Debiteur failliet - wat te doen

Debiteur betaalt niet

In deze tijd komt het veel voor dat een crediteur zijn vordering op een vennootschap (de debiteur) niet kan innen omdat bijvoorbeeld:

Debiteur failliet? En hoe krijgt u nu uw geld?

Kan de crediteur altijd fluiten naar zijn geld?

Ook als het er alle schijn van heeft dat de debiteur al dan niet bewust heeft bewerkstelligd dat de crediteur onbetaald achterbleef?

In een recent door Absolute Advocaten behandelde zaak ging het om het volgende. Onze cliënt had goederen geleverd aan een vennootschap (debiteur). De facturen voor deze goederen werden niet voldaan door de debiteur. Uiteindelijk heeft de debiteur het op een voor haar weinig kansrijke procedure laten aankomen. Nadat onze cliënt in het gelijk was gesteld door de rechter wilde deze haar vordering innen. Het bleek echter dat in de tijd dat de procedure was gevoerd, de vennootschap van de debiteur geheel was leeggehaald. Cliënt zag zich geconfronteerd met een debiteur waar niks te halen viel.

De enige mogelijkheid om haar vordering te innen, was om de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen. In deze zaak waren daartoe twee mogelijkheden.

Geboekt succes!

In de vermelde zaak is voor de tweede optie gekozen, en met succes! Het is dus niet altijd zo dat de crediteur kan fluiten naar zijn geld.

Absolute Advocaten staat regelmatig schuldeisers en aansprakelijk gestelde bestuurders bij. Indien u vragen heeft over bovenstaande problematiek kunt u uiteraard contact opnemen met een van de geschikte specialisten van Absolute Advocaten.

Het faillissement van de debiteur aanvragen

Indien een vennootschap failliet wordt verklaard, wordt een curator aangesteld. Deze zal de failliete boedel afwikkelen. De wet geeft de curator een exclusieve bevoegdheid om bestuurders in geval van een faillissement persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het tekort van de boedel. De bestuurder is aansprakelijk indien deze zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Er zal dus eerst door de curator bewezen moeten worden dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en vervolgens dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Er zijn echter twee gevallen waarbij de wet de curator een handje helpt:     

  • Indien het bestuur heeft nagelaten om een behoorlijke boekhouding te voeren;
  • Indien het bestuur de jaarrekening niet binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar deponeert bij de Kamer van Koophandel (let op: deze termijn kan korter zijn).

Nadeel van deze aanpak is dat men volledig afhankelijk is van de curator. Tevens kan de curator alleen optreden namens alle schuldeisers.

Bestuurder aansprakelijk stellen

Niet het faillissement aanvragen, maar de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen omdat deze onrechtmatig jegens de crediteur heeft gehandeld. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt externe bestuurdersaansprakelijkheid genoemd.

Bij deze vorm van aansprakelijkheid moet de bestuurder zelf een voldoende ernstig verwijt gemaakt kunnen worden voor het handelen van de vennootschap. Een voldoende ernstig verwijt houdt volgens de Hoge Raad in dat een redelijk handelend bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben gehandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bestuurder verplichtingen aangaat namens de vennootschap, terwijl hij weet dat de vennootschap deze verplichtingen nooit kan nakomen of wanneer de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht