Werktijden wijzigen

Wijzigen is vaak mogelijk

Voor een werkgever is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk de werknemer te verplichten tot een wijziging in de werktijden.

Wijzigen van de werktijden door de werkgever

Noodzakelijke verandering

Het kan soms noodzakelijk zijn, om bedrijfsredenen, dat een werkgever de werktijden van zijn werknemer(s) wil wijzigen. Dit kan (schriftelijk) worden afgesproken tussen werkgever en werknemer maar het komt ook voor dat een werknemer hiertoe niet genegen is.

Juridische begeleiding

Het wijzigen van de werktijden kan veel weerstand oproepen. De gevolgen voor een werknemer kunnen ingrijpend zijn waardoor wettelijk is vastgelegd waaraan een wijziging moet voldoen. 

Door de wijziging op een correcte manier in te voeren, kunnen veel problemen voorkomen worden. Absolute Advocaten heeft hierin ervaring en is ook bekend met de mogelijke bezwaren van uw personeel. Neem vrijblijvend met een van onze advocaten contact op en vraag naar wat wij voor u kunnen betekenen.

Instructiebevoegdheid

Het vaststellen van het werkrooster valt in beginsel onder het instructierecht van de werkgever. Hierbij heeft de werkgever een grote vrijheid maar dient hij voor de werknemer een bestendig arbeidspatroon vast te stellen en rekening te houden met bestaande werktijden. Wanneer een werkgever de arbeidstijden van een werknemer wijzigt, is het uitgangspunt dat de werknemer hiermee akkoord gaat.

Drie lastigere situaties

In drie gevallen kan het lastiger zijn voor een werkgever om de werktijden van een werknemer te wijzigen:

  • wanneer de werktijden zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of CAO;
  • wanneer de werktijden op een andere grond als arbeidsvoorwaarde hebben te gelden;
  • wanneer de werktijden een verworven recht van de werknemer zijn.

Arbeidsvoorwaarde

Wanneer de werktijden in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen hebben zij te gelden als een arbeidsvoorwaarde. Een werkgever kan deze voorwaarde wijzigen op grond van zwaarwichtige redenen wanneer er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Onder zeer bijzondere omstandigheden is het mogelijk de arbeidsvoorwaarde te wijzigen zonder eenzijdig wijzigingsbeding. De werkgever dient in dat geval aan te tonen dat het onaanvaardbaar is dat de arbeidsovereenkomst onverkort in stand blijft. Ook kan het verzoek tot wijziging van de arbeidstijden als een noodzakelijk en redelijk voorstel van de werkgever worden gezien, dat in beginsel niet door de werknemer geweigerd kan worden. Bij de beoordeling hiervan wordt rekening gehouden met:

  • de aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel aanleiding hebben gegeven;
  • de aard en de ingrijpendheid van het voorstel;
  • het belang van de werkgever en zijn onderneming;
  • de positie van de werknemer;
  • het belang van de werknemer bij het ongewijzigd blijven van zijn arbeidstijden.

Verworven recht van werknemer

Wanneer de werktijden van de werknemer als een verworven recht hebben te gelden, is het moeilijk voor een werkgever deze eenzijdig te wijzigen. Een verworven recht is geen wettelijk recht en ook niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Het kunnen rechten zijn die ooit mondeling zijn afgesproken maar zij kunnen ook stilzwijgend ontstaan. Een verworven recht kan op dezelfde manier worden gewijzigd als een arbeidsvoorwaarde. Werknemer en werkgever kunnen hierover samen afspraken maken, en de werkgever kan onder omstandigheden het verworven recht 'intrekken' (eenzijdig wijzigen).

 

Wijzigen werktijden | Werktijden aanpassen | Werktijden en CAO | Verworven rechten


Deel deze pagina:


Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht