Oude schulden VOF

Hoofdelijk aansprakelijk

Vennoten in een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die ten tijde van hun toetreding bestaan of nadien ontstaan in een vof. Bij de aansprakelijkheid betreffende de schulden van een vof bepaalt het Wetboek van Koophandel (WvK) dat de vennoten hoofdelijk verbonden zijn wegens de verbintenissen van de vennootschap.

Hoofdelijk aansprakelijk voor oude schulden VOF

Bescherming schuldeisers

De achterliggende gedachte is dat de schuldeisers van een vof hierdoor worden beschermd indien het afgescheiden vermogen van de vof ontoereikend is. De schuldeisers kunnen zich dan verhalen op het privévermogen van de vennoten.

Daarnaast dient het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten de rechtszekerheid. Een onderzoek naar het ontstaansmoment van de schuld en welke vennoot daarvoor dan aansprakelijk zou zijn, kan in dit geval achterwege blijven.

Waarom Absolute Advocaten?

Absolute Advocaten adviseert regelmatig over samenwerkingsverbanden als de vof. Wij kunnen voor u een oplossing creëren om de voornoemde risico's te beperken of te verleggen.

Voor advies omtrent samenwerkingsverbanden, waaronder de vof, kunt u uiteraard contact opnemen met de advocaten van Absolute Advocaten.

De Hoge Raad

De Hoge Raad heeft bepaald dat een nieuw toegetreden vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor oude schulden. De vennoten zijn dus hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die ten tijde van hun toetreding bestaan, of nadien ontstaan.

De achterliggende gedachte is dat de schuldeisers van een vof hierdoor worden beschermd indien het afgescheiden vermogen van de vof ontoereikend is. De schuldeisers kunnen zich dan verhalen op het privévermogen van de vennoten. Daarnaast dient het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten de rechtszekerheid. Een onderzoek naar het ontstaansmoment van de schuld en welke vennoot daarvoor dan aansprakelijk zou zijn, kan in dit geval achterwege blijven.

Bij het voorgaande dient bedacht te worden dat een vennoot die wil toetreden, inzage kan bedingen in de financiële positie van de vennootschap. Zijn er risico’s aan het licht gekomen, dan kunnen daarvoor garanties worden bedongen of afspraken worden gemaakt wie van de vennoten die schulden dient te voldoen. Dit kan worden vastgelegd in het vennootschapscontract. De toetredende vennoot kan zichzelf dus beschermen door goed onderzoek te doen alvorens toe te treden tot een vof.

Voorbeelden uit de rechtspraak

Assurantietussenpersoon

Een goed voorbeeld uit de rechtspraak is de volgende zaak. A, B en C zijn vennoten van een vennootschap onder firma (vof). De vof was een assurantietussenpersoon. Voor een klant van de vof (X) is in 2006 een hypotheek afgesloten bij Westland/Utrecht Hypotheekbank met daaraan gekoppeld een levensverzekering bij Levensverzekering Maatschappij Erasmus. Op 20 december 2010 is via de vof een nieuwe hypotheek voor X afgesloten bij de SNS Bank. De vorige polis is per 31 december 2010 beëindigd en overgenomen door de SNS Bank en er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij TAF.

Ten behoeve van deze polissen heeft X in totaal een bedrag van € 35.000,00 overgemaakt aan de vof, zodat dit bedrag kon worden gestort in de afgesloten polis. X vordert in deze zaak van C, kort gezegd, terugbetaling van de € 35.000,00, omdat het bedrag nooit is gestort in de polis. De reden dat alleen van C het bedrag wordt gevorderd is omdat aan A en B surseance van betaling is verleend en zij vervolgens failliet zijn verklaard.

C stelt dat zij niet gehouden is dit bedrag te betalen aan X, omdat zij een nieuwe vennoot is in de VOF en de schulden zijn ontstaan voor haar toetreding als vennoot. Het hof oordeelt dat C wel aansprakelijk is voor de schulden ook al zijn die ontstaan voor haar toetreden.

Huurovereenkomst

In een andere zaak ging het om een door de vof afgesloten huurovereenkomst. Het hof oordeelde dat de vennoten naast de vof hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de huurpenningen. Dit geldt totdat de huurovereenkomst is geëindigd.

Vennoten die uittreden terwijl de huurovereenkomst nog loopt, zijn ook na hun uittreden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. Dit is niet alleen het geval als de vof wordt voortgezet, maar ook wanneer de vof wordt ontbonden. Zolang de huurovereenkomst door de vof wordt voortgezet, blijft de uitgetreden vennoot aansprakelijk, ook al kan hij geen invloed meer uitoefenen op de huurovereenkomst. De vennoot is slechts dan niet aansprakelijk indien de verhuurder hem uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid heeft ontslagen of wanneer de redelijkheid en billijkheid zich tegen aansprakelijkheid verzetten.

Conclusie

Een nieuw toegetreden vennoot kan aansprakelijk zijn voor oude schulden. Het is van groot belang om, alvorens toe te treden tot een vof, grondig onderzoek te doen naar de schuldenpositie van de vof en indien nodig garanties te bedingen of afspraken te maken.

Aansprakelijkheid bij maatschap

Let er op dat het voorgaande niet geldt voor de maatschap. De Hoge Raad heeft in 2013 een arrest geoordeeld dat voor voor aansprakelijkheid van maten in een maatschap voldoende was dat:

  • de schuld of een deel daarvan na toetreding is ontstaan; of

  • na toetreding de opdracht is aanvaard ten gevolge van welke opdracht de schuld is ontstaan.

Bij het voorgaande is niet van belang of de maat ook iets met de opdracht te maken had.

Het is overigens niet zo dat, in verband met de aansprakelijkheid, men dan kan kiezen voor een vof. Voor meer informatie over de maatschap kunt u dit artikel raadplegen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht