Loonbeslag

Beslag op loon

Loonbeslag wordt gelegd op het loon van een werknemer. Een schuldeiser kan hiervoor kiezen wanneer de schuldenaar (de werknemer) zijn schulden niet betaalt. De werkgever maakt (een gedeelte van) het loon waar beslag op is gelegd over aan de deurwaarder. De deurwaarder die beslag heeft gelegd, zorgt dat de schuldeiser betaald wordt.

Schuldeisers kunnen ook beslag leggen op vermogensbestanddelen.

 

         Loonbeslag bij een werknemer

Risico werkgever

Werkgevers lijken in toenemende mate te worden geconfronteerd met schulden van werknemers, doordat beslag op het loon wordt gelegd. Dit leidt voor werkgever tot administratieve rompslomp. De deurwaarder kan de werkgever vóór het leggen van beslag al om informatie vragen. De werkgever zal aan dit verzoek moeten voldoen. Ook nadat het loonbeslag is gelegd, dient de werkgever de deurwaarder te informeren over het inkomen van de werknemer. Hiervoor zal de deurwaarder een vragenlijst toesturen. De werkgever moet deze vragenlijst naar waarheid invullen en binnen vier weken terugsturen.

Als de werkgever niet aan deze wettelijke verplichting voldoet, loopt de werkgever het risico dat hij wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd. Ook kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade. Loonbeslag is dus ook voor de werkgever niet geheel zonder risico.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Heeft u te maken met loonbeslag van (één van) uw werknemers? Absolute Advocaten kan u adviseren over:

 • de te nemen stappen en hoe dit in zijn werk gaat;
 • of het beslag op juiste wijze en door de juiste instanties is gelegd;
 • welke loonsbestanddelen en vergoedingen onder het beslag vallen;
 • eventuele aansprakelijkheid bij het verstekken van onjuiste of foutieve informatie.

Procedure

Een schuldeiser kan twee soorten beslag leggen: executoriaal of conservatoir beslag. Executoriaal beslag wordt gelegd als de schuldenaar (werknemer) door de rechtbank is veroordeeld tot betaling van een schuld. Wanneer een schuldeiser deze veroordeling nog niet heeft kan hij soms al wel conservatoir beslag leggen. Dit wordt ook wel bewarend beslag genoemd. Het geldbedrag waarop beslag is gelegd wordt bewaard tot het moment waarop de schuldeiser een veroordelend vonnis heeft.

De regels voor conservatoir en executoriaal beslag zijn grotendeels hetzelfde:

 • Ten eerste moet de schuldeiser in het bezit zijn van een 'veroordelend vonnis' en dit door de deurwaarder aan de werknemer laten betekenen. Dit vonnis veroordeelt de schuldenaar/werknemer tot betaling van de schuld aan de schuldeiser. Tevens is het vonnis een executoriale titel. Deze 'titel' geeft de schuldeiser het recht om het vonnis uit te voeren.

​Wanneer sprake is van conservatoir loonbeslag heeft een schuldeiser geen veroordelend vonnis van de rechtbank nodig. Hij heeft wel verlof van de rechtbank nodig om beslag te mogen leggen. Overheidsinstanties kunnen beslagleggen met een dwangbevel.

 • Ten tweede moet de deurwaarder het beslagexploot (of het dwangbevel) aan de werkgever betekenen. In dit officiële stuk wordt aangegeven dat de schuldeiser beslag mag leggen op het inkomen van de schuldenaar. Hierbij wordt een Verklaring Derdenbeslag gevoegd waarop de werkgever o.a. de hoogte van het netto-loon van de werknemer moet invullen.

 • Daarna moet de werkgever binnen vier weken deze verklaring naar de deurwaarder verzenden. Een kopie van deze verklaring wordt door de deurwaarder verzonden aan de schuldenaar.

 • Ten slotte maakt de werkgever (een gedeelte van) het loon vanaf dat moment over aan de deurwaarder. De deurwaarder betaalt de schuldeiser die beslag heeft laten leggen, totdat de schuld is afgelost.

Bij conservatoir loonbeslag wordt de schuldeiser niet betaald. Het geld wordt door de deurwaarder bewaard totdat duidelijk is of de schuldenaar/werknemer daadwerkelijk een schuld heeft/er een veroordelend vonnis is gewezen.

Beslagvrije voet

Op bepaalde vermogensbestanddelen mag geen beslag worden gelegd. Omdat de schuldenaar middelen moet hebben om van te leven is er een beslagvrije voet waarmee deurwaarders rekening moeten houden. Hoeveel de belastingvrije voet bedraagt, verschilt per situatie maar vaak is het 90% van de bijstandsnorm die voor de schuldenaar geldt. De deurwaarder berekent de beslagvrije voet en de werkgever draagt het salaris van de werknemer dat boven dat bedrag uitkomt af. De juistheid van de berekening van de beslagvrije voet is een verantwoordelijkheid van de deurwaarder, niet van de werkgever.

Wat valt er verder buiten

Verder vallen onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten) en achterstallig loon niet onder het loonbeslag.

Aandachtspunten bij loonbeslag

Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met een loonbeslag dient met het volgende rekening te worden gehouden:

 • Alleen gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen beslagleggen. Ontvangt een werkgever een verzoek tot betaling/beslaglegging van een incassokantoor, dan is dit geen officieel beslag.

 • De werkgever dient de deurwaarder juiste informatie te verschaffen. De werkgever moet laten weten wat de hoogte van het (netto)loon is en of er eventueel nog andere beslagen zijn gelegd. Doet de werkgever dit niet, dan kan zij aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

 • Het loon dat boven de beslagvrije voet uitkomt, dient te worden afgedragen aan de deurwaarder. Wanneer een werkgever verzuimt het beslag toe te passen (door bijvoorbeeld aan de werknemer te blijven betalen) loopt zij het risico dat zij het bedrag nogmaals moet betalen (aan de deurwaarder). Ook kan de werkgever worden aangesproken als hierdoor schade ontstaat.

 • Voor de extra administratieve verplichtingen (invullen formulier etc.) en de betaling van het loon aan de deurwaarder mag de werkgever geen kosten in rekening brengen bij de werknemer.

 • Wanneer een werkgever zelf nog een vordering heeft op de werkgever kan zij deze met het loon verrekenen. Deze verrekening gaat vóór het gelegde loonbeslag. Hierbij dient de werkgever rekening te houden met de beslagvrije voet.

 • Het enkele feit dat loonbeslag is gelegd, is geen reden voor ontslag van de werknemer.

 • Loonbeslag valt onder de geheimhoudingsplicht van de werkgever. Zij dient dus zorgvuldig met de informatie om te gaan. Tegelijkertijd is zij verplicht een administratie bij te houden van de lopende beslagen.

 • Er bestaat geen wettelijke informatieplicht van de werkgever richting de werknemer over het gelegde beslag. De werknemer wordt geïnformeerd door de deurwaarder. Het kan echter geen kwaad om een gesprek met een werknemer aan te gaan wanneer er beslag is gelegd op het loon. Vaak grijpt een loonbeslag immers behoorlijk in op het dagelijkse leven van een werknemer en kan het werk daardoor ook beïnvloed worden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht