Vernietiging en nietigheid overeenkomst

Verschil nietigheid en vernietigbaar

Nietigheid ziet op de situatie dat een overeenkomst nooit rechtsgeldig tot stand is gekomen. Vernietigbaarheid ziet op de situatie dat een overeenkomst weliswaar tot stand is gekomen, maar dat er gebreken aan kleven waardoor deze vernietigd kan worden.

Vernietiging en nietigheid contract

Totstandkoming overeenkomst

Voor de totstandkoming van een overeenkomst dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Indien aan een of meerdere voorwaarden niet is voldaan, dan is de overeenkomst niet rechtsgeldig. Er zijn dan kortweg twee scenario’s mogelijk:

  • de overeenkomst is nietig
  • of de overeenkomst is vernietigbaar.

Onze diensten

Absolute Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van het contractenrecht. Meerdere specialisten kunnen u adviseren en van dienst zijn.

Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen 026-3259023.

Een geldige overeenkomst kan vernietigd worden

Indien een overeenkomst vernietigbaar is, dan is de overeenkomst in beginsel geldig, maar kan een van de partijen een beroep doen op de vernietigbaarheid. Zolang er geen beroep op de vernietigbaarheid wordt gedaan, blijft de overeenkomst in stand.

Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Wordt de overeenkomst vernietigd dan wordt deze geacht nooit te hebben bestaan. Indien er al prestaties zijn verricht, dan dienen deze ongedaan gemaakt te worden.

Gronden voor vernietiging

Ook voor vernietigbaarheid zijn er verschillende gronden:

  • bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden

Bedreiging houdt in dat iemand een ander onder bedreiging aanzet tot bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst. Bij bedrog gaat het om een moedwillige misleiding, bijvoorbeeld aangeven dat het om een echte Van Gogh gaat, terwijl het om een replica gaat. Misbruik van omstandigheden kan zich voordoen indien een van de partijen in een afhankelijke positie verkeert, zoals een hulpbehoevende en verzorger. De andere partij beweegt diegene dan toch tot het sluiten van de overeenkomst, terwijl deze had moeten begrijpen dat diegene de overeenkomst alleen aangaat vanwege de afhankelijke positie.

  • geestelijke stoornis

Het gaat hier om het geval dat iemand lijdt aan een geestelijke stoornis en deze stoornis van invloed was op de verklaring van de wil om een overeenkomst te sluiten.

  • handelingsonbekwaamheid

Een minderjarige is, tenzij deze met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger handelt, handelingsonbekwaam. Ook iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam.

  • dwaling

Iemand die een onjuiste voorstelling van zaken had, kan een beroep doen op dwaling en de overeenkomst vernietigen. Voorwaarde is wel dat diegene bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zou zijn aangegaan. Iemand kan dwalen ten gevolge van een onjuiste mededeling of juist door het verzwijgen van juiste informatie. Het is ook mogelijk dat beide partijen dwalen. Beide partijen kunnen dan een beroep doen op dwaling en de overeenkomst vernietigen.

Wie kan vernietiging inroepen?

Van belang is dat alleen degene ten behoeve van wie de bescherming strekt een beroep kan doen op de vernietigbaarheid. Degene die bedrogen is, een geestelijke stoornis heeft of de handelingsonbekwame kan dus een beroep doen op de vernietigbaarheid. De wederpartij heeft die mogelijkheid in dat geval niet, behalve bij wederzijdse dwaling.

Hoe doet u een beroep op de vernietigbaarheid?

Een vernietiging van een overeenkomst kan zowel buitengerechtelijk als via de rechter. Buitengerechtelijk betekent dat er een beroep wordt gedaan op de vernietigingsgrond door bijvoorbeeld het sturen van een brief. Het kan echter zijn dat uw wederpartij niet meewerkt aan de vernietiging en deze betwist. In dat geval is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Deze kan dan de vernietiging inroepen en, indien de wederpartij nog steeds niet meewerkt aan de vernietiging, bij de rechter vernietiging vorderen of een verklaring voor recht dat de overeenkomst is vernietigd.

 

Er is nooit een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen

Indien een overeenkomst nietig is dan betekent dit dat de overeenkomst nooit rechtsgeldig tot stand is gekomen. De overeenkomst heeft dan geen rechtsgevolgen. De beoogde rechtsgevolgen kunnen dan ook niet worden afgedwongen. Op de nietigheid van een overeenkomst hoeft geen beroep te worden gedaan. Een overeenkomst is gewoonweg nietig. Indien de andere partij betwist dat de overeenkomst nietig is, kan aan de rechter een verklaring voor recht worden gevraagd dat de overeenkomst nietig is.

Gronden voor nietigheid

Er zijn verschillende gronden die nietigheid van een overeenkomst opleveren:

  • er is niet voldaan aan een vormvereiste

Sommige overeenkomsten moeten in een bepaalde vorm tot stand komen. Gebeurt dit niet, dan is de overeenkomst nietig. Hierbij kan gedacht worden aan de koop van een woning door een particulier. De koopovereenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan.

  • de overeenkomst is in strijd met de openbare orde of de goede zeden

Dit betekent dat de inhoud of de strekking van de overeenkomst in strijd is met geldende normen en waarden. Zo mag men niet aan de buurman een vuurwapen verkopen. Ook kan de overeenkomst waarbij verhaalsmogelijkheden worden onttrokken aan een rechtspersoon, met als doel deschuldeisers te benadelen, nietig zijn.

  • de overeenkomst is onbepaalbaar

In dit geval is het volledig onduidelijk wat bijvoorbeeld wordt verkocht en tegen welke prijs. Bijvoorbeeld: als in de overeenkomst staat ‘A verkoopt vorderingsrechten aan B’. Welke vorderingsrechten worden dan verkocht? Ook de toekomstige? En voor welke prijs?

  • de overeenkomst is gesloten door een handelingsonbevoegde

Een rechter is bijvoorbeeld handelingsonbevoegd ten aanzien van goederen waarover bij hem of haar eerechtszaak aanhangig is.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht