Concurrentiebeding

Het kan voor een werkgever van groot belang zijn dat bepaalde werknemers niet bij een (directe) concurrent gaan werken. Dit kan voorkomen worden door een concurrentiebeding aan te gaan. Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn arbeidscontract bij of voor een concurrent werkzaam te zijn.

Naast een concurrentiebeding is het raadzaam om in een arbeidsovereenkomst onder meer een geheimhoudingsbeding, nevenwerkzaamhedenbeding en relatiebeding op te nemen.

Advies of voeren procedure bij overtreding door werknemer

Heeft uw werknemer het concurrentiebeding overtreden? Wij kunnen u adviseren over de te voeren procedure en incasseren van boetes.

 

Opstellen concurrentiebeding met motivering

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet goed worden gemotiveerd. Wij kunnen u hierbij helpen.

 

Beoordelen geldigheid concurrentiebeding

Een concurrentiebeding moet aan bepaalde eisen voldoen om geldig te zijn. Wij kunnen dit voor u beoordelen en/ of opstellen.

 

Beoordelen risico's bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Een ontslag van een werknemer kan ertoe leiden dat een werkgever geen beroep op het concurrentiebeding kan doen. Wij adviseren u graag over de manier om dit te voorkomen.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

 

Wat zijn de eisen voor een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst?

Werkgever en werknemer moeten een concurrentiebeding samen schriftelijk overeenkomen. De werknemer dient meerderjarig te zijn. De arbeidsovereenkomst of een ander geschrift (zoals een arbeidsvoorwaardenreglement) waarin het concurrentiebeding is opgenomen of waarin naar voorwaarden wordt verwezen waarin een concurrentiebeding voorkomt, moet door de werknemer zijn ondertekend.

Ook ná het aangaan van de arbeidsovereenkomst kunnen partijen nog een concurrentiebeding overeenkomen. Zelfs na het einde van een contract is dit mogelijk (bijvoorbeeld in het kader van een beëindigingsregeling vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst). Wordt een werknemer onder druk gezet om het concurrentiebeding te tekenen, dan maakt de werkgever zich mogelijk schuldig aan misbruik van omstandigheden. Dat kan een reden zijn om het concurrentiebeding te vernietigen.

Wat dient er in het concurrentiebeding te worden opgenomen?

In de tekst van het concurrentiebeding dienen de verboden concurrerende activiteiten duidelijk te worden omschreven. Onduidelijkheid in de formulering komt veelal voor risico van de werkgever. In bepaalde gevallen is het verstandig een geografische beperking op te nemen. Rechters zijn verder over het algemeen van mening dat het belang van de werkgever bij handhaving niet zodanig is dat de werknemer gedurende een periode van meer dan een of twee jaar aan het beding gehouden kan worden. Verder is het aan te raden om aan het concurrentiebeding een boeteclausule te koppelen.

Wanneer is een concurrentiebeding in een contract niet geldig?

Het concurrentiebeding kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien:

 • de werknemer al enige tijd uit dienst is en bij de concurrent in dienst wil treden;
 • indien de werkgever geen belang (meer) heeft bij nakoming van het concurrentiebeding;
 • indien het concurrentiebeding een te zware beperking vormt voor de werknemer;
 • wanneer er geen geografische beperking is of deze beperking te groot is;
 • wanneer de beperking in tijdsduur te groot is.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts geldig als uit een in de tekst van het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever. Zonder deze motivering is het concurrentiebeding niet geldig.

Dit geldt voor contracten (met concurrentiebeding) die tot stand zijn gekomen op of na 1 januari 2015. Voor contracten (met concurrentiebeding) die vóór 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen, blijft het oude recht van toepassing.

Voor meer informatie over het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verwijzen wij u naar het artikel "Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst".

Wat kan een werkgever vorderen?

Als de werknemer zich niet houdt aan het concurrentiebeding dan kan de werkgever nakoming van het concurrentiebeding vorderen. Indien er een boetebeding is overeengekomen, kan de werkgever tevens de verbeurde boetes op de werknemer verhalen. Als de nieuwe werkgever / concurrent profiteert van de overtreding van het concurrentiebeding door de werknemer dan kan sprake zijn van een onrechtmatige daad door de nieuwe werkgever. Onder omstandigheden kan de oude werkgever de nieuwe werkgever aanspreken tot betaling van schadevergoeding. 

De werknemer kan schorsing of vernietiging van het concurrentiebeding vorderen.

Wanneer kan de werkgever geen rechten ontlenen aan het concurrentiebeding?

De werkgever kan geen beroep doen op het concurrentiebeding als de werkgever wegens de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd schadeplichtig is. Dit betekent dat de werkgever geen rechten kan ontlenen aan het concurrentiebeding indien:

 • de werkgever de opzegtermijn niet of niet juist in acht heeft genomen;
 • de werkgever de werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen;
 • de werkgever door opzet of schuld een dringende reden heeft veroorzaakt en de arbeidsovereenkomst door de rechter op die grond is ontbonden;
 • sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

In andere gevallen kan de werkgever rechten aan het concurrentiebeding ontlenen, ook als de werkgever een schadevergoeding aan de werknemer verschuldigd is. Bijvoorbeeld in het geval de werkgever een schadevergoeding moet betalen wegens een bedrijfsongeval of beroepsziekten.

Wanneer moet de tekst in een concurrentiebeding opnieuw worden herzien?

In de volgende gevallen is het vereist/verstandig de tekst in het concurrentiebeding opnieuw overeen te komen:

 • wanneer het concurrentiebeding bij een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken (bijvoorbeeld bij een (niet voorzienbare) wijziging van de functie van de werknemer);
 • bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of het omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • bij een overgang van onderneming of bij een andere overgang naar een andere werkgever.

Download hier onze gratis whitepaper

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht