Boetebeding

Boete niet nakomen verplichting

Een boetebeding is elk beding waarbij is bepaald dat een werknemer een boete moet betalen wanneer hij een (in de arbeidsovereenkomst opgenomen) verplichting niet nakomt.

Boetebeding in arbeidscontract

Veel voorkomende boetes

Vaak wordt in combinatie met de volgende bedingen in de arbeidsovereenkomst een boetebeding opgenomen:

Het is niet relevant of de boete strekt tot vergoeding van (de daadwerkelijk) geleden schade door het handelen van de werknemer of alleen is bedoeld als aansporing tot nakoming van de verplichting.

Geldigheid van een boetebeding

Een boetebeding is geldig indien deze schriftelijk wordt aangegaan. Verder geldt dat de beboetbare voorschriften en het bedrag van de boete moeten zijn vermeld.

Daarnaast geldt een aantal aanvullende vereisten waar, ten aanzien van een werknemer die meer verdient dan het wettelijk minimumloon, schriftelijk van kan worden afgeweken:

  • De bestemming van de boete moet zijn vermeld (dit vereiste geldt niet voor een boetebeding bij een concurrentiebeding);
  • De boete mag niet ten voordele van de werkgever strekken;
  • Het bedrag waarop de boete is gesteld moet uitgedrukt zijn in het geld waarin ook het loon is vastgesteld;
  • Binnen een week mag aan de werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes worden opgelegd dan een half dagloon.

In de meeste gevallen wordt van bovengenoemde voorwaarden afgeweken en wordt in het boetebeding opgenomen dat een werknemer bij overtreding een bepaalde direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeurd per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, welke boete aan werkgever moet worden voldaan.

Samenloop met schadevergoeding

De mogelijkheid van de werkgever om een boetebeding op te leggen sluit de mogelijkheid tot vordering van schadevergoeding door een werkgever niet uit. Echter, een werkgever mag ten aanzien van hetzelfde feit niet schadevergoeding vorderen én een boete heffen.

Matiging door de rechter

De rechter kan de boete matigen. Omstandigheden die daarbij kunnen meespelen zijn bijvoorbeeld dat de werknemer lang in dienst is, dat de werknemer altijd goed heeft gefunctioneerd, de hoogte van het loon van de werknemer, de financiële situatie van de werknemer en bijvoorbeeld het feit dat andere werknemers geen boetebeding in de arbeidsovereenkomst hebben staan. Rechters maken nogal eens gebruik van deze matigingsbevoegdheid.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht