Werkweigering

Werkweigering houdt in dat een werknemer weigert aan de redelijke opdracht van de werkgever te voldoen. Dit kan inhouden het weigeren van het verrichten van (bepaalde) werkzaamheden, maar ook het weigeren om gehoor te geven aan een opdracht van de werkgever om een dag vanuit een andere vestiging te werken.

Beoordelen of sprake is van een redelijke opdracht

Allereerst moet de vraag worden beantwoord of de door de werkgever gestelde opdracht voor de wet geldt als "redelijke opdracht". Wij kunnen u hierin adviseren (vooraf en/ of achteraf).

 

Opstellen waarschuwingsbrief

Een goede officiële waarschuwing is een essentieel onderdeel voor het opbouwen van een ontslagdossier. Het is aan te raden een officiële waarschuwing op papier te zetten. Wij kunnen voor u een schriftelijke officiële waarschuwing opstellen of controleren.

 

Ontslagprocedure voeren

Indien een werknemer ontslagen moet worden, kunnen wij deze procedure voor u voeren. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn hierin gespecialiseerd en kennen alle ins en outs op het gebied van het ontslagrecht.

 

Advies ontslagprocedure

Afhankelijk van de situatie en het opgebouwde ontslagdossier zijn er verschillende ontslagroutes mogelijk. Belangrijk is om de juiste te kiezen. Wij kunnen u in deze keuze adviseren en bijstaan in de ontslagprocedure.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Simpele gevallen

Als een werknemer gewoonweg niet komt opdagen voor het verrichten van zijn eigen werk, dan is het duidelijk dat sprake is van werkweigering, tenzij de werknemer ziek is. Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin de werknemer herhaaldelijk te laat komt of zonder toestemming op vakantie gaat. In die gevallen is vrij eenvoudig vast te stellen dat sprake is van werkweigering.

Dit kan anders zijn als de werkgever aan de werknemer een opdracht geeft tot bijvoorbeeld overwerk of het verrichten van werkzaamheden in een andere vestiging. Mag de werknemer deze opdracht weigeren? 

Binnen de grenzen van de arbeidsovereenkomst

Het is van belang dat sprake is van een redelijke opdracht, die valt binnen de grenzen van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever een chauffeur meermaals een opdracht geeft om een bepaalde rit te rijden en de chauffeur weigert dit, dan zal dit een redelijke opdracht zijn en sprake zijn van werkweigering. Als bijvoorbeeld de werkgever aan de werknemer de opdracht geeft om een dag in een andere vestiging te werken, maar deze vestiging zich aan de andere kant van Nederland bevindt en de reistijd van de werknemer verdubbelt, zonder dat de reiskosten worden vergoed, dan zal de opdracht van werkgever meestal niet redelijk zijn. 

Gerechtvaardigd belang

Een werknemer kan een gerechtvaardigd belang hebben om de opdracht van de werkgever te weigeren. Hiervan zal sprake zijn als de veiligheid of gezondheid in het geding is, bijvoorbeeld als hij wordt blootgesteld aan hitte of als zijn werktijden in strijd komen met de arbeidstijdenwet. Een gerechtvaardigd belang kan ook gelegen zijn in de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De werknemer moet de werkgever wel tijdig op de hoogte stellen en aangeven waarom hij de opdracht weigert.

Ernstige gevolgen

Werkweigering kan leiden tot ontslag op staande voet. Het is aan te raden om bij een eerste en mogelijk éénmalige werkweigering niet direct over te gaan tot ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet is een uiterst ontslagmiddel. Wij adviseren dan ook de werknemer eerst een schriftelijke waarschuwing te geven voor een werkweigering, waarin duidelijk wordt aangegeven wat de gevolgen zijn bij een eventuele herhaalde werkweigering.

Grond voor ontbinding

Een werknemer kan ernstige gewetensbezwaren hebben tegen de te verrichten arbeid. Het weigeren van een werknemer om de bedongen arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, is een redelijke grond om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. De werkgever moet wel aannemelijk maken dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht en er geen herplaatsingsmogelijkheden, al dan niet met behulp van scholing, zijn. In deze situatie ligt ontslag op staande voet niet voor de hand.

Initiatief bij werknemer

De werknemer moet de werkgever informeren dat sprake is van een ernstig gewetensbezwaar. Van een ernstig gewetensbezwaar is sprake als de werknemer een onoverkomelijk bezwaar heeft tegen de opgedragen taak. Naast religieuze bezwaren, kan een gewetensbezwaar gelegen zijn in maatschappelijk ethische of politieke overwegingen. Bezwaren tegen het bedrijfsbeleid in het algemeen vallen buiten de bescherming van dit artikel.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht