Overdragen van een contract, schuld of vordering

Wat kan ik overdragen?

Iedereen weet dat een auto, huis of tafel kan worden overgedragen. Het is echter ook mogelijk om overeenkomsten, vorderingen en schulden over te dragen. Voor elke vorm van overdracht gelden specifieke voorwaarden.

Schulden en vorderingen kunt u overdragen

Contractsovername

De overdracht van een overeenkomst wordt contractsovername genoemd. Contractsovername komt men vaak tegen bij een doorstart of overdracht van een onderneming. De koper zal immers de lopende (lucratieve) contracten willen overnemen, ook wel de orderportefeuille genoemd.

Voorbeeld contractovername

Stel dat een afnemer en een leverancier een overeenkomst sluiten. De leverancier verplicht zich dan tot levering van een bepaald product en de afnemer verplicht zich om voor dit product te betalen. Wanneer de leverancier vervolgens de overeenkomst wil overdragen aan een derde, dan heet dat contractovername.

De wet eist voor een geldige overname van een contract de medewerking van de oorspronkelijke wederpartij, wil de contractovername effect hebben. Zonder medewerking is een overname van een contract niet mogelijk. De wederpartij dient dus in te stemmen met de voor hem nieuwe contractspartij.

Juridisch advies nodig?

Bij Absolute Advocaten kunt u rekenen op de volgende voordelen:

  • ervaren advocaten;

  • onze kennis is altijd up-to-date;

  • u heeft één aanspreekpunt;

  • de advocaten zijn ook buiten de normale kantoortijden bereikbaar;

  • alle communicatie wordt automatisch opgeslagen, waardoor in geval van nood ook andere advocaten direct de zaak kunnen overnemen.

Schuldoverneming

Een schuld kan worden overgenomen door een derde. In het hiervoor genoemde voorbeeld heeft de afnemer, naast het recht op levering van het product, de “schuld” om voor het product te betalen.

De wet bepaalt dat de schuldoverneming pas werking heeft tegenover de schuldeiser, indien de schuldenaar en de derde de schuldeiser (de leverancier) in kennis stellen van de schuldoverneming en de schuldeiser instemt met de schuldoverneming. Deze 2 vereisten zijn vormvrij en kunnen dus mondeling of schriftelijk plaatsvinden, maar de schuldenaar die na de schuldoverneming van zijn verplichting is bevrijd, doet er goed aan om de instemming van de schuldeiser schriftelijk te hebben. Hij heeft dan bewijs dat hij niet meer hoeft te betalen.

Vordering overdragen 

In het genoemde voorbeeld heeft de leverancier de verplichting om een product te leveren, maar ook het recht om van de afnemer betaling van het product te ontvangen. Met andere woorden: de leverancier heeft een vordering op de afnemer. De leverancier kan deze vordering overdragen. Ook kan de afnemer zijn recht op levering overdragen. Dat is immers ook een vordering.

Akte van cessie

Een vordering overdragen wordt een cessie genoemd. Een cessie kan plaatsvinden door middel van een akte van cessie en mededeling daarvan aan de schuldenaar (openbare cessie), een authentieke akte (bijvoorbeeld een notariële akte van cessie) of een geregistreerde akte (bij de Belastingdienst) tussen de verkrijger van de vordering en de overdrager van de vordering. In de laatste 2 gevallen is mededeling niet vereist (stille cessie), maar deze wijze van overdracht is niet in alle situaties toegestaan.

Overdracht van rechten of overname van plichten?

Het gaat bij het overdragen van een vordering derhalve om de overdracht van rechten, terwijl het bij contractovername of schuldovername vaak gaat over de overname van verplichtingen. Het is zeer belangrijk om dit onderscheid te maken, omdat anders mogelijk de verkeerde wijze van overdracht wordt gekozen met alle gevolgen van dien.

Zoals uit het voorgaande blijkt, spelen er een aantal aspecten een belangrijke rol bij een contract overdragen, schuldovername of de overdracht van een vordering. Laat u daarom altijd goed adviseren wat de mogelijkheden zijn en hoe dit bewerkstelligd dient te worden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht