Incasso achterstallige huur

Uw huurder betaalt (al maanden) de huur niet meer. Wat nu? Hoe beweegt u de huurder tot het betalen van de huur? En kunt u de huurovereenkomst ontbinden als uw huurder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet?

Het is vrij eenvoudig: een huurder dient (op tijd) de huurpenningen te betalen. Doet hij dit niet dan pleegt hij wanprestatie.

Incasso huurvordering

Betaalt uw huurder al maanden de huur niet meer? De oplossing is om Absolute Advocaten uw vordering te laten incasseren! Voor meer informatie zie tabblad 'Tarieven'

 

Huurovereenkomst ontbinden

Betalingsachterstanden kunnen een reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Hierdoor loopt de schuld niet verder op en u kunt het pand aan een ander verhuren.

 

Beslag leggen

Indien uw huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan mogelijk beslag op zijn goederen worden gelegd. Wij kunnen u hierover adviseren en het beslag in gang zetten.

 

Uitzetten huurder

De overeenkomst is beëindigd maar de huurder wil niet vertrekken. Wat nu? Wij kunnen u helpen de ex-huurder uit het pand te krijgen.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in huurrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Kan of wil de huurder niet betalen?

Wanneer een huurder de huur niet meer betaalt, is er vaak (al langere tijd) meer aan de hand. Mogelijk verkeert de huurder in financiële moeilijkheden en kan hij de huur niet (meer) betalen. Het kan echter ook zo zijn dat de huurder de huur niet meer betaalt omdat hij dat om een bepaalde reden niet wil, bijvoorbeeld omdat het gehuurde gebreken vertoont.

Het is verstandig om eerst vast te stellen waarom de huurder de huur niet (meer) betaald.

Onbetwiste huurvordering (huurder kan niet betalen)

Van een onbetwiste vordering is sprake als:

  • de huurder niet reageert op betalingsverzoeken; of
  • de huurder de huurachterstand erkent, maar aangeeft de huur niet te kunnen betalen.

Wilt u sneller uw geld en wanbetaling voorkomen? Hier vindt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

Betwiste huurvordering (huurder wil niet betalen)

Wanneer een huurder niet wil betalen, ligt de situatie complexer. Men spreekt dan van een betwiste vordering. Door de huurvordering te betwisten, geeft de huurder aan het niet eens te zijn met de verschuldigdheid van een vordering. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn, zoals een beroep op opschorting door de huurder vanwege gebreken aan het gehuurde of omdat de huurder het niet eens is met de hoogte van de huur of servicekosten.

Als er sprake is van een vordering die inhoudelijk wordt betwist, is het raadzaam een huurspecialist in te schakelen. Het is niet verstandig om in dergelijke complexe situaties (zonder kennis van en ervaring met het proces- en huurrecht) zelf een procedure te starten.

 

 

Huurovereenkomst ontbinden

Blijft de huur onbetaald, dan kan de verhuurder een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst starten (in combinatie met vordering tot betaling van de achterstallige huur). Wordt het ontbindingsverzoek toegewezen, dan moet de huurder vertrekken.

Doorgaans is een rechter pas bij een huurachterstand van minimaal drie maanden geneigd om toestemming te geven voor ontbinding en ontruiming. Dit is echter geen wettelijke regel en de rechter zal daarom altijd rekening houden met de omstandigheden van het geval (zoals de belangen van huurder en verhuurder).

Een procedure tot ontbinding en ontruiming kan echter ook al worden gestart als een huurder herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Dit herhaaldelijk terkortschieten kan bijvoorbeeld bestaan uit het steeds te laat betalen van de huur of het al eerder (langere) tijd niet betaald hebben van de huur.

In de ontbindingsprocedure kan de rechter beslissen dat de huurder een termijn krijgt om de huurachterstand alsnog in te lopen. Voldoet de huurder de huurpenningen alsnog, dan wordt ontbinding van de huurovereenkomst voorkomen.

Let op! Het is niet verstandig om de huurovereenkomst op grond van een huurachterstand op te zeggen. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en eindigt dus pas na einde van die bepaalde tijd. Bij opzegging van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zal rekening gehouden moeten worden met een opzegtermijn. Bovendien gelden voor opzegging van een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte bijzondere regels waar rekening mee gehouden moet worden. Dit geldt ook voor opzegging van een huurovereenkomst met betrekking tot 290-bedrijfsruimte (winkelpand, horecalocatie, etc)

Tips indien u te maken heeft met een huurder die niet betaalt

Voordat u de incassering van een huurvordering uit handen geeft aan een advocaat, kunt u zelf het nodige doen om betaling te verkrijgen. Zo kunt u de huurder een herinnering of aanmaning sturen of de huurder bellen met de vraag of hij de huur zou willen betalen.

Gaat het om een huurder die al vaker de huur niet of te laat heeft betaald, dan kunt u zelf nog een laatste sommatie sturen waarbij u aankondigt dat de huurder een laatste gelegenheid krijgt voordat u de vordering aan een advocaat overdraagt en dat de kosten die u daarvoor zult maken op de huurder worden verhaald. Stuur deze brief altijd per aangetekende post, zodat bewezen kan worden dat de huurder de brief ontvangen heeft. 

De termijn voor verjaring van een huurvordering is vijf jaar na aanvang van de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Na afloop van de termijn van vijf jaar kan de verhuurder geen huurbetaling meer afdwingen, tenzij hij een stuitingshandeling heeft verricht of een procedure aanhanging heeft gemaakt.

Onze tarieven

Buitengerechtelijke traject

Aanmaning (kosten vermelden)

€   35,00

3 sommaties

Renteberekening

- Telefonisch contact klant

- Advies aan klant

- Aanzegging procedure

€ 250,00

Incl.

Incl.

Incl.

Incl.

Betalingsregeling treffen vanaf € 150,00

 

Gerechtelijke traject

Verhaalsonderzoek

vanaf € 350,00

Opstellen dagvaarding incasso

vanaf € 450,00

Opstellen dagvaarding incasso + ontbinding

 

 prijs op aanvraag

 

Zitting 

prijs op aanvraag

 

Bedragen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten (deurwaarderskosten, uittreksels Kamer van Koophandel, griffierechten).

 

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht