Outplacement

Van outplacement is sprake wanneer werknemers worden geholpen door hun huidige werkgever bij het zoeken naar ander werk. Hoewel er geen wettelijke verplichting is tot outplacement wordt in sommige gevallen verwacht van een werkgever dat hij de werknemer begeleidt naar een andere baan.

Outplacement is er in vele vormen; zo kan een werkgever middelen bieden (zoals telefoon en computer) waarbij de werknemer zelf actief zoekt naar ander werk. Ook kan de werkgever sollicitatietrainingen aanbieden of zelfs een outplacementbureau inschakelen.

Outplacement in een sociaal plan

Vaak is een outplacementverplichting opgenomen in een sociaal plan. Het sociaal plan is een (collectieve) regeling die wordt overeengekomen tussen de werkgever en de vakbond of ondernemingsraad. Dit plan regelt bij beëindiging of verandering van een bedrijf de gevolgen hiervan voor de werknemers. Het doel is om de negatieve gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. Vaak bevat het sociaal plan een uitgebreide regeling wat betreft de ontslagvergoeding, afvloeiing en begeleiding naar een andere baan.

Outplacement bij (individueel) ontslag

Wanneer een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd kunnen werkgever en werknemer in de vaststellingsovereenkomst afspreken dat daarbij werk-naar-werkbegeleiding plaatsvindt. In principe zijn zij vrij om te bepalen hoe deze begeleiding wordt vormgegeven en wie hiervoor de kosten draagt. Het is geheel afhankelijk van de situatie en de reden voor de beëindiging van het contract of, en hoe, een outplacementtraject wordt ingezet. Bij ontslag van een werknemer bestaat er voor de werkgever geen verplichting tot het aanbieden van een outplacementtraject.

Outplacementkosten en de transitievergoeding

Bepaalde kosten die een werkgever heeft gemaakt ten aanzien van de werknemer kunnen onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Het moet dan gaan om:

  • Transitiekosten: kosten die zijn gemaakt met het oog op het voorkomen of bekorten van de werkeloosheid van de werknemer. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor een outplacementtraject.
  • Inzetbaarheidskosten: hierbij valt te denken aan kosten voor cursussen en/of opleidingen.

Let op! Outplacement verschilt van re-integratie. Re-integratieverplichting(en) van de werkgever spelen een rol bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht