Statuten

Statuten verplicht

Alle rechtspersonen (ondernemingen), zoals de BV, NV, formele vereniging en stichting, moeten beschikken over statuten. Deze statuten moeten bij de oprichting van de onderneming worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze verplichting geldt dus niet voor een VOF of eenmanszaak.

Inhoud statuten

Statuten bevatten de interne regels die gelden voor de onderneming. De statuten bevatten onder andere de doelstelling van de onderneming. Het is van belang dat de doelstelling een juiste omschrijving bevat van de activiteiten van de onderneming. Als bijvoorbeeld een overeenkomst wordt gesloten die buiten de doelomschrijving valt, kan die overeenkomst achteraf vernietigbaar zijn. Daarbij loopt het bestuur het risico van bestuurdersaansprakelijkheid.

Als besluiten van de onderneming in strijd zijn met de statuten, dan kunnen de besluiten nietig of vernietigbaar zijn. Als een bestuurder handelt in strijd met de statuten, dan riskeert hij/zij bestuurdersaansprakelijkheid. De inhoud van de statuten is dus nogal van belang en met name dat dit aansluit op de gewenste bedrijfsvoering.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

De statuten worden door een notaris opgesteld. Hoewel de notaris een professionele partij is, is het aan te raden de statuten kritisch te bekijken en te laten controleren door Absolute Advocaten. Wellicht heeft uw onderneming belang bij aanvullende of afwijkende afspraken.

In de praktijk komen wij regelmatig statuten tegen uit de jaren ’80 of ’90. Deze statuten zijn verouderd en vaak toe aan een update. Ook daarvoor kunt u terecht bij Absolute Advocaten.

Voor de BV geldt dat er eind 2012 een grote wetswijziging (flex-BV) heeft plaatsgevonden. Als de statuten van uw BV van vóór die tijd dateren, dan biedt de wet u nu wellicht meer flexibiliteit en mogelijkheden. Laat uw statuten dan eens controleren.

Voor het controleren van uw statuten kunnen wij u vaste tarieven aanbieden. Neemt u voor verdere informatie of mogelijkheden gerust eens vrijblijvend contact met ons op via ons telefoonnummer 026-32 59 023.

Opstellen bij oprichting

De statuten van een rechtspersoon worden bij oprichting opgesteld. Dit gebeurt door de notaris, die de statuten in de oprichtingsakte vastlegt. Tegelijkertijd moeten de statuten bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd, zodat derden (bijv. schuldeisers, leveranciers, klanten) daarvan kennis kunnen nemen. Deze derden kunnen door middel van de statuten inzicht krijgen in het bedrijf, de verplichtingen van leden van een verenging of stichting of de aandelenuitgifte van een BV/NV.

Ook latere wijzigingen van de statuten moeten bij de Kamer van Koophandel worden ingediend.

Naast de statuten kan binnen een onderneming nog een huishoudelijk reglement, directiereglement of andere regelingen gelden, waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt of uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen. Deze reglementen hebben niet de status van statuten.

Inhoud van de statuten

De inhoud van de statuten is per onderneming anders. De statuten bevatten de interne regels voor de onderneming. De wet schrijft per ondernemingsvorm voor welke afspraken verplicht in de statuten moeten worden opgenomen. Voor alle ondernemingen geldt dat het volgende verplicht in de statuten moet staan:

 • de naam van de rechtspersoon;

 • de gemeente/plaats waar zij haar zetel heeft;

 • de doelomschrijving.

Voor een vereniging of stichting geldt daarnaast bijvoorbeeld dat de statuten de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders moeten bevatten. Voor de NV en BV geldt bijvoorbeeld dat de statuten het bedrag van het maatschappelijk kapitaal of het nominale bedrag van de aandelen moeten vermelden.

Veel voorkomende bepalingen

Verder bevatten statuten vaak bepalingen over:

 • het bestuur;

 • de algemene vergadering;

 • de wijze van besluitvorming;

 • bij de vereniging: het lidmaatschap en de leden;

 • bij de NV/BV: aanbieding van aandelen (bij uittreding of uitstoting) oftewel een geschillenregeling;

 • beëindiging of ontbinding van de onderneming.

Besluiten in strijd met de statuten

Besluiten die in strijd met de statuten zijn genomen, zijn nietig of vernietigbaar. Dit betekent kortgezegd dat de besluiten niet geldig zijn. Als een besluit nietig is, dan geldt dat van rechtswege. Hierop hoeft geen beroep te worden gedaan. Bij een vernietigbaar besluit blijft het besluit bestaan totdat de vernietiging van het besluit wordt gevorderd.

Nietige besluiten

Een besluit in strijd met de statuten is onder meer nietig als:

 • de inhoud of strekking van het besluit in strijd is met de statuten;

 • het besluit in strijd is met de statutaire bepalingen die de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten regelen (bijv. als het besluit is genomen door een onbevoegd orgaan);

 • het besluit is genomen ondanks het ontbreken van een door de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling, bijvoorbeeld goedkeuring van aandeelhouders of leden.

Een nietig besluit kan in bepaalde omstandigheden worden gerepareerd door een bekrachtiging. Het gevolg is dat het besluit dan alsnog geldig is vanaf het moment dat het besluit werd genomen.

Vernietigbare besluiten

Een besluit dat is genomen in strijd met de statuten is onder meer vernietigbaar wegens strijd met statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Hieronder vallen onder meer statutaire bepalingen betreffende oproeping tot vergaderingen, agendering, toezending en terinzagelegging van stukken en wijze van stemming. Dit geldt ook voor besluiten die organen buiten een vergadering kunnen nemen.

De vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechter. Deze vordering kan worden ingesteld door de rechtspersoon zelf en door een ieder die daarbij een redelijk belang heeft, zoals bijvoorbeeld een bestuurder. De bevoegdheid om vernietiging van het besluit te vorderen vervalt na verloop van één jaar.

Een vernietigbaar besluit kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd, waarvoor dezelfde vereisten gelden als voor het te bevestigen besluit. Na de bevestiging geldt het vernietigbare besluit in beginsel als onaantastbaar, vanaf het moment dat het oorspronkelijke besluit werd genomen.

Handelen in strijd met de statuten

Als een bestuurder handelt in strijd met de statuten, dan riskeert hij/zij een bestuurdersaansprakelijkheid. Meer informatie hierover vindt u in dit artikel.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht