Ondernemingsvormen

De juiste rechtsvorm voor uw onderneming

Het idee voor uw onderneming is al klaar, u weet misschien al hoe uw bedrijf gaat heten, of u vanuit huis gaat werken of een bedrijfsruimte nodig heeft en of u personeel aanneemt of alles zelf gaat doen. Als startend ondernemer staat u voor veel belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden.

Veelal wordt de keuze voor een rechtsvorm gebaseerd op fiscale voordelen. Het is echter ook verstandig om naar andere aspecten zoals aansprakelijkheid te kijken. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen.

Kies de ondernemingsvorm die bij uw bedrijf past

Voordat u start

Voordat u uw onderneming daadwerkelijk gaat starten staat u voor de belangrijkste keuze: het kiezen van de juiste rechtsvorm. Welke rechtsvorm bij u past, is per situatie verschillend. In dit artikel zal worden ingegaan op de verschillende rechtsvormen met elk hun eigen kenmerken om u zo een duidelijk beeld te geven welke rechtsvorm het beste bij u past.

Waarom Absolute Advocaten?

Absolute advocaten is u graag van dienst bij het opstellen van documentatie met betrekking tot uw onderneming. Hierbij kunnen wij u adviseren en bijstaan betreffende alle facetten. Ook indien u een vordering op een vennootschap heeft en de bestuurders en/of aandeelhouders wellicht aansprakelijk zijn, kunnen wij u van advies voorzien.

Absolute Advocaten:

Voor meer informatie of advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Eenmanszaak

Startende ondernemers kiezen vaak voor de eenmanszaak. Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij één persoon de onderneming vormt. Die persoon is zowel de oprichter als eigenaar van de onderneming. Hij kan ook mensen aannemen.

Een term die bij de eenmanszaak vaak terug te vinden is, is ZZP (zelfstandige zonder personeel) of freelancer. ZZP is geen op zichzelf staande rechtsvorm, hier bestaat wel eens verwarring over.

Oprichting

Een eenmanszaak komt tot stand door inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor een eenmanszaak zijn geen verdere oprichtingseisen en/of startkapitaal nodig. U kunt maximaal één eenmanszaak oprichten.

Aansprakelijkheid

Een eenmanszaak heeft geen afgescheiden vermogen en u bent privé aansprakelijk voor alle schulden. Schuldeisers van uw onderneming kunnen dus ook aanspraak maken op uw privévermogen. Bij een faillissement gaat u persoonlijk ook failliet.

Als eigenaar van uw eenmanszaak moet u aangifte inkomensbelasting doen. De winst uit uw onderneming is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Vennootschap onder firma

Indien u samen met anderen een onderneming wilt gaan starten kunt u kiezen voor een vennootschap onder firma (Vof) Vennoten in een Vof kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

Oprichting / Aansprakelijkheid

Een Vof wordt opgericht door middel van een overeenkomst (vennootschapscontract). Hierin leggen de partijen de afspraken betreffende de samenwerking vast. Een Vof kent geen speciale oprichtingseisen. De Vof moet wel worden ingeschreven in de KvK. Het is erg belangrijk om de gemaakte afspraken in de Vof schriftelijk vast te leggen. Een advocaat kan u hierbij helpen en adviseren over de inhoud van deze overeenkomst.

De vennoten in een Vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de Vof. Elke vennoot kan dus voor de gehele schuld worden aangesproken. Schuldeisers dienen zich echter eerst op het vennootschapsvermogen te verhalen.

Wilt u meer weten over de totstandkoming en de aansprakelijkheid van de Vof? Lees dan ons artikel over de vennootschap onder firma.

Maatschap

De maatschap lijkt op de vennootschap onder firma. Bij een maatschap gaat het over de uitoefening van een beroep (arts, advocaat, tandarts etc.) en bij de Vof om de uitoefening van een bedrijf. Dit onderscheid is echter wel achterhaald en daarom is het raadzaam voor wat betreft de aansprakelijkheid ook te kijken naar de aansprakelijkheid bij een Vof.

Oprichting / Aansprakelijkheid

De maatschap wordt opgericht door een overeenkomst (maatschapscontract) en door inschrijving in de KvK. Andere oprichtingseisen en/of startkapitaal zijn niet nodig.

Wilt u meer weten over de totstandkoming en de aansprakelijkheid van de maatschap ? Lees dan ons artikel over de maatschap

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap is na de eenmanszaak de bekendste en de meest gebruikte rechtsvorm in Nederland. Een besloten vennootschap is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid en heeft een besloten karakter. Dit besloten karakter blijkt onder andere uit het feit dat de aandelen op naam zijn gesteld en deze niet vrij overdraagbaar zijn, tenzij dit anders is geregeld in de statuten.

Oprichting

De besloten vennootschap wordt opgericht bij notariële akte. Deze akte bevat de statuten die onder andere het doel van de vennootschap vermelden. 

Verplichtingen

Indien u een besloten vennootschap opricht, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. Zo moet u een minimum kapitaal storten van € 0,01 en heeft het bestuur de taak om de besloten vennootschap in te schrijven in het Handelsregister bij de KvK.

Jaarlijks moet het bestuur een jaarrekening opmaken en tijdig publiceren in het Handelsregister. De algemene vergadering (van aandeelhouders) moet de jaarrekening goedkeuren. Te late of onvolledige publicatie kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Aansprakelijkheid

Een besloten vennootschap heeft als voordeel dat het op het gebied van aansprakelijkheid veel veiliger is dan de eenmanszaak omdat de besloten vennootschap een afgescheiden vermogen heeft waardoor bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Er zijn echter situaties waarbij u wel als bestuurder, persoonlijk aansprakelijk kunt zijn.

Bestuurders moeten zich altijd inzetten voor een behoorlijke uitvoering van hun taak. Volgens vaste rechtspraak is er de eis dat de bestuurder beschikt over inzicht en zorgvuldigheid die voor zijn taak is weggelegd en deze nauwgezet vervuld. Maar ook staat vast dat iedere bestuurder afzonderlijk verantwoordelijk is voor zijn aandeel in het beleid. Hierbij is een onderscheid tussen interne bestuurdersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid jegens de vennootschap), externe bestuurdersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid jegens derden) en aansprakelijkheid bij faillissement.

Wilt u meer weten over de bestuurdersaansprakelijkheid in een besloten vennootschap? Lees dan ons artikel over bestuurdersaansprakelijkheid

Inschrijving Handelsregister

Indien u verzaakt om de vennootschap in te schrijven, bent u als bestuurder naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere bestuurder afzonderlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de gehele schuld gemaakt door de vennootschap.

Indien u bijvoorbeeld een bedrijfsauto heeft aangeschaft voordat u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelregister bent u, dus naast de vennootschap, hoofdelijk aansprakelijk indien u niet voldoet aan uw betalingsverplichting jegens de autoverkoper.

Besloten vennootschap i.o.

Namens een besloten vennootschap die nog niet is opgericht, kunnen er al overeenkomsten worden gesloten. De vennootschap is hier pas aan gebonden indien de rechtshandelingen na oprichting zijn bekrachtigd.

Indien de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde overeenkomst niet nakomt, zijn degenen die namens de op te richten vennootschap handelden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Beëindiging

Een besloten vennootschap kan eindigen door vereffening of liquidatie. Voordat dit van toepassing is, moet de rechtspersoon worden ontbonden. Indien er tijdens de ontbinding vast komt te staan dat er nog voldoende vermogen is om schulden te kunnen betalen, moet dit worden vereffend. Wilt u meer weten over liquidatie? Lees dan ons artikel over de Liquidatie B.V.

Een veel gebruikte en snelle methode van liquidatie is de turboliquidatie. Daar zitten echter wel risico’s aan vast zoals u in dit artikel kunt lezen.

Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap is met name interessant bij grote bedrijven die met hun aandelen naar de beurs willen gaan. Een van de belangrijkste verschillen met de besloten vennootschap is dat de naamloze vennootschap een open karakter heeft, wat betekent dat de aandelen van een naamloze vennootschap vrij overdraagbaar zijn. De vereisten en aansprakelijkheden van een naamloze vennootschap zijn vrijwel gelijk aan die van de besloten vennootschap. Ook de oprichtingseisen zijn gelijk, behalve als het gaat om het minimum kapitaal. Dit bedraagt voor de naamloze vennootschap € 45.000.

Zoals aan het begin van dit artikel is aangegeven, is het kiezen van de juiste rechtsvorm zeer belangrijk. De keuze heeft invloed op de aansprakelijkheid, kosten en o.a. groeimogelijkheden. Gezien de vele opties, met de daarbij behorende consequenties, is het sterk aan te bevelen om u te laten adviseren door een deskundige advocaat. Dit om eventuele problemen en onnodige kosten in de toekomst te voorkomen. Op die manier heeft u de beste start en kunt u met een gerust hart ondernemen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht