Te laat komen op het werk: reden voor ontslag?

Sommige werknemers komen structureel te laat. Dit is vervelend voor collega's en leidinggevenden maar het kan ook ernstigere gevolgen voor het bedrijf hebben. Afhankelijk van de oorzaken, de genomen maatregelen en de gevolgen is het mogelijk dat ontslag volgt.

Officiële waarschuwing opstellen

Een goede officiële waarschuwing is een essentieel onderdeel voor het opbouwen van een ontslagdossier. Wij kunnen voor u een officiële waarschuwing opstellen die voldoet aan alle vereisten. 

 

Ontslagdossier opbouwen

Voor een succesvolle ontslagprocedure is een goed ontslagdossier onontbeerlijk. Wij kunnen u adviseren over de opbouw van een goed ontslagdossier en beoordelen of uw dossier 'ontslagrijp' is.

 

Ontslagprocedure voeren

Indien een werknemer ontslagen moet worden, kunnen wij deze procedure voor u voeren. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn hierin gespecialiseerd en kennen alle ins en outs op het gebied van het ontslagrecht.

 

Ontslag op staande voet

Soms kan een werknemer op staande voet ontslagen worden. Het is raadzaam hiertoe niet te snel over te gaan en de werknemer eerst te waarschuwen. Neem contact op met een van onze advocaten voor advies.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Reden voor ontslag

Sommige werknemers komen structureel te laat. Dit is vervelend voor collega's en leidinggevenden maar het kan ook ernstigere gevolgen voor het bedrijf hebben. Afhankelijk van de oorzaken, de genomen maatregelen en de gevolgen is het mogelijk dat ontslag volgt. 

Een voorbeeld is een buschauffeur die structureel te laat op het werk verschijnt waardoor hij te laat of niet aan zijn route kan beginnen. 

Dossieropbouw

Bij ontslag worden zware eisen gesteld aan de stel- en motivatieplicht van de werkgever. Hij dient voldoende aannemelijk te maken en te motiveren dat en waarom de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet langer kan worden voortgezet. Een werkgever moet een dossier opbouwen.

Oorzaak te laat komen

De redenen waarom een werknemer te laat komt, zijn vaak uiteenlopend. Het kan zo zijn dat een werknemer zich simpelweg verslaapt of door zijn privé-situatie (bijv. kinderen) drukke ochtenden heeft. Ook kan er sprake zijn van een dieperliggend probleem, zoals oververmoeidheid of overspannenheid.

Het is van belang dat een werkgever inzicht krijgt in de oorzaak van het probleem van de werknemer alvorens hij maatregelen treft. Als uw werknemer te laat op het werk komt, ga dan eerst het gesprek met hem aan en vraag naar de oorzaak. Het is aan te raden dit gesprek schriftelijk te bevestigen.

Officiële waarschuwing

Wanneer een werknemer voor de eerste keer te laat komt, is meestal een mondelinge waarschuwing of een schriftelijke bevestiging van een gesprek afdoende. Ook bij een tweede of derde keer wordt vaak nog een mondelinge waarschuwing gegeven. Wanneer het te laat komen echter structureel voorkomt, is het verstandig de werknemer officieel te waarschuwen

Schorsing

Als blijkt dat schriftelijk waarschuwen de werknemer er niet van weerhoudt te laat te komen en er geen legitieme reden is voor het verzuim, dan kan de werkgever een verdergaande sanctie opleggen zoals schorsing of ontslag. Welke sanctie mag worden toegepast, is afhankelijk van wat er in een CAO, bedrijfsreglement of de schriftelijke waarschuwing is vermeld. Schorsing is een omstandigheid die in de risicosfeer van de werkgever ligt en daarom is hij over de periode van schorsing in principe wel verplicht tot doorbetaling van het loon.

Mogelijke ontslagroutes

Wanneer u als werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen wegens herhaaldelijk te laat komen, heeft u daarvoor verschillende mogelijkheden. U kunt:

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is zelden geoorloofd als sprake is van (herhaaldelijk) te laat komen van de werknemer. Ten eerste moet altijd rekening worden gehouden met de reden voor het te laat komen. Ten tweede speelt een rol of een werknemer structureel te laat komt en of de werkgever daartoe al eerder andere maatregelen heeft getroffen. Daarnaast wordt gekeken naar het verzuim dat gepaard gaat met het te laat komen: gaat het om een paar minuten of is een werknemer uren te laat? Ook de functie van de werknemer speelt een rol: is het op tijd komen van essentieel belang voor de uitoefening daarvan (bijvoorbeeld bij een taxichauffeur). Deze omstandigheden spelen in elke ontslagsituatie een rol.

Het is raadzaam niet te snel over te gaan tot ontslag op staande voet en de werknemer eerst te waarschuwen. 

Via de kantonrechter

In plaats van ontslag op staande voet kan er (vaak beter) voor worden gekozen om via de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Van belang is dat de werknemer herhaaldelijk te laat komt en de werkgever de werknemer hiervoor heeft gewaarschuwd. Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen via de kantonrechter, dient hij een ontbindingsverzoek in te dienen. Hiervoor geldt dat een werkgever moet kiezen uit een aantal in de wet geformuleerde redelijke gronden en aannemelijk moet maken dat de arbeidsovereenkomst niet langer in stand kan blijven.

Tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, dient de werkgever wel aan te tonen dat scholing en/of herplaatsing niet in de rede ligt.

Een andere functie zal er niet opeens voor zorgen dat een werknemer wel op tijd komt, maar -afhankelijk van de redenen voor het te laat komen- herplaatsing in een funtie met andere werktijden of waarin later beginnen mogelijk is, zou wel een oplossing kunnen zijn. De werkgever moet dit onderzoeken.

Transitievergoeding

In veel gevallen is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn. De transitievergoeding is niet verschuldigd voor zover sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De werkgever moet dit aantonen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht