding claimen wegens wanprestatie.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht