Franchisegever failliet

Wanneer een franchisegever failliet gaat, heeft dit grote gevolgen voor de franchisenemers van de formule. Franchisenemers doen er verstandig aan om tijdig advies in te winnen bij een advocaat, zodat het einde van de franchisegever niet het einde van de franchisenemer betekent. Een advocaat kan beoordelen op welke wijze tijdig afscheid genomen kan worden van de franchiseformule en wat de (juridische) gevolgen daarvan zijn.

Opeens is er veel onduidelijk

Einde franchiseovereenkomst?

Veel franchisenemers denken dat de franchiseovereenkomst eindigt bij faillissement van de franchisegever. Niets is echter minder waar. Wanneer een franchisegever failliet gaat, blijft de franchiseovereenkomst in beginsel gewoon bestaan. In de meeste overeenkomsten is echter wel een beëindigingsbepaling opgenomen die inhoudt dat, indien sprake is van een faillissement, de franchiseovereenkomst met onmiddellijk ingang kan worden opgezegd. Hiervan kan (meestal) zowel de franchisenemer als de curator gebruik maken.

 

Tips van Absolute Advocaten

Al met al kan geconcludeerd worden dat er voor franchisenemers tal van problemen kunnen ontstaan wanneer een franchisegever failliet gaat. Het is raadzaam om advies in te winnen van een specialist zodat de schade beperkt kan blijven. Dreigt uw franchisegever failliet te gaan of is deze al failliet? Absolute Advocaten kan u helpen om ervoor te zorgen dat dit faillissement zo min mogelijk gevolgen voor uw onderneming heeft. 

Gevolgen faillissement

Het faillissement van een franchisegever kan voor franchisenemers ingrijpende gevolgen hebben. Hieronder worden de meest voorkomende knelpunten besproken.

Leveringsproblemen

Is een franchisenemer volledig afhankelijk van de franchisegever voor de levering van goederen, dan kunnen door het faillissement leveringsproblemen ontstaan. De franchisenemer kan genoodzaakt zijn elders in te kopen. De inkoopvoorwaarden kunnen gunstiger of ongunstiger zijn. Daarbij dient een franchisenemer wel op te letten of het hem wel is toegestaan elders in te kopen. Is er een exclusief afnamebeding dan moet de franchisenemer eerst overleg plegen met de curator.

Geen ondersteuning en bijstand meer

Kenmerkend voor de franchiseconstructie is dat de franchisegever de franchisenemer de noodzakelijke ondersteuning en bijstand biedt om zo de franchisevestiging goed te kunnen exploiteren. Wanneer de franchisegever failliet is, wordt deze ondersteuning vaak niet meer geboden.

Onduidelijkheid voor consumenten

Consumenten zijn vaak niet op de hoogte dat er een verschil bestaat tussen de onderneming van de failliete franchisegever en die van de franchisenemers. Veelal is dat verschil ook niet aan de buitenkant te zien. Het is dan ook raadzaam voor franchisenemers om direct naar de consument te communiceren dat het faillissement van franchisegever niet betekent dat ook hij failliet is.

Openstaande rekeningen over en weer

Wanneer een franchisenemer nog een schuld heeft bij de franchisegever, kan de curator betaling daarvan vorderen. Wellicht heeft echter de franchisenemer op zijn beurt ook een vordering op franchisegever. In dat geval mag de franchisenemer mogelijk zijn vordering verrekenen met die van franchisegever. Vereist is wel dat beide vorderingen vóór het faillissement zijn ontstaan. Zoek dit dus eerst uit voordat u op een betalingsverzoek van de curator ingaat.

Geen gebruik meer concept

Wanneer de franchiseovereenkomst als gevolg van het faillissement is beëindigd (door de curator of door franchisenemer), betekent dit dat franchisenemer geen gebruik meer mag maken van het franchiseconcept met bijbehorende naam en uitstraling. Om de onderneming voort te kunnen zetten, moeten er dus eerst grote aanpassingen, waaronder een naamswijziging, gedaan worden.

Concurrentiebeding blijft van kracht

Door het faillissement van franchisegever of het opzeggen van de franchiseovereenkomst, komt niet automatisch het non-concurrentiebeding te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat franchisenemer ook na het faillissement van franchisegever geen concurrerende activiteiten mag verrichten in het gebied waar hij als franchisenemer werkzaam was. Verdedigbaar is dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid is als het concurrentiebeding moet worden nagekomen, maar hier denken curatoren niet altijd zo over. Een rechter zal dan uitspraak moeten doen.

Koppeling met huurovereenkomst

Vaak is er tussen franchisegever en franchisenemer naast een franchiseovereenkomst ook een huurovereenkomst gesloten. Wanneer de looptijd van beide overeenkomsten aan elkaar zijn gekoppeld, en deze koppeling op de juiste wijze is geschied, eindigt de huurovereenkomst bij het eindigen van de franchiseovereenkomst. Dit kan een vervelende situatie opleveren voor een franchisenemer die graag de huur had willen voortzetten. Echter, in verband met het veelal geldende concurrentiebeding, dat franchisenemer verbiedt om concurrerende activiteiten te verrichten, kan het soms ook als een voordeel gezien worden wanneer een franchisenemer niet aan de huurovereenkomst vast blijft zitten, terwijl de franchiseovereenkomst is geëindigd.

Zijn de huurovereenkomst en franchiseovereenkomst niet (goed) aan elkaar gekoppeld, dan is er sprake van twee ‘aparte’ overeenkomsten, een franchiseovereenkomst en een huurovereenkomst. Indien de verhuurder (franchisegever) failliet gaat, blijftde  huurovereenkomst in beginsel in stand, maar de curator heeft de bevoegdheid om de overeenkomst niet gestand te doen. De curator pleegt dan wanprestatieDe uit deze wanprestatie voortvloeiende vorderingen zullen worden omgezet in concurrente geldvorderingen die ter verificatie in het faillissement kunnen worden ingediend. De huurder (franchisenemer) heeft dus geen recht op de prestatie zelf maar slechts op geld, en zal dus moeten delen met alle andere schuldeisers in het restant van de te verdelen faillissementsboedel.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht