Pandrecht vestigen en oefenen

Wilt u een pandrecht vestigen? Wij kunnen dit voor u regelen, maar we kunnen u ook adviseren of er wellicht alternatieven zijn die beter passen bij uw situatie. Ook als u het pandrecht wilt uitoefenen of juist een pandrecht wilt beëindigen, kan Absolute Advocaten u helpen.

Pandrecht vestigen

Contracten opstellen, pandrecht vestigen en registreren. Wij zorgen voor heldere afspraken en dat het pandrecht op de juiste zaken gevestigd wordt.

 

Uitoefenen pandrecht

De schuldenaar betaalt niet en het pandrecht moet uitgewonnen worden. Wij zorgen ervoor dat het pandrecht uitgeoefend wordt en u uw geld krijgt.

 

Pandrecht beëindigen

U bent pandgever en wilt het pandrecht beëindigen. Wil de pandhouder hieraan niet meewerken? Wij helpen u van het pandrecht af.

 

Alternatieve oplossingen

Naast pandrecht zijn er verschillende alternatieven. Voor uw situatie kunnen wij de beste oplossing selecteren.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialist in zakelijke contracten

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Waarvoor wordt pandrecht gebruikt

Pandrecht wordt gevestigd op roerende goederen, zoals de inventaris, een machine of op vorderingen van de schuldenaar. De schuldeiser kan in overleg met de schuldenaar (debiteur) dit recht vestigen. Wanneer de debiteur de rekeningen niet voldoet dan kunnen de verpande goederen verkocht worden waarna de factuur met de opbrengsten voldaan kan worden. 

Pandrecht bij wanbetalers

Betalingsregeling bij wanbetaling

Een betalingsregeling is een voor de hand liggende mogelijkheid bij wanbetaling. Wanneer de klant het bedrag niet in één keer kan voldoen, kan deze het bedrag in termijnen betalen. Van belang bij een betalingsregeling is dat deze schriftelijk wordt vastgelegd. Denk er ook over na of u rente en/ of incassokosten vergoed wil krijgen over het bedrag.

Borg staan voor wanbetaler

U kunt ook vragen om een borgstelling. Bij een borgstelling stelt iemand, een derde, zich borg voor de verplichtingen die de debiteur (uw klant) moet nakomen. Indien de debiteur zijn verplichtingen dan niet nakomt en de factuur wordt niet betaald, dan kunt u zich verhalen op de borg.

De borg kan een persoon zijn, maar ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.). Het is natuurlijk wel zaak dat de borg vermogen heeft waar u zich op kunt verhalen in het geval van onbetaalde facturen. Vraag bij twijfel om stukken die dit aantonen of verricht een verhaalsonderzoek . Een vaak voorkomende situatie is de eigenaar die zich persoonlijk borg stelt.

Pandrecht en hypotheekrecht

Een andere mogelijkheid is te vragen om een pandrecht of hypotheekrecht. Een pandrecht wordt gevestigd op roerende goederen, zoals de inventaris of een machine of op vorderingen (debiteuren) van de schuldenaar. Een hypotheekrecht wordt gevestigd op registergoederen, bijvoorbeeld een huis. Voor de vestiging van een hypotheekrecht moet men naar de notaris, voor pandrecht niet, daarvoor is een pandovereenkomst voldoende welke geregistreerd dient te worden bij de Belastingdienst.

Pandrecht en hypotheekrecht zijn zekerheidsrechten. Wanneer de klant niet betaalt, kunt u het goed waarop het pandrecht of hypotheekrecht is gevestigd, meestal bij executieveiling, verkopen. Van de opbrengst wordt uw vordering dan voldaan. U mag dus niet het goed zelf houden. Als u dat wil, moet u het kopen.

Pandrecht op vordering op naam vestigen

De meest interessante optie is het vestigen van een (stil) pandrecht op een vordering (op naam) van de klant of een derde. Pandrecht vestigen doet u bij een akte (dit hoeft niet via de notaris). De derde hoeft niet van de verpanding op de hoogte te worden gesteld. U dient het pandrecht wel te registreren bij de Belastingdienst. Als u de derde direct schriftelijk mededeling van de verpanding doet, hoeft dit niet.

Op het moment dat uw klant niet betaalt, kunt u bij de derde betaling opeisen. Deze kan dan slechts bevrijdend betalen aan u, de pandhouder. Wel heeft de derde de mogelijkheid om zich tegen u op dezelfde verweren te beroepen als ware hij uw klant. 

Bevestiging van onbetaalde facturen

Een vaak gehoorde reden van wanbetalers is dat zij wachten op een grote betaling van één van hun klanten. Wanneer dit als reden wordt opgegeven voor wanbetaling, vraag dan om een bevestiging van deze klant dat deze inderdaad een bedrag dient over te maken voor onbetaalde facturen. Of nog beter: dat deze het bedrag aan u zal overmaken. Is dit niet mogelijk, dan kunt u terugvallen op een van de hiervoor genoemde mogelijkheden voor wanbetaling, waarbij met name pandrecht op vordering een optie is.

Voorschot en waarborg als factuur niet wordt betaald

Indien u vermoedt dat er een probleem zal ontstaan bij de betaling door uw klant, dan kunt u ook om een voorschot vragen voordat u uw product of dienst levert.

Ook een waarborgsom is een mogelijkheid wanneer u vermoedt dat een factuur niet wordt betaald. De waarborgsom is vaak een percentage van de gehele te betalen som, welke vooraf wordt gestort. Deze storting kan ook onder een derde plaatsvinden. U kunt dan afspraken maken wanneer deze waarborgsom aan u toekomt. Bijvoorbeeld bij overschrijding van de betalingstermijn. Wil de klant niet betalen of niet volledig dan heeft u in ieder geval de waarborgsom.

Wanbetalers aanpakken met Absolute Advocaten

Iedere ondernemer krijgt er een keer mee te maken: een klant betaalt niet of slecht. De normale gang van zaken is dan dat u een aantal herinneringen en aanmaningen stuurt naar de wanbetaler om de debiteur alsnog tot betaling te bewegen. Wanneer dit geen resultaat oplevert en de klant wil niet betalen, wordt de vordering vaak uit handen gegeven aan een incassobureau of een advocaat. Dit heeft veelal tot gevolg dat de relatie met uw klant zal verslechteren.

Met de hiervoor onder het tabblad 'Alternatieven bij wanbetaling' genoemde mogelijkheden voor het aanpakken van wanbetalers heeft u als ondernemer meer zekerheid dat uw debiteuren zullen betalen zonder dat er direct een incassobureau of advocaat wordt ingeschakeld voor de wanbetaler waardoor de relatie met uw klant zal verslechteren.

Absolute Advocaten maakt regelmatig de in dit artikel genoemde regelingen en overeenkomsten met een wanbetaler. Wij voorzien u graag van advies bij wanbetaling!


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht