Inhouding op en verrekening met loon

Verrekenen met salaris

Voor een werkgever kan het handig zijn om een bedrag dat de werknemer verschuldigd is, te verrekenen met of in te houden op het loon van een werknemer. In dat geval hoeft de werkgever niet achter zijn geld aan te gaan, maar wordt de schuld gelijk geïnd. Maar mag de werkgever zomaar overgaan tot verrekening met of inhouding op het loon?

Wat mag een werkgever inhouden op of verrekenen met het salaris?

Slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan

Als een werkgever een verkeersboete krijgt, veroorzaakt door een werknemer, mag dat worden verrekend met het loon van die werknemer? Stel dat de leidinggevende nog geld tegoed heeft van de werknemer, mag de werkgever dat dan op het loon van die werknemer inhouden en aan de leidinggevende betalen? En mag een werkgever de werknemer verplichten om fooien af te dragen?

Verrekening met of inhouding op het loon van werknemers is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. De wet geeft precies aan wat wanneer mag.

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen?

  • het controleren van uw mogelijkheden tot inhouding op of verrekening met het loon van uw werknemer;
  • het opstellen van bepalingen rondom inhouding of verrekening voor uw bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomsten;
  • adviseren over de juridische mogelijkheden als een werknemer betaling van het ingehouden of verrekende loon vordert.

Voor meer informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 026-3259023

Inhoudingen op het loon

De wet is hierover duidelijk: elke bepaling waarbij de werkgever loon mag inhouden, is nietig. Maar in de arbeidsovereenkomst kan wel worden afgesproken dat de werknemer aan de werkgever een volmacht verleend om uit het te betalen loon, betalingen in zijn naam te verrichten. Op grond daarvan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een bijdrage voor de personeelsvereniging op het loon van de werknemer in te houden, als dit bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

De wet verbiedt ook dat een werkgever een werknemer verplicht om het loon op een bepaalde wijze te besteden, bijvoorbeeld het verplicht kopen van producten van de werkgever. Op grond daarvan mag de werkgever zijn werknemers ook niet verplichten om fooi af te dragen met het doel om fooi zelf te houden. Het is wel toegestaan om in bijvoorbeeld een bedrijfsreglement af te spreken dat werknemers alle fooien in een pot doen en gelijk verdelen.

Overigens zijn de veelvoorkomende inhoudingen op het loon in de wet uitgezonderd. Denk hierbij aan het inhouden van pensioenpremies of spaarregelingen.

Het antwoord op de in de hiervoor gestelde vraag: als een leidinggevende nog geld tegoed heeft van een werknemer, mag de werkgever dat niet zomaar op het loon van die werknemer inhouden en aan de leidinggevende betalen.

Sanctie

Wat als de werkgever toch met de werknemer afspreekt dat inhoudingen, buiten de wettelijke mogelijkheden, zijn toegestaan? Dan is deze bepaling zoals gezegd nietig. De verjaringstermijn is zes maanden. Als een werkgever dus ten onrechte loon heeft ingehouden, dan moet de werknemer dit binnen zes maanden na de inhouding terugvorderen.

Verrekeningen met het loon

Als een werknemer nog geld verschuldigd is aan de werkgever, mag de werkgever dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst altijd met de eindafrekening verrekenen.

Verrekening met loon tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is niet zomaar toegestaan. In de wet staan – limitatief – situaties waarin verrekening tussentijds, zonder instemming van de werknemer wel is toegestaan:

  • de door de werknemer aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding

Hierbij kan worden gedacht aan schadevergoeding wegens schade aan bedrijfskleding of bedrijfseigendommen, onregelmatige opzegging, teveel gereden privékilometers en ook verkeersboetes.

  • de boetes die tussen werkgever en werknemer contractueel zijn overeengekomen

Dit zijn bijvoorbeeld boetes vanwege overtreding van een geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding of nevenwerkzaamhedenbeding. Deze boete moet schriftelijk zijn overeengekomen, met vermelding van het boetebedrag. De verrekening van deze boetes is beperkt: bij elke loonbetaling mag maximaal 10% van het loon worden verrekend.

  • voorschotten op loon

Bijvoorbeeld leningen die aan de werknemer zijn verstrekt als voorschot op het loon. Het voorschot (en bij voorkeur de verrekeningsmogelijkheid) moet wel schriftelijk zijn vastgelegd.

  • het bedrag dat op het loon teveel is betaald

Ook wel onverschuldigd betaald loon, bijvoorbeeld als een werkgever per ongeluk het loon tweemaal heeft betaald of tijdens ziekte 100% van het loon heeft doorbetaald terwijl de loonbetalingsverplichting 90% bedroeg. Een vordering in verband met teveel betaald loon kan wel beperkt worden door het beginsel van goed werkgeverschap.

  • de huurprijs van een woning, een stuk grond, machines of gereedschappen

Deze categorie spreekt voor zich. Voor verrekening is het wel noodzakelijk dat de werkgever een schriftelijke huurovereenkomst met de werknemer sluit.

Deze bedragen mogen alleen worden verrekend als de vordering opeisbaar is. Kortgezegd houdt dat in dat als is afgesproken dat de werknemer in de maand mei de huur voor een machine betaalt, de werkgever dit pas met het loon van die maand mag verrekenen.

In antwoord op de hiervoor gestelde vraag: de werkgever mag een verkeersboete gedurende de looptijd verrekenen. Advies is wel om dit – voor de duidelijkheid – expliciet in een bedrijfsreglement of de arbeidsovereenkomst overeen te komen.

Sanctie

Als de werkgever met de werknemer een ruimere verrekeningsbevoegdheid overeenkomt, dan kan de werknemer die afspraak vernietigen. In dat geval zal de werkgever alsnog het verrekende loon aan de werknemer moeten betalen, waarbij de werknemer aanspraak kan maken op de wettelijke rente en de wettelijke verhoging (maximaal 50%).

Grens: minimumloon

Het wettelijk minimumloon is niet vatbaar voor inhouding of verrekening door de werkgever. Dit betekent dat “slechts” kan worden ingehouden op of verrekend met het gedeelte van het loon dat het wettelijk minimum te boven gaat. Deze grens geldt overigens niet voor het verrekenen van voorschotten op het loon.

Als op het loon van de werknemer loonbeslag is gelegd, dan komt het bedrag dat de werkgever uit hoofde van het beslag inhoudt op het loon in mindering op het voor verrekening toegelaten maximum. De werkgever heeft dan dus minder “loonruimte” voor de verrekening.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht