Klachtplicht

Belang voor schuldeiser

De klachtplicht is de verplichting van een schuldeiser om bij een gebrek in de prestatie van de schuldenaar binnen bekwame tijd na het ontdekken van het gebrek, bij de schuldenaar te klagen. Doet de schuldeiser dit niet dan vervallen al zijn rechten!

De klachtplicht dient altijd in acht te worden genomen als er sprake is van een gebrek in de prestatie. Dit om te voorkomen dat u al uw rechten verspeeld.

Belang voor de schuldenaar

Er is ook een keerzijde aan de klachtplicht. Het is namelijk een manier voor de schuldenaar om onder een aansprakelijkheidsstelling uit te komen. De schuldeiser zal nimmer zelf over de klachtplicht beginnen en de rechter toetst niet uit zichzelf aan de klachtplicht (tenzij het om een consumentenkoop gaat). De schuldenaar kan, wanneer hij aansprakelijk wordt gesteld, in bepaalde gevallen het verweer voeren dat de schuldeiser niet tijdig heeft geklaagd. Als dit verweer slaagt, dan vervallen alle rechten van de schuldeiser.

U bent verplicht tijdig te klagen bij de leverancier!

Voorbeeld

De heer Pietersen koopt een woning voor een bedrag van € 350.000,00. Het huis is gebouwd in 1979. Nadat Pietersen in het voorjaar eigenaar is geworden van de woning ziet hij dat de verf aan de buitenzijde begint te bollen. Na inspectie blijkt dat er sprake is van houtrot en schimmel. Dit heeft zich verspreid door al het houtwerk. Pietersen zegt echter niks tegen de verkoper en laat het voorlopig voor wat het is. Wanneer Pietersen, een jaar later, de houtrot en schimmel wil laten verwijderen blijkt dat dit een kostenpost is van € 70.000,00. Pietersen stelt de verkoper dan pas aansprakelijk voor de schade. Hij is dan te laat. Hij had direct nadat hij de houtrot en schimmel ontdekte bij de verkoper moeten klagen. Nu is zijn recht op schadevergoeding vervallen.

Wat Absolute Advocaten voor u kan betekenen

Zoals hiervoor gebleken is het tijdig klagen zeer belangrijk. Wordt er niet tijdig geklaagd, dan vervallen alle rechten met betrekking tot het gebrek. Denk hierbij aan de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen, maar bijvoorbeeld ook vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling.

Zowel voor een schuldeiser (om bijvoorbeeld een vordering af te weren) als voor een schuldenaar (om zijn rechten niet te verspelen) is tijdig klagen dus van groot belang! Win dus altijd deskundig advies in om ervoor te zorgen dat u niet achter het net vist. Maar wacht daar niet te lang mee.

Absolute Advocaten is gespecialiseerd in deze problematiek en staat regelmatig schuldeisers en schuldenaren bij. Absolute Advocaten kan:

 • u adviseren over de klachtplicht;
 • u bijstaan in een geschil of procedure met betrekking tot de klachtplicht;
 • bij een gebrek schadevergoeding, herstel of vervanging vorderen;
 • beoordelen of een schuldeiser wel tijdig heeft geklaagd.

Tijdig klagen

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat er bij een gebrek in de prestatie tijdig moet worden geklaagd. De wet kent een algemene klachtplicht en een specifieke klachtplicht indien er sprake is van koop. Beide klachtplichten kennen dezelfde voorwaarden en eisen. Voor de klachtplicht bij de koop is er echter een speciale regel indien het om consumentenkoop gaat, waarover hierna meer.

Kort gezegd moet de schuldeiser (meestal een koper) binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt, of had behoren te ontdekken, daarvan melding doen aan de schuldenaar (vaak de verkoper). De grote vraag is dan: wat is binnen bekwame tijd?

De Hoge Raad heeft aangegeven dat deze vraag niet in zijn algemeenheid te beantwoorden is. Bij de afweging of er binnen bekwame tijd is geklaagd, dienen alle betrokken belangen te worden afgewogen en alle omstandigheden van het geval spelen een rol. Van groot belang is of de schuldenaar nadeel ondervindt doordat de klachtplicht niet is nageleefd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien door het verstrijken van de tijd de schuldenaar in de problemen komt met het aantonen dat er geen sprake was van een gebrek.

Enkele voorbeelden:

 • een koper klaagt pas een jaar nadat deze bodemvervuiling heeft ontdekt bij de verkoper;
 • een machine wordt geleverd. Volgens de koper is de machine non-conform, maar hij neemt de machine in gebruik en klaagt pas na een aantal maanden;
 • iemand klaagt pas na een maand over niet werkende remmen van een kostbare mountainbike;
 • een verzekerde wacht te lang met het klagen tegen zijn tussenpersoon over de polisdekking van een verzekering

Omdat de vraag niet algemeen beantwoordt kan worden is het zeer aan te bevelen om advies in te winnen mocht u een gebrek ontdekken of het vermoeden hebben dat er een gebrek is. Een verkeerde inschatting of ondeskundig advies waardoor u niet tijdig klaagt kan u, net als de heer Pietersen, duur komen te staan.

Onderzoek

Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van een gebrek. De schuldeiser mag eerst onderzoek doen om vast te stellen of er sprake is van een gebrek. In het voorbeeld van de heer Pietersen mocht de heer Pietersen eerst onderzoek laten doen door een deskundige die het houtrot en de schimmel vaststelde. 

Maar ook hier is voorzichtigheid geboden. Het onderzoek moet namelijk wel uitgevoerd worden met de voortvarendheid die gelet op de omstandigheden in redelijkheid kan worden gevergd. Men kan dus niet een half jaar wachten met uitvoeren van het onderzoek bij een eenvoudig gebrek. Of het onderzoek met de vereiste voortvarendheid heeft plaatsgevonden hangt onder andere af van:

 • de aard en de waarneembaarheid van het gebrek;
 • de wijze waarop dit gebrek aan het licht treedt;
 • de deskundigheid van de koper.

Uit het voorgaande volgt ook dat een schuldeiser bij ontvangst van de prestatie deze prestatie dient te controleren op gebreken. Doet de schuldeiser dit niet en gaat het om een simpel waar te nemen gebrek, dan kan hij of zij wel eens al zijn rechten verspelen!

Consumentenkoop

Zoals gezegd geldt bij consumentenkoop een aparte regeling. Bij consumentenkoop wordt namelijk een termijn van twee maanden, na de ontdekking van het gebrek, als tijdig beschouwd. Koopt u bijvoorbeeld een fiets bij de fietsenwinkel en blijken de remmen niet te werken, dan dient u binnen twee maanden te klagen. In dat geval is er geen discussie of er tijdig geklaagd is, terwijl dit gebrek eigenlijk wel direct gemeld had kunnen worden.

Is de termijn van twee maanden overschreden dan wil dat niet meteen zeggen dat er te laat is geklaagd. In dat geval gelden de normale regels zoals hiervoor beschreven.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht