Schuldeisersverzuim

Nakoming onmogelijk maken

Schuldeisersverzuim houdt in dat degene die iets te vorderen heeft, het de ander onmogelijk maakt om die vordering te voldoen. Hierdoor is niet langer degene die moet nakomen (de schuldenaar) in verzuim, maar de schuldeiser zelf.

Onmogelijk maken van nakoming door schuldenaar

Voorbeelden

Schuldeisersverzuim kan op meerdere manieren voorkomen:

  • De schuldeiser weigert zijn medewerking aan de uitvoering van een verplichting van de schuldenaar. Bijvoorbeeld het weigeren de betaling voor de aandelen in ontvangst te nemen.
  • Aan de zijde van de schuldeiser is er een beletsel om zijn medewerking te verlenen. De schuldeiser heeft bijvoorbeeld niet het noodzakelijk transport geregeld om gekochte goederen af te nemen van de schuldenaar.
  • De schuldeiser komt zijn verplichtingen jegens de schuldenaar niet na ten gevolge van omstandigheden die aan de schuldeiser zijn toe te rekenen, waardoor de schuldenaar zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Onze diensten

Ziet u zich geconfronteerd met een mogelijke situatie van schuldeisersverzuim of heeft u algemene vragen over contracten dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van Absolute Advocaten.

Wanneer is sprake van schuldeisersverzuim

Wanneer men een overeenkomst sluit dan zitten daar voor beide partijen verplichtingen aan vast. Komt een van de partijen een verplichting niet of niet tijdig na dan kan deze in verzuim komen. Indien u aandelen koopt, dan dient u voor deze aandelen te betalen en de andere partij dient deze te leveren. Indien de partij die moet betalen dit niet of niet tijdig doet, dan kan deze in verzuim komen, eventueel na ingebrekestelling. Er is dan sprake van schuldenaarsverzuim. Maar wat als deze partij wel wil betalen, maar de andere partij niet meewerkt aan deze betaling door deze bijvoorbeeld niet in ontvangst te willen nemen? Dan kan sprake zijn van schuldeisersverzuim.

Voor risico schuldeiser

Met schuldeisersverzuim wordt aangegeven dat niet de schuldenaar, maar de schuldeiser ervoor zorgt dat een verplichting niet kan worden nagekomen. Achterliggende gedachte hierbij is dat de schuldeiser ook dient mee te werken aan de nakoming van de verplichtingen door de schuldenaar. Maakt de schuldeiser nakoming door de schuldenaar onmogelijk, dan komt dit voor risico van de schuldeiser.

In de huidige wet is het niet mogelijk om de medewerking van de schuldeiser af te dwingen. Het leerstuk van schuldeisersverzuim kan wel een oplossing bieden.

Schuldeisersverzuim maakt einde aan schuldenaarsverzuim

Indien er sprake is van schuldeisersverzuim, dan heeft dit voor zowel de schuldenaar als de schuldeiser gevolgen. Omdat de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt, de schuldeiser maakt dit immers onmogelijk, is deze ook in verzuim (schuldenaarsverzuim). Het schuldeisersverzuim maakt echter een einde aan dit schuldenaarsverzuim. Schuldeisersverzuim en schuldenaarsverzuim sluiten elkaar dus uit. Gedurende het schuldeisersverzuim kan de schuldenaar niet in verzuim raken.

Geen wettelijke (handels)rente verschuldigd

De schuldenaar is ook geen wettelijke (handels)rente verschuldigd gedurende het schuldeisersverzuim. De schuldenaar kan zijn prestatie opschorten zolang het schuldeisersverzuim duurt, zonder dat dit consequenties voor hem heeft. Zolang het schuldeisersverzuim voortduurt is er aan de zijde van de schuldenaar sprake van overmacht.

De schuldeiser kan geen nakoming, schadevergoeding of ontbinding vorderen en geen executiemaatregelen (zoals beslaglegging) treffen.

Wanneer eindigt het

Het is voor de schuldenaar van belang om te weten wanneer het schuldeisersverzuim eindigt. Op dat moment dient de schuldenaar namelijk zijn prestatie alsnog te verrichten. Ondanks het schuldeisersverzuim, blijft de verplichting van de schuldenaar om te verrichten, bestaan.

Schuldeisersverzuim kan op de volgende manieren eindigen:

  • Indien de prestatie van de schuldenaar komt te vervallen. Bijvoorbeeld indien de onderliggende overeenkomst wordt vernietigd door de rechter.
  • Indien de schuldeiser het schuldeisersverzuim zuivert. Dit kan bijvoorbeeld doordat de schuldeiser alsnog aangeeft zijn medewerking te zullen verlenen.
  • Het beletsel (zie hiervoor) dat de schuldeiser verhinderde om zijn medewerking te verlenen is niet meer aanwezig.
  • Doordat de schuldenaar niet langer bevoegd is om zijn prestatie op te schorten.
  • In het geval dat nakoming blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt door een omstandigheid die aan de schuldenaar kan worden toegerekend.

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht