Huurrecht: algemene informatie

Huurder en verhuurder

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij (de huurder) die daarvoor een tegenprestatie verleent. Meestal is dit het betalen van een geldsom. Het maakt voor de kwalificatie van de overeenkomst niet uit of partijen hun overeenkomst anders hebben benoemd en/of zich niet hebben gerealiseerd dat van huur sprake zou kunnen zijn, voldoet een overeenkomst aan bovenstaande vereisten, dan wordt het als een huurovereenkomst aangemerkt.

Huurrecht

Soorten huurovereenkomsten

Er zijn vier soorten huurovereenkomsten te onderscheiden:

De wet schrijft specifieke regels voor als het gaat om een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte, woonruimte of overige gebouwde onroerende zaken. Hieronder volgt meer informatie over de regels die voor alle soorten huurovereenkomsten gelden, ongeacht het soort huurovereenkomst.

De specialisten van Absolute Advocaten

Absolute Advocaten heeft voor deze zaken specialisten binnen het kantoor die u met uw vragen en problemen kunnen helpen. Zij kunnen een huurovereenkomst voor u opstellen, controleren en u bijstaan in zaken als er problemen dreigen te of zijn ontstaan. Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via het nummer 026-3259023.

Verplichtingen verhuurder

Een verhuurder heeft drie belangrijke verplichtingen:

  1. het gehuurde ter beschikking stellen (de huurder moet het gehuurde kunnen gebruiken op de wijze zoals overeengekomen);
  2. onderhoudsplicht;
  3. huurder vrijwaren tegen een rechtsstoornis door derden*

* De verhuurder moet de huurder bijstaan als tegen de huurder, door een derde, een vordering wordt ingesteld die betrekking heeft op de verhuurde zaak en de kosten die door deze vordering zijn ontstaan vergoeden mits de huurder aan de verhuurder de vordering heeft meegedeeld.

Verplichtingen huurder

Een huurder heeft drie verplichtingen:

  1. (tijdig) huur voldoen;
  2. goed huurderschap;
  3. oplevering bij einde huur.

Beëindiging huurovereenkomst

Op welke manier men een huurovereenkomst kan beëindigen, hangt af van de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst. Er is daarbij allereerst een onderscheid tussen een huurovereenkomst voor bepaalde en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is een opzegging vóórdat de bepaalde einddatum is verstreken niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk is bedongen of indien partijen hier gezamenlijk mee instemmen. Is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, dan eindigt zij door opzegging tegen een voor huurbetaling overeengekomen dag op een termijn van tenminste een maand. In de praktijk wordt nagenoeg steeds een opzegtermijn bedongen.

Let op: de hierboven genoemde huurovereenkomsten voor onroerende zaken kunnen regels voor beëindiging bevatten die van deze hoofdregel afwijken!

Wederzijds goedvinden

De verhuurder en huurder kunnen ook samen overeenkomen dat de huurovereenkomst op een overeengekomen datum zal eindigen. Er hoeft dan niet voldaan te worden aan de termijnen van opzegging of de aanwezigheid van een geldige grond van opzegging.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht