ZZP-contracten en de DBA

Wel of geen ZZP-er inzetten

Werkt u wel eens met ZZP’ers? En merkt u dat u, sinds het vervallen van de VAR-verklaring per 1 mei 2016, hierin terughoudend bent geworden? Twijfelt u ook of u als opdrachtgever er verstandig aan doet om een ZZP’er in te huren of dat u deze persoon juist in dienst moet nemen? Of merkt u als ZZP’er dat het sinds de veranderende wetgeving lastiger is om opdrachten te krijgen? En vraagt u zich ook af of het wel verstandig is om de overeenkomst die u van de opdrachtgever heeft gekregen te ondertekenen?

In november 2018 is gebleken dat de invoering van de betreffende wetgeving twee jaar is uitgesteld. Indien er meer bekend is, zullen wij u via deze site op de hoogte stellen.

ZZP-er verplicht in dienst nemen?

Dagelijks krijgen wij deze vragen

Absolute Advocaten krijgt deze vragen bijna dagelijks voorgelegd. Wellicht kunnen wij ook u hierbij helpen.

Vier tips

 1. Treed in overleg met uw ZZP’ers of opdrachtgevers over de wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven;

 2. Laat u adviseren over het gebruik van een eigen overeenkomst of een modelovereenkomst;

 3. Als u ervoor kiest om een modelovereenkomst te gebruiken, laat deze controleren. Er staan vaak overbodige afspraken in of er ontbreken belangrijke afspraken;

 4. Werk volgens de overeenkomst die u gesloten heeft.

Wij hanteren vaste prijzen

De specialisten van Absolute Advocaten helpen u graag bij het beoordelen van uw samenwerking en het beoordelen, opstellen of aanpassen van de overeenkomst. Wij kunnen u niet vooraf garanties bieden, maar wel zoveel mogelijk de risico’s voor u uitsluiten. Voor wat betreft de kosten kunnen wij u op voorhand wél zekerheid verschaffen.

Belastingdienst toetst of er sprake is van een dienstbetrekking

De Belastingdienst toetst aan de hand van dezelfde criteria of sprake is van een dienstbetrekking. Deze criteria zijn:

 • Is er een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten?

onder meer getoetst aan: kan de ZZP’er zich vrij laten vervangen door een derde? Gelden er objectieve en noodzakelijke criteria voor de vervanging?

 • Is de opdrachtgever verplicht loon te betalen?

onder meer getoetst aan: ontvangt de ZZP’er een vergoeding/loon voor de werkzaamheden? Is een uurloon, maandloon of totale vergoeding overeengekomen?

 • Is sprake van een gezagsverhouding?​

onder meer getoetst aan: kan de opdrachtgever concrete instructies geven over de werkinhoud? Wie bepaalt de werktijden? Wat is afgesproken over vakantie- en ziektedagen? Stuurt de ZZP’er facturen met BTW?

Risico opdrachtgevers

Wij begrijpen de moeilijkheden bij het inschakelen van ZZP’ers. Enerzijds biedt dit beide partijen vrijheid, maar anderzijds zijn de risico’s, met name voor u als opdrachtgever, groter geworden met het vervallen van de VAR. Als een ZZP’er voorheen een VAR had, dan was de opdrachtgever vooraf gevrijwaard van aansprakelijkheid voor de loonheffing. Dat is veranderd. De toets vindt nu achteraf plaats en opdrachtgever en ZZP’er zijn beide aansprakelijk als achteraf wordt geoordeeld dat sprake is van een dienstbetrekking. Ook de opdrachtgever kan dus worden aangesproken voor betaling van belasting- en premieverplichtingen. Opdrachtgevers én ZZP’ers hebben dus beide belang bij goede overeenkomsten.

Wat is er niet veranderd?

Van belang om te weten is dat de grens tussen ondernemerschap en een dienstbetrekking niet is gewijzigd. Wat onder de VAR-verklaring als ondernemerschap gold, geldt nu nog steeds als ondernemerschap en vice versa. Opdrachtgever en ZZP’er moeten dus dezelfde criteria (zie hierna) in de gaten houden.

Wat is er wél veranderd?

De VAR is vervallen. In plaats daarvan is het de bedoeling dat opdrachtgevers en ZZP’ers – als zij willen – met modelovereenkomsten gaan werken. Op de website van de Belastingdienst staan verschillende modelovereenkomsten, die door de Belastingdienst zijn beoordeeld en goedgekeurd. Deze modelovereenkomsten kunnen worden gebruikt en – waar nodig en toegestaan – worden aangepast aan de specifieke situatie. Waar voorheen jaarlijks een nieuwe VAR moest worden aangevraagd, hoeven opdrachtgevers en ZZP’er nu maar één keer een overeenkomst te sluiten.

Het werken met modelovereenkomst is niet verplicht. Wij merken dat daarover veel misverstand bestaat. Als een ZZP’er en opdrachtgever zeker weten dat géén sprake is van een dienstbetrekking, kan ook besloten worden niet met een modelovereenkomst te werken. Voorbeelden hiervan zijn ZZP’ers die voor particulieren werken, bijvoorbeeld een schilder die bij mensen thuis werkt of een trouwfotograaf, of ZZp’ers die vanuit een bepaald specialisme door verschillende opdrachtgevers worden ingehuurd, bijvoorbeeld de accountant of personeelsfunctionaris. Het werken met de modelovereenkomsten is alleen aan te raden in die gevallen waarin de opdrachtgever en ZZP’er twijfelen of sprake is van een dienstbetrekking.

Let op, in alle gevallen adviseren wij wél om met een overeenkomst of ten minste een opdrachtbevestiging te werken. Dit om afspraken tussen opdrachtgever en ZZP’er over de vergoeding, werkzaamheden etc. helder vast te leggen en discussies te voorkomen.

Modelovereenkomst biedt géén garantie

Als opdrachtgevers en ZZP’ers een modelovereenkomst gebruiken, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en te betalen. De ZZP’er is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De Belastingdienst toets echter pas achteraf of de opdrachtgever en ZZP’er ook volgens de (model)overeenkomst hebben gewerkt. Zo niet, dan kan de Belastingdienst achteraf alsnog beslissen dat toch sprake is geweest van een dienstbetrekking. In dat geval kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag voor de loonheffingen opleggen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan het werknemersdeel van de verzekeringspremies op de ZZP’er verhalen, maar het werkgeversdeel (premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet) kan wettelijk gezien niet op de opdrachtnemer worden verhaald. Dit komt dan achteraf alsnog voor rekening van de opdrachtgever. Het gebruik van een modelovereenkomst biedt dus géén garantie.

Onze tarieven

Beoordelen ZZP-contract

€  250,00

Adviesgesprek, beoordelen en aanpassen ZZP-contract

500,00

Adviesgesprek, opstellen en (na overleg) aanpassen ZZP-contract

750,00
Begeleiding in het gehele traject (adviesgesprek, opstellen en aanpassen ZZP-contract, adviseren bij of het voeren van de onderhandelingen etc.) 1.000,00

 

 • Exclusief 21 % BTW

 • Exclusief verschotten (deurwaarder, griffierechten, derden, reiskosten, etc)

 • Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

 • We werken enkel op basis van vooruitbetaling

 • Absolute Advocaten behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een opdracht te weigeren


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht