Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten komen in verschillende vormen voor. Het kan gaan om een onenigheid tussen collega's, een wanverhouding met een leidinggevende of een discussie over de al dan niet geoorloofde afwezigheid van de werknemer. Arbeidsconflicten kunnen zorgen voor een vervelende werksfeer, verlaagde productiviteit en verhoogd verzuim. Het is dan ook zaak dat een werkgever de conflicten in een vroeg stadium signaleert en direct probeert op te lossen.

Advies hoe om te gaan met een arbeidsconflict

Als u op de werkvloer te maken krijgt met een conflict met een werknemer of tussen werknemers onderling, kunnen wij u adviseren over de stappen die u als werkgever moet nemen.

 

Opstellen arbeidsvoorwaardenreglement

Conflicten en conflictverzuim kunnen worden voorkomen en/of snel de kop in worden gedrukt door een protocol hiervoor vast te leggen in een arbeidsvoorwaardenreglement. Wij kunnen dit voor u opstellen of controleren.

 

Begeleiden ziekte-traject en contact met bedrijfsarts

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn veelvuldig betrokken bij verzuimbegeleiding, ook in het kader van een arbeidsconflict. Wij helpen en adviseren u graag hierin.

 

Ontslagprocedure voeren

Als het conflict aanhoudt en u heeft de juiste stappen genomen, kan de werknemer ontslagen worden. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het adviseren over en voeren van ontslagprocedures.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Goed werkgever- en werknemerschap

Het uitgangspunt bij een arbeidsrelatie is dat werknemer en werkgever zich als goed werknemer en werkgever dienen te gedragen. Wat dit precies inhoudt zal per geval en per situatie verschillen. Vaak wordt hiermee bedoeld dat werkgever en werknemer zich redelijk tegenover elkaar moeten gedragen. Zij moeten elkaar respecteren, de (gezag)verhouding die tussen hen bestaat accepteren en een tolerante en open houding naar elkaar hebben.

Bij een arbeidsconflict kunnen de gemoederen nogal eens hoog oplopen en het is verstandig om goed werknemer- en werkgeverschap daarbij in het achterhoofd te houden.

Protocol voor arbeidsconflicten

Werkgevers kunnen, om conflicten en conflictverzuim te voorkomen, een protocol maken voor arbeidsconflicten. Hierin staat hoe moet worden gehandeld bij (de escalatie van) conflicten, waar conflicten gemeld kunnen worden, wie vertrouwenspersoon is en wanneer een bemiddelaar (intern of extern) kan worden ingeschakeld.

Externe deskundige om te zoeken naar een oplossing

Wanneer het werkgever en werknemer samen niet lukt om tot een oplossing voor het geschil te komen, kunnen zij ervoor kiezen om externe hulp in te schakelen. Dit kan een conflictbemiddelaar zijn die werkzaam is in hetzelfde bedrijf, maar ook een mediator of een deskundige (casemanager) via de Arbodienst. Deze externe deskundige kan met de partijen om de tafel gaan zitten om het conflict te bespreken en actief naar een oplossing te zoeken. Ook kan hij een oordeel geven over de situatie en eventueel een stappenplan naar een oplossing formuleren.

Ziekmelding wegens een arbeidsconflict

Het komt geregeld voor dat werknemers zich ziek melden wegens een arbeidsconflict. Het kan zijn dat zij de confrontatie niet aan kunnen of durven, maar er kan ook sprake zijn van een stressreactie of een depressie. Een werkgever mag niet beoordelen of een werknemer ziek is of niet. Hiervoor moet een arbo- of bedrijfsarts worden ingeschakeld. Wanneer deze arts constateert dat geen sprake is van arbeidsongeschiktheid dan dient een werknemer in principe (eventueel na een afkoelingsperiode) weer aan het werk te gaan.

Werknemer blijft toch ziek thuis

Blijft een werknemer desondanks toch ziek thuis, dan kan de werkgever de loonbetaling staken.

Een werknemer heeft wel recht op loon als:

  1. hij aantoont dat hij ongeschikt is om te werken als gevolg van arbeidsomstandigheden, waarvan de oorzaak in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen;
  2. en deze arbeidsomstandigheden voor hem zodanig waren dat, met het oog op de (dreiging van) psychische of lichamelijke klachten, van hem redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten.

Dit heet situatieve arbeidsongeschiktheid.

Klachten door het arbeidsconflict

Het kan echter ook voorkomen dat een werknemer lichamelijke of psychische klachten ondervindt wegens het arbeidsconflict en dat wel sprake is van ziekte. Omdat een werknemer dan arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte heeft hij wél recht op loondoorbetaling. Vaak adviseert een bedrijfsarts dan om middels gesprekken of mediation tot een oplossing te komen. Werkgever en werknemer moet hier actief aan meewerken.

Ontslag wegens een arbeidsconflict

Wanneer een arbeidsconflict niet opgelost kan worden, kan sprake zijn van een onwerkbare/onhoudbare situatie. In dat geval zal een beëindiging van het dienstverband de enige optie zijn. Een werknemer zal hiertoe meestal niet het initiatief nemen omdat hij dan in principe geen recht heeft op een WW-uitkering.

Een werkgever kan het arbeidscontract op verschillende manieren beëindigen:

Let wel, ontslag bij een arbeidsconflict wordt gezien als laatste redmiddel. Er moet sprake zijn van een situatie waarin geen andere oplossing mogelijk of denkbaar is (zoals bijvoorbeeld herplaatsing).

Werkgevers doen er dan ook verstandig aan bij een arbeidsconflict tijdig advies in te winnen over de mogelijkheden.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht