Bedrijfsarts

Verplichte begeleiding door een bedrijfsarts

Elke werkgever is verplicht om zich in de begeleiding van zieke werknemers te laten bijstaan door een geregistreerde en gespecialiseerde bedrijfsarts. Een werknemer is verplicht om naar de bedrijfsarts toe te gaan. Een bedrijfsarts wordt weliswaar door de werkgever ingeschakeld, maar speelt een onafhankelijke rol in de ziektebegeleiding van de werknemer. Het doel van de bedrijfsarts is om de zieke werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces.

De verantwoordelijkheden van een bedrijfsarts

Verzuimbegeleiding

Veel bedrijven zijn aangesloten bij een arbodienst. Het is goed om te weten dat het met ingang van 1 juli 2018 verplicht is om een (basis) overeenkomst te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de mate van arbeidsongeschiktheid en geeft advies over de verzuimbegeleiding. De verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding ligt echter bij u als werkgever. Het is van belang om deze begeleiding zorgvuldig en als goed werkgever te doen.

Deskundig advies

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn veelvuldig betrokken bij verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Van ziekmelding tot adviezen van de bedrijfsarts tot schending van re-integratieverplichtingen door de werknemer tot herstel of ontslag. Wij begeleiden vaak werkgevers in dit traject.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op.

Bijstand begeleiding werknemers

Vaak wordt gedacht dat de bedrijfsarts zorgdraagt voor de gehele begeleiding van zieke werknemers. Dat is niet het geval. De taak van de bedrijfsarts is het verlenen van bijstand bij de begeleiding van zieke werknemers. De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschiktheid en zo ja, dan vervult de bedrijfsarts een adviserende rol naar zowel werkgever als werknemer toe. De werkgever mag de verzuimbegeleiding niet geheel aan de bedrijfsarts overlaten. Hij blijft zelf verantwoordelijk voor de begeleiding.

De wijze waarop de bedrijfsarts bijstand verleent, zal in een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de bedrijfsarts moeten worden vastgelegd.

Accepteren ziekmelding

Als een werknemer zich ziek meldt, zal de werkgever hem/haar moeten laten onderzoeken door de bedrijfsarts. Het is dus niet aan de werkgever om een ziekmelding wel of niet te accepteren. Ook is het niet aan de huisarts van de werknemer om te bepalen of de werknemer arbeidsongeschikt is. Alleen de bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer arbeidsongeschikt is. Bij twijfel aan een ziekmelding, is het raadzaam de werknemer zo spoedig mogelijk te laten onderzoeken door de bedrijfsarts.

Taken bedrijfsarts

Als een werknemer langdurig ziek blijft, dan moet de bedrijfsarts na zes weken een probleemanalyse opstellen. Gedurende de ziekteperiode kan de bedrijfsarts adviezen geven over de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is, de re-integratie-inspanningen en/of passende arbeid. Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt blijft, dan zal de bedrijfsarts in het kader van de WIA-aanvraag uiteenzetten welke arbeidsmogelijkheden de zieke werknemer heeft.

Naast de bijstand in de begeleiding van zieke werknemers kan een bedrijfsarts worden ingezet voor advisering over preventie- en verzuimbeleid. Als een werknemer een medische keuring (aanstellingskeuring) moet ondergaan voor een nieuwe baan, dan loopt dit ook via de bedrijfsarts. Ook een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek wordt door de bedrijfsarts gedaan.

Meningsverschil

In sommige gevallen geeft de bedrijfsarts een oordeel of advies waar u het als werkgever niet mee eens bent. Dit kan leiden tot meningsverschillen. Het is aan te raden om hierover overleg te plegen met uw bedrijfsarts en te kijken of u tot een oplossing komt.

Komt u er in overleg niet uit? Dan kunt u een deskundigenoordeel (second opinion) bij het UWV aanvragen.

Deskundigenoordeel UWV

Een deskundigenoordeel wordt vaak aangevraagd als het re-integratietraject stilligt of stil dreigt te vallen. Ook is het mogelijk (en aan te raden) om het UWV tussentijds (vaak na één jaar) te vragen om te beoordelen of uw re-integratie-inspanningen tot dusver voldoende zijn.

Een deskundigenoordeel aanvragen kost voor een werkgever € 400,- per aanvraag, maar is kosteloos als het nodig is voor een ontslagaanvraag.

De werkgever kan om de voldoende limitatieve redenen (elke reden is één aanvraag) een deskundigenoordeel aanvragen:

 • Kan de werknemer volledig zijn eigen werk doen?
 • Is het aangepaste eigen of ander werk dat de werknemer wil of moet doen passend voor de werknemer?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
 • Heb ik genoeg gedaan aan de re-integratie van mijn werknemer?
 • Kan ik het veelvuldig ziekteverzuim van mijn werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van de werknemer wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Ook uw werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen. De kosten voor de werknemer bedragen € 100,-. De werknemer kan om de volgende limitatieve redenen een oordeel van het UWV vragen:

 • Kan ik mijn eigen werk weer volledig doen?
 • Is het werk dat ik moet of wil doen passend voor mij?
 • Doet mijn werkgever genoeg om mij weer aan het werk te helpen?
 • Doe ik genoeg om weer aan het werk te gaan?

Werknemer is het oneens met de arbo arts

Is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts dan kan de werknemer er ook voor kiezen om een secnd opinion te laten uitvoeren door een andere bedrijfsarts. Deze weegt dan het oordeel van de andere bedrijfsarts. De werkgever is verplicht de kosten voor deze second opinion te betalen. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn, behoeft een bedrijfsarts een verzoek tot een second opinion niet te honoreren.

Tips voor de samenwerking met uw bedrijfsarts

Hieronder enkele tips voor de samenwerking met uw bedrijfsarts:

 • Zorg voor een (in uw ogen) goede bedrijfsarts, waar u fijn mee samenwerkt. Het is belangrijk dat u op uw bedrijfsarts kunt vertrouwen en dat hij/zij u en uw werknemer op goede, prettige wijze adviseert;
 • Volg de adviezen van uw bedrijfsarts op. Deze adviezen bevatten namelijk – mede – uw re-integratieverplichtingen. Als u deze niet nakomt, dan riskeert u een loonsanctie.
 • Bent u het niet eens met het advies van de bedrijfsarts of heeft u hierover vragen? Bespreek dit dan met uw bedrijfsarts. Ook als er in de werksfeer iets is voorgevallen, waarna uw werknemer zich heeft ziek gemeld, raden wij aan dit aan uw bedrijfsarts door te geven;
 • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het aan te raden om tussentijds, na het eerste ziektejaar, een oordeel van het UWV te vragen of u tot dusver voldoende aan de re-integratie heeft gedaan. Dit kan u helpen om een eventuele loonsanctie te voorkomen.

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht